Doktoritööd 1994

Malle Järvan - Köögiviljade nitraatidesisaldust mõjutavad tegurid.

Allan Kaasik - Metaboliseeruv proteiin piimalehmade proteiinitarbe arvestuse alusena.

Rein Mee - Tooreste loomsete söötade asendamise võimalusi kiskjaliste karuloomade ratsioonides.

Leo Nigul - Uurimusi kasvavate sigade söödaratsioonide paremustamisest proteiinsöötade, tööstusjäätmete ja ergotroopsete ainete abil.

Maie Raudseping - Agrotehnilised võtted ja spontaanse risttolmlemise võimalikkus aedherne seemnekasvatuses Eestis.

Toivo Suuroja - Östraaltsüklist ja regioonist tingitud muutused emise ja lehma munajuha (tuba uterina) limaskesta pinnareljeefis ja epiteeli ehituses.

Enn Veske - Hõberebase karukatte värvusomaduste visuaalse ja fotoelektrokolorimeetrilise uurimise aspektid.

Haldja Viinalass - Eesti punase veisetõu geneetilise struktuuri võrdlevaid andmeid veregruppide põhjal ja seosed jõudlusomadustega.