2011

Doktoritööd 2011

13. jaanuar, metsandus- ja maaehitusinstituut

Rein Drenkhan - Epidemiological investigation of pine foliage diseases by the use of the needle trace method. (Okkajäljemeetodi kasutamisest männi okkahaiguste epidemioloogilises uurimistöös.) Juhendaja: teadur Märt Hanso. 
 

21. jaanuar, metsandus- ja maaehitusinstituut

Mihkel Kiviste - Condition and residual bearing capacity of existing reinforced concrete structures. (Olemasolevate raudbetoonitarindite seisund ja jääkkandevõime.) Juhendaja: prof. Jaan Miljan.

25. jaanuar, metsandus- ja maaehitusinstituut

Tatjana Kuznetsova - Plantations of native and introduced tree species in the reclamation of oil shale post-mining areas. (Kodumaiste ja võõrliigiliste puistute kasv põlevkivikarjääride tasandatud puistangutel.) Juhendajad: juhtivteadur Malle Mandre, vanemteadur Henn Pärn.

27. aprill, metsandus- ja maaehitusinstituut

Maris Hordo - Application of dendroclimatological methods for forest growth modelling. (Dendroklimatoloogiliste meetodite kasutamine puistu kasvukäigu modelleerimisel.) Juhendajad: prof. Andres Kiviste, dr. Helena Henttonen (Finnish Forest Research Institute), dr. Samuli Helama (Helsingi ülikool).

6. mai, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Marit Komendant - Antennal contact chemoreception in ground beetles (Coleoptera: Carabidae). (Jooksiklaste (Coleoptera: Carabidae) antennaalne kemoretseptsioon). Juhendajad: vanemteadur Enno Merivee, prof. Anne Luik.

21. juuni, tehnikainstituut

Vahur Põder - Compatibility of energy consumption with the capacity of wind generators. (Energia tarbimise sobivus tuulegeneraatorite võimsusega.) Juhendaja: prof. Andres Annuk.
 

16. september, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Merike Lillenberg - Residues of some pharmaceuticals in sewage sludge in Estonia, their stability in the environment and accumulation into food plants via fertilizing. (Mõnede ravimijääkide sisaldus Eesti reoveesettes, nende stabiilsus keskkonnas ja akumuleerumine kompostväetisest toidutaimedesse.) Juhendajad: prof.  Lembit Nei (TTÜ Tartu kolledž), prof. Kalev Sepp.

7. oktoober, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Marge Malbe - The role of selenium in udder health of dairy cows. (Seleeni toime lüpsilehmade udara tervisele.). Juhendajad: prof. emer. Hannu Saloniemi (Helsingi Ülikool), dots. Andres Aland.

9. detsember, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Eha Švilponis - Factors influencing the distribution and overwintering survival of the potato rot nematode (Ditylenchus destructor Thorne 1945). (Kartuliingerja (Ditylenchus destructor Thorne 1945) levikut ja talvist ellujäämist mõjutavad faktorid.) Juhendajad: prof. Anne Luik, prof. emer. Eino Krall (Tartu Ülikool).

16. detsember, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Isabel Margarita Diaz Forero - Influence of abiotic and biotic factors at patch and landscape scale on bumblebees (Bombus spp.) in semi-natural meadows. (Abiootiliste ja biootiliste faktorite mõju kimalaste populatsioonidele poollooduslikel kooslustel: maastikuline analüüs.) Juhendajad: prof. Valdo Kuusemets, prof. Marika Mänd.

16. detsember, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Mario Alberto Luna del Risco - Biochemical methane potential of Estonian substrates and evaluation of some inhibitors of anaerobic digestion. (Eesti substraatide biokeemilise metaanitootlikkuse potentsiaali määramine ja anaeroobse kääritamise mõnede inhibiitorite uurimine.). Juhendajad: prof. Henri-Charles Dubourguier, dots. Kaja Orupõld, dr. Marta Carballa Arcos (Universidad de Santiago de Compostela).

 

19. detsember, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Villem Aruoja - Algae Pseudokirchneriella subcapitata in environmental hazard evaluation of chemicals and synthetic nanoparticles. (Vetikad Pseudokirchneriella subcapitata kemikaalide ja sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaohtlikkuse hindamisel.) Juhendajad: juhtivteadur Anne Kahru (Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut), prof. Henri-Charles Dubourguier, prof. Kalev Sepp.

19. detsember, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Marje Särekanno - Analysis of productivity indicators of field-grown potato meristem plants multiplied by different methods. (Eri meetoditel paljundatud ja avamaal kasvatatud kartuli meristeemtaimede produktiivsuse näitajate analüüs.) Juhendajad: Katrin Kotkas (Eesti Maaviljeluse Instituut), vanemteadur Evelin Loit.

21. detsember, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Vivika Meltsov - Inferring floristic diversity from modern sedimentary pollen records. (Taimestiku mitmekesisuse peegeldumine kaasaegsete järvesetete õietolmus.) Juhendajad: prof. Tiiu Kull, vanemteadur Anneli Poska (Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool).

21. detsember, põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Pille Sooväli - Integrated plant disease management in spring barley and oat production. (Integreeritud taimekaitse kasutamine odral ja kaeral.) Juhendajad: prof. Marika Mänd, dots. emer. Ülle Lauk, dr. Mati Koppel (Jõgeva Sordiaretuse Instituut).