2022

Kaitstud doktoritööd 2022

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis, link avaneb doktoritöö pealkirjale klõpsates.

4. veebruar 2022, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava

Liina Soonvald

Response of root fungal communities to fertilisation, crop species and cultivar

Väetamise, põllukultuuri ning sordi mõju taimejuurte seente kooslustele

Juhendajad: professor Marika Mänd, professor Alar Astover, professor Leho Tedersoo (TÜ)

 

28. veebruar 2022, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Heli Kirik

Mosquito (diptera: culicidae) diversity in the urban environment and countryside of estonia

Pistesääsklaste (diptera: culicidae) mitmekesisus eesti linnakeskkonnas ja looduses

Juhendajad: vanemteadur Olavi Kurina, teadur Lea Tummeleht

 

7. aprill  2022, metsanduse ja inseneeria instituut, tehnikateaduse õppekava

Vahur Rooni

Development and optimization of a reagent-free pretreatment method for production of liquid biofuels from lignocellulosic waste

Lignotselluloossetest jäätmetest vedela biokütuse tootmiseks kemikaalivaba eeltöötlusmeetodi väljatöötamine ja optimeerimine

Juhendaja: professor Timo Kikas

 

27. aprill  2022, metsanduse ja inseneeria instituut, metsanduse õppekava

Eneli Põldveer

Quantitative assessment of stand structural traits and health condition in hemiboreal forest ecosystems

Puistu seisundi ja struktuuritunnuste kvantitatiivne hindamine hemiboreaalsetes metsaökosüsteemides

Juhendajad: professor Henn Korjus, kaasprofessor Diana Laarmann

 

11. mai  2022, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Chikodinaka Nkechinyere Okereke

Effects of abiotic stress on foliage photosynthetic characteristics and volatile organic compound emissions in tropical agricultural species

Keskkonnastresside mõju troopiliste kultuurtaimede lehtede fotosünteesile ja lenduvate orgaaniliste ühendite emissioonidele

Juhendaja: professor Ülo Niinemets

 

23. mai 2022, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Kristel Panksep

From microscopy to genes - unmasking toxic cyanobacteria in a shallow eutrophic lake

Mikroskoopiast geenideni, kuidas otsida toksilisi sinivetikaid madalast eutroofsest järvest

Juhendajad: professor Veljo Kisand; teadur Helen Agasild; professor Kaarina Sivonen

 

3. juuni 2022, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava

Reine Koppel

Stability of yield and baking quality of wheat in baltic conditions

Nisu saagi ja küpsetuskvaliteedi stabiilsus balti regioonis

Juhendajad: dotsent Evelin Loit, vanemteadur Mati Koppel

 

10. juuni 2022, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Fariba Bahrini

Pattern of urban park use,spatial accessibility and preferances of urban park users in Tehran, Iran

Linnaparkide kasutusmustrid, ruumiline ligipääsetavus ja kasutajaeelistused Iraani pealinnas Teheranis

Juhendaja: professor Simon Bell

 

17. juuni 2022, metsanduse ja inseneeria instituut, tehnikateaduse õppekava

Assar Luha

Occupational noise exposure and hearing problems among active military service personnel in estonia

Militaarmüra ekspositsioon ja kuulmisprobleemid eesti tegevväelastel

Juhendajad: professor Eda Merisalu, kaasprofessor Hans Orru

 

21. juuni 2022

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Henri Järv

The impact of protected areas governance and management practices on human well-being and local socioeconomic conditions

Kaitsealade haldussüsteemi ja kaitsekorralduslike meetmete mõju inimeste heaolule ning kohalikele sotsiaalmajanduslikele oludele

Juhendajad: professor Kalev Sepp, lektor Raymond David Ward

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava

Kirstel Peetsalu

Muutused ägeda faasi valkude kontsentratsioonides, nende seosed ternespiima ja massi-iibega vastsündinud mäletsejalistel

Changes in acute-phase proteins’ concentrations of neonatal ruminants in relation to colostrum and weight gain

Juhendajad: professor Toomas Orro, teadur Lea Tummeleht 

 

30. juuni 2022, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava

Jordi Escuer Gatius

Mitigation of nitrous oxide emissions from arable soils

Põllumullast eralduva dilämmastikoksiidi vähendamine

Juhendajad: kaasprofessor Merrit Shanskiy, kaasprofessor Kaido Soosaar, professor Alar Astover

 

29. august 2022

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava
Marta Maria Alos Orti 
Urban ecology: novel ecosystems, novel challenges
Linnaökoloogia väljakutsed: uued ökosüsteemid, uued lahendused 
Juhendaja: professor Lauri Laanisto

 

Metsanduse ja inseneeria instituut, tehnikateaduse õppekava
Kätlin Pitman
Biosensor array for bod measurements in different types of wastewater
Biosensor-rivi erinevate reovete biokeemilise hapnikutarbe uurimiseks
Juhendajad: kaasprofessor Merlin Raud, kaasprofessor Jaak Nerut, professor Timo Kikas

 

5. september 2022, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava
Grete Tõnisalu
Small mammals, the lesser spotted eagle, and ecotones: a case study on predator-prey-habitat relationships in agricultural landscape
Pisiimetajad, väike-konnakotkas ja servaalad: saaklooma, kiskja ja elupaiga seoste uuring põllumajandusmaastikus
Juhendaja: vanemteadur Ülo Väli

 

3. oktoober 2022, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava
Francesca Carnovale
Welfare of livestock sheep transport in hot and cold climates
Lammaste heaolu nende transpordil kuumas ja külmas kliimas
Juhendajad: professor David Arney, vanemlektor Andres Aland, professor Fabio Napolitano

 

5. oktoober 2022, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava
Kai-Yun Li
Unmanned aircraft systems and image analysis in yield estimation and agricultural management
Mehitamata õhusõiduki rakendamine põllukultuuride saagikuse ja maa harimisviiside tuvastamisel
Juhendajad: professor Kalev Sepp, professor Niall Burnside, doktor Ants Vain

 

18. oktoober 2022, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava
Olesja Escuer 
Ornamental plant growth and development depending on soil conditions modified by organic additives
Ilutaimede kasv ja areng sõltuvalt orgaaniliste lisanditega muudetud mullatingimustest
Juhendajad: professor Kadri Karp, kaasprofessor Merrit Shanskiy

 

27. oktoober 2022, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava
Indrek Keres
Combined effects of gropping system and N-fertilization on winter wheat yield and baking quality
Viljelusviisi ja N-väetamise mõju talinisu saagi ja taina kvaliteedile
Juhendajad: kaasprofessor Tiina Tosens, professor Ülo Niinemets, dotsent Evelin Loit

 

22. november 2022, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava
Thaisa Fernandes Bergamo
Kliimamuutuse mõju hindamine rannaniidu taimekooslusele mesokosmi katse ja mehitamata õhusõidukiga kogutud andmete põhjal 

Combining unmanned aerial vehicles and a mesocosm experiment to unveil plant communities shifts under global change conditions in coastal meadows
Juhendajad: professor Kalev Sepp, dr. Raymond D. Ward ja professor Christopher B. Joyce (University of Brighton)

 

28. november 2022, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava
Neda Najdabbasi
Alternatiivsed biotõrje strateegiad kartuli-lehemädaniku integreeritud tõrjeks
Alternative biocontrol strategies in the potato-phytophthora infestans pathosystem for integrated management of late blight
Juhendajad: professor Marika Mänd, professor dr. ir. Geert Haesaert (Ghent University), professor dr. ir. Kris Audenaert (Ghent University)

 

2. detsember 2022, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava
Carmen Kivistik 
Mage- ja riimveelist mikroobset elustikku mõjutavad ökofüsioloogilised mehhanismid
Ecophysiological mechanisms characterizing the fresh- and brackish microbiota
Juhendajad: professor Daniel Philipp Ralf Herlemann, dr. Kairi Käiro, teadur Helen Tammert

 

14. detsember 2022, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava
Mihkel Mäesaar
Listeria monocytogenes’e ja campylobacter spp. Levimus ja arvukus toidus ning tüvede molekulaarne iseloomustus Eestis 
Prevalence and counts of listeria monocytogenes and campylobacter spp. In food and molecular characterisation of the isolates in Estonia
Juhendaja: professor Mati Roasto