Doktoranditoetus ja stipendiumid

Doktoranditoetus


Doktoranditoetuse suurus on 660.- kuus. Doktorandil on õigus saada doktoranditoetust, kui ta:
1) on Eesti kodanik või viibib Eestis pikaajalise elaniku või tähtajalise elamisloa või alalise või tähtajalise elamisõiguse alusel;
2) õpib doktoriõppes täiskoormusega;
3) õpib doktoriõppes kas täiskoormusega või osakoormusega juhul, kui temalt ei nõuta õppekulude hüvitamist;
4) ei ole ületanud õppekava nominaalkestust;
5) on läbinud atesteerimise ülikooli nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras või on esimese aasta doktorant ja õpib riikliku koolitustellimuse alusel moodustatud õppekohal;
6) on läbinud atesteerimise ülikooli nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras või on esimese aasta doktorant.

Doktorandie makstakse doktoranditoetust septembrist alates 12 kalendrikuuks.


Akadeemiline puhkus: doktorandile, kes viibib doktoranditoetuse taotlemise ajal akadeemilisel puhkusel, on vastava taotluse tähtaegse esitamise korral õigus määrata doktoranditoetus alates akadeemilise puhkuse lõpukuupäevale järgnevast õppekuust kuni järgneva õppeaasta alguseni. Doktoranditoetuse maksmine peatatakse, kui doktorant lubatakse akadeemilisele puhkusele. Kui doktorant tuleb akadeemiliselt puhkuselt, jätkatakse temale doktoranditoetuse maksmist instituudi õppedirektori esildise alusel, toetuse määramise aluseks on positiivne atesteerimisotsus.

Stipendiumid

SA Archimedese mobiilsustoetused doktorandile

Kristjan Jaagu stipendium

Välisriikide stipendiumid

Erasmus

Eesti Teadusagentuuri mobiilsustoetused

Baltic-American Freedom Foundation (BAFF) - uurimistöö toetused Ameerika Ühendriikides