Doktoritööd 2007

23. veebruar:
Aime Pajumägi
- Uninsulated cowsheds: ventilation and aspects of building physics. (Soojustamata veiselaudad: ventilatsioon ja ehitusfüüsikalisi aspekte.) Juhendajad: dots. Jaan Miljan, prof. emer. Tõnu Keskküla.
 

11. juuni:
Raivo Vettik
- Computer-aided optimization of pig farming technologies and machinery use. Juhendajad: prof. emer. Heino Möller, dots. Andres Annuk.

14. juuni:
Alar Astover
- Land use and soil management in Estonian agriculture during the transition from the Soviet period to the EU and its current optimization by the spatial agro-economic decision support system. (Eesti maakasutus põllumajanduses üleminekul sotsialistlikust ajastust Euroopa Liitu ja selle optimeerimine asukohapõhise agromajandusliku nõuandesüsteemi abil.) Juhendaja: prof. Hugo Roostalu

15. juuni:
Eve Veromann
- Oilseed rape pests and their parasitoids in Estonia. (Rapsi kahjurid ja nende parasitoidid Eestis.) Juhendajad: prof. Anne Luik, vanemteadur Luule Metspalu 

15. juuni:
Reet Karise
- Foraging behaviour and physiology of bees: impact of insecticides. (Mesilaselaadsete putukate korjekäitumine ja füsioloogia: insektitsiidide mõju.) Juhendaja: vanemteadur Marika Mänd.  

7. detsember:
Vyacheslav Eremeev
- The influence of thermal shock and pre-sprouting on formation of yield structure elements in seed potatoes. (Termošoki ja eelidandamise mõju kartuli seemnemugulate saagistruktuuri elementide kujunemisele.) Juhendajad: prof. Juhan Jõudu, vanemteadur Merrit Noormets

14. detsember:
Helen Agasild - The role of zooplankton grazing in shallow eutrophic lake ecosystems. (Zooplanktoni toitumise mõju madalamate eutroofsete järvede ökosüsteemile.) Juhendaja: vanemteadur Tiina Nõges.