Doktoritööd 2008

23. jaanuar:
Raul Rosenvald
- Biota and persistence of retention trees in relation to the characteristics of the trees and cut areas. (Säilikpuude elustiku ja säiluvuse seosed raiesmiku ja puu omadustega.) Juhendajad: prof. Hardi Tullus, vanemteadur Asko Lõhmus (Tartu Ülikool, ökoloogia ja maateaduste instituut)

25. aprill:
Mati Roasto
- Campylobacter spp. in poultry and raw poultry meat products in Estonia with special reference to subtyping and antimicrobial susceptibility. (Kampülobakterite esinemine Eestis kodulindudel ja tooretes linnulihatoodetes, tüvede tüpiseerimine ja antibiootikumidele tundlikkuse määramine). Juhendajad: prof. Marja- Liisa Hänninen (Helsingi ülikool, veterinaarmeditsiini teaduskond), külalisprof. Ari Hörman, dots. Priit Elias

29. mai:
Ruth Lauk
- Kaun- ja teraviljade segukülvide kasvatamise teoreetilisi ja praktilisi aspekte. Juhendaja: prof. Ervi Lauk

06. juuni:
Anu Kisand
- Sediment phosphorus forms and their role in lake ecosystems. (Settefosfori vormid ning nende mõju järvede ökosüsteemidele.) Juhendaja: vanemteadur Tiina Nõges 

29. august:
Marek Metslaid
- Growth of advance regeneration of Norway spruce after clearcut. (Hariliku kuuse eeluuenduse kasv lageraie järgselt). Juhendajad: vanemteadur Kalev Jõgiste, prof. Eero Nikinmaa (Helsingi Ülikool, metsaökoloogia osakond)

29. august:
Ivi Jõudu
- Effect of milk protein composition and genetic polymorphism on milk rennet coagulation properties. (Piima valgulise koostise ja geneetilise polümorfosmi mõju piima laapumisomadustele). Juhendajad: prof. Olav Kärt, prof. emer. Olev Saveli.  Konsultant: teadur Merike Henno.