Pressiteated

Doktoritöö esitab seose energiakasutuse efektiivsuse ja mulla lämmastikusisalduse vahel

http://en.wikipedia.org/wiki/Phalaris_(grass)

Kolmapäeval, 27. juunil kell 12 tuleb kaitsmisele Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi doktorandi Liia Kuke väitekiri “Asukohapõhine energiakultuuride planeerimine: potentsiaalne maaressurss, mullastik-klimaatilised ja majanduslikud riskid ” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks põllumajanduse erialal.

Doktoritöö peamine eesmärk oli välja töötada metoodika, mille abil saaks hinnata kasutusest väljajäänud põllumajandusmaa ressurssi ja selle bioenergeetilist potentsiaali, ning analüüsida saagipotentsiaali lähtuvalt mullastik-klimaatilistest tingimustest. Samuti uuriti väetamise ja energiakasutuse efektiivsuse ning saagikuse sõltuvust mulla omadustest päideroo kui potentsiaalse bioenergiakultuuri näitel ning koostati päideroo kasvatamise energiaparameetrite ja majandusliku tasuvuse võrdlev analüüs.

„Tartu maakonna näitel tehtud analüüsist selgus, et bioenergiakultuuride kasvatamiseks on piisavalt kasutamata põllumajandusmaad, kuid lähtuvalt muld-taim kasutussobivusest ei sobi see võrdväärselt erinevate energiakultuuride kasvatamiseks,“ rääkis doktoritöö tulemustest Eesti Maaülikooli doktorant Liia Kukk.

Doktoritöö raames läbi viidud detailsem analüüs näitas, et päideroo saagikus väetamata mullal varieerub sõltuvalt mulla lämmastikusisaldusest ja aastast suures ulatuses ning väetamise efektiivsus sõltub mulla omadustest. „Päideroo saagimudeli rakendamine Eesti suuremõõtkavalisel mullastikukaardil tõestab, et mulla väiksema üldlämmastikusisalduse tõttu on päideroo saagipotentsiaal väiksem Tartu maakonna lõunaosas.“

Doktoritöö esitab esmakordselt kvantitatiivse seose energiakasutuse efektiivsuse ja mulla lämmastikusisalduse vahel ning tõendab mitme hindamiskriteeriumi arvestamise tähtsust energiakultuuride planeerimisel: „Seetõttu tuleb bioenergia tootmise planeerimisel arvestada paljusid kriteeriume ja lähtuda võimalikult asukohapõhisest informatsioonist.“

Doktoritöö juhendajad on dr. Alar Astover ja dr. Merrit Shanskiy ning oponent Dr. Katri Pahkala (Plant Production Research, MTT Agrifood Research Finland).

Doktoritöö avalik kaitsmine toimub Tartus Veski tn 4 seminariruumis.