Doktoritööd 2010

21. jaanuar, tehnikainstituut

Oliver Sada - Indoor climate and animal keeping technologies valuation by factors of working environments of pigsties. (Sigalate sisekliima ja loomapidamistehnoloogiate hinnang töökeskkonna tegurite alusel.) Juhendaja: prof. emer. Boris Reppo

 

6. mai, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Merje Toome - Leaf rust (Melampsora) on willows: ecological and plant responce studies. (Pigirooste pajudel: ökoloogia ja taime reaktsioon nakkusele.) Juhendajad: prof. Anne Luik, vanemteadur Katrin Heinsoo

18. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Eve Runno-Paurson - Phenotypic and genotypic characterisation of potato late blight pathogen Phytophthera infestans in Estonian populations. (Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytophthera infestans Eesti populatsioonide fenotüübiline ja genotüübiline iseloomustamine.) Juhendajad: prof. Marika Mänd, Mati Koppel (PhD, Jõgeva Sordiaretuse Instituut), prof. William E. Fry (Cornell University, USA).

21. juuni, metsandus-ja maaehitusinstituut

Arvo Tullus - Tree growth and the factors affecting it in young hybrid aspen plantations. (Puude kasv ja seda mõjutavad tegurid noortes hübriidhaavainstandikes.) Juhendajad: prof. Hardi Tullus, Aivo Vares (PhD, taimla- ja seemnemajandusosakond, Riigimetsa Majandamise Keskus)

22. juuni - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Kadrin Meremäe - Campylobacter spp. in Estonian broiler chicken production chain and the co-effect of pro- and prebiotics on the Campylobacter spp.strains in vitro. (Campylobacter spp. Eesti broileriliha tootmise ahelas ning pro- ja prebiootikumide koosmõju Campylobacter spp. tüvedele in vitro.) Juhendajad: dots Priit Elias, dots Mati Roasto ja prof Marja-Liisa Hänninen (veterinaarmeditsiini teaduskond, Helsingi ülikool) 

27. august - põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Tairi Albert - Influence of fertilisation and mulch on growth, yield and fruit biochemical composition of blueberries. (Väetamise ja multši mõju mustikataimede kasvule, saagikusele ning viljade biokeemilisele koostisele.) Juhendaja: prof. Kadri Karp

1. oktoober - veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Terje Elias - Nitrate and nitrite contents in vegetables and vegetable-based foods, transformation dynamics and dietary intake. (Nitraatide ja nitritite sisaldus köögiviljades ja köögiviljapõhistes toitudes, transformatsiooni dünaamika ning tarbijate poolt toiduga saadavad kogused.) Juhendajad: dots. emer. Alida Kiis, prof. Tõnu Püssa, dots. Mati Roasto.

27. oktoober - põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Anne Must - Thermo- and hygroreception in ground beetles (Coleoptera: Carabidae). (Jooksiklaste (Coleoptera: Carabidae) termo- ja hügroretseptsioon.) Juhendaja: vanemteadur Enno Merivee.

23. november - põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Thea Kull - Reproduction ecology and genetic diversity of declining sedge (Carex) species. (Väheneva arvukusega tarnaliikide (Carex) paljunemisökoloogia ja geneetiline mitmekesisus. Juhendajad: prof. Tiiu Kull, vanemteadur Tatjana Oja (Tartu Ülikool).

14. detsember - põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Margit Heinlaan - Ecotoxicological evaluation of synthetic nanoparticles and particulate environmental samples. (Sünteetiliste nanoosakeste ja tahkete keskkonnaproovide ökotoksikoloogiline hindamine.). Juhendajad: prof. Henri-Charles Dubourguier, prof. Kalev Sepp, vanemteadur Anne Kahru (KBFI).