Eesti Maaülikooli teaduse populariseerimise auhinna statuut

REKTORI KÄSKKIRI
8. mai 2008 nr 16


Käskkirja aluseks on Eesti Maaülikooli põhikirja punkt 39.11 ja ülikooli valitsuse 06.05.2008. a seisukoht.

 

 1. Üldsätted.
 2. Käesolev statuut reguleerib Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) teaduse populariseerimise konkursi korraldamist, konkursil osalemise tingimusi ja tööde hindamist.
 3. Konkursi eesmärk on ergutada teadustegevust avalikkusele tutvustavaid tegevusi ja tunnustada selles silmapaistvaid EMÜ kollektiivi liikmeid.

 

 1. Konkursi korraldus.
 2. Konkursi kuulutab välja EMÜ rektor oma korraldusega. Konkursi väljakuulutamise teate avaldab akadeemiline sekretär EMÜ veebilehel, ajalehes Maaülikool ja EMÜ siseinfo listis hiljemalt 15. mail.
 3. Konkursil osalemiseks tuleb akadeemilisele sekretärile elektrooniliselt esitada järgmised materjalid
 4. tegevuse/toote/trükise ja selle mõju kirjeldus kuni 1 lehekülg;
 5. vajadusel lisamaterjalid (trükis)
 6. Konkursi tähtaeg on 1. oktoober.

 

 1. Konkursil osalemise tingimused.
 2. Konkursil võivad osaleda nii EMÜ-s töötavad üksikisikud kui kollektiivid, kes on   olnud viimase kahe aasta jooksul edukad ja silmapaistvad teadussaavutuste publitseerijad.
 3. Konkureerida võivad ühekordsed tegevused või tegevuste sarjad, originaaltrükised, artiklid või artiklite sarjad.
 4. Juhul kui tööga on seotud patenditaotlus või muu konfidentsiaalsust nõudev asjaolu, lisatakse sellekohane teade konkursimaterjalide juurde.

 

 1. Auhinnad
 2. Auhinnafond on 32 000 krooni (koos maksudega 42 656), mis jaguneb alljärgnevalt:

            I preemia – 15 000 krooni

            II preemia – 10 000 krooni

            III preemia – 7 000 krooni

 

 1. Konkursitööde hindamine.
 2. Preemiad määrab EMÜ teadus- ja arenduskomisjon. Komisjoni esimees on ametikoha järgi teadusprorektor.
 3. Komisjonil on õigus tutvustada preemiakandidaate avalikkusele.
 4. Komisjonil on õigus kaasata tööde hindamisse eksperte.
 5. Kui komisjoni liige osaleb ise konkursil, ei võta ta osa taotluste hindamisest.
 6. Komisjon võtab preemiate määramise otsuse vastu lihthäälteenamusega.
 7. Preemiad antakse preemia saajatele pidulikult üle EMÜ akadeemilisel aktusel.