Pressiteated

Doktoritöö uuris orgaanilist ainet järvedes

Foto: Pexels

Möödunud nädalal kaitses Eesti Maaülikooli doktorant Margot Sepp filosoofiadoktori väitekirja teemal „Orgaaniline aine parasvöötme järvedes – seire ning seosed valgalaga. Organic matter in temperate lakes – monitoring and connections with catchment.“ Töös uuriti orgaanilise aine kogust, koostist ja ringet parasvöötme järvedes.

Paljudes põhjapoolkera järvedes on orgaanilise aine sisaldus viimastel aastakümnetel tõusnud. Seda nimetatakse pruunistumiseks, sest tagajärjeks on tumedam vee värvus. Tumedamas vees võib valgusest saada fotosünteesi piirav tegur, mis mõjutab järve produktiivsust ka järgmistel toiduahela astmetel. "Kahjuks ei ole Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiivi seireandmete põhjal võimalik teha üleeuroopalisi järeldusi orgaanilise aine sisalduse muutuste kohta järvedes," rääkis Sepp.

Tööst selgus, et valgala omadused mõjutavad oluliselt orgaanilise aine ja selle peamise komponendi, orgaanilise süsiniku kogust, koostist ja ringet Eesti ja parasvöötme järvedes üldiselt. Sepa sõnul kinnitasid tulemused raba rolli orgaanilise aine peamise allikana ning näitasid, et suur valgala ja intensiivne veevahetus tingivad selle kõrgema sisalduse.

Kuigi intensiivse veevahetusega järvedesse transporditakse suurtes kogustes orgaanilist süsinikku, kantakse enamus sellest veekogudest välja. Seetõttu leiab Sepp, et järvi tuleks edaspidi uurida kui ühtseid järve-valgala süsteeme, et saada parem ülevaade orgaanilise süsiniku ringest ning võimalikust mõjust globaalsele süsinikuringele.

Doktoritöö juhendaja on professor Tiina Nõges ning oponent dr. Silvia Newell (Wright State University, USA).

Disseratsiooniga saab tutvuda EMÜ ja TÜ raamatukogu. Samuti Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis DSpace.