UUS!

Esita kandidaat: Tublile tuutorile stipendiumi!

Aasta lõpp on aeg vaadata tagasi tehtud tööle ja tunnustada tublisid. Milline tuutor (sh buddy) on olnud meeldejääv, korraldanud lahedaid üritusi, teadnud vastuseid paljudele olulistele küsimustele ja aidanud Sul ülikooliellu sisse elada?

Igal detsembril jagab maaülikool tublimatele tuutoritele tuutoristipendiumi, mis on mõeldud vähemalt teist semestrit tuutorina tegutsevale tudengile. Stipendium on tänu tehtud töö eest ülikoolipere liitmisel ja esmakursuslaste toetamisel õpingute alguses ja hiljemgi. 

Hea rebane, kui Sinu tuutor on üks alljärgnevatest kandidaatidest, kirjuta meile temast!

--

Airiin Vaasa, metsanduse õppekava tuutor

Käbi Kreisman, maaehituse õppekava tuutor

Johanna Kalda, vesiehituse ja veekaitse õppekava tuutor

Mariliis Lulla, aianduse õppekava tuutor

Merle Tamme, tehnotroonika ning tehnika ja tehnoloogia õppekava tuutor

Märt Nõmme, tehnotroonika ning tehnika ja tehnoloogia õppekava tuutor

Grete Pihlapuu, veterinaarmeditsiini õppekava tuutor

Marianne Liisa Ojang, veterinaarmeditsiini õppekava tuutor

Karina Paškovitš, veterinaarmeditsiini õppekava tuutor

Aurora Mikk, veterinaarmeditsiini õppekava tuutor

Kadi Karro, toiduainete tehnoloogia õppekava tuutor

Johanna Neemela, maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava tuutor

Laura-Maria Mats, maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava tuutor

 

Välisüliõpilaste tuutorid ehk buddyd:

Marina Loch, buddy alates kevad 2021, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Ronja Erichsmeier, buddy alates sügis 2020, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Indrek Virro, buddy alates 2016, Tehnikainstituut

Yusuph Olawale Abiola, buddy alates sügis 2019, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Hassan Yusuf Sulaiman, buddy alates sügis 2019, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Lidiia Moskalenko, buddy alates kevad 2020, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Neda Rezvanisanijouybari, buddy alates sügis 2019, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Kaisa Savolainen, buddy alates 2019, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Dunja Malenica, buddy alates kevad 2020, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

--

Toetuskirju võivad esitada 1. ja 2. aasta üliõpilased, välisüliõpilased, väliskülalisüliõpilased, üliõpilasesinduse ja -seltside esindajad, instituutide ning ülikooli tugistruktuuri üksuste töötajad. Toetuskirjas peavad olema järgmised andmed:

 • toetaja nimi ja õppekava, millel õpib või selts/instituut, mida esindab (anonüümseid e-kirju ei arvestata);
 • toetatava tuutori nimi;
 • lühike põhjendus ja/või iseloomustus (5-10 lauset) tuutori kohta, miks just tema on Sinu arvates stipendiumi vääriline. Too näiteid, mismoodi on ta aidanud esmakursuslastel ülikoolielu alustamist hõlpsamaks muuta, mismoodi abiks olnud/nõustanud.

Toetuskirju ootame kuni 6. detsembrini (k.a) meiliaadressil teili.toms@emu.ee.

Stipendiumifond on 2000 eurot kuni viiele tuutorile. Tuutoristipendium antakse üle õppeprorektori pidulikul vastuvõtul detsembris.

Stipendiumi statuut

TULE TUUTORIKS!

Tuutorid suvekoolitusel, august 2021

Tuutorid suvekoolitusel, august 2021

 

Tuutorikoolitus algab märtsis! Täpsem aeg selgumisel!

2022. kevadsemestril on algamas uus tuutorikoolituse hooaeg, tule ja õpi tuutoriks! Sind ootab ees nõustamiskoolitus, loeng ülikooli töökorralduse kohta, põnevad teemaseminarid ja suvekool ning mis kõige tähtsam - auditooriumitäis uusi häid tuttavaid ja sõpru! Sul on võimalus aidata järgmise aasta rebastel sisse elada maaülikoolis õppimisse tutvustades neile üliõpilaselu ja maaülikooli, õppetööd ja vaba aja veetmise võimalusi. Oled abiks, kui neil tekib mure seoses õppetööga või elamisega Tartus, suunad abivajaja õigel ajal õige inimese juurde, aitad kursavaimul ellu ärgata ja vaatad, kuidas pelglikest rebastest sirguvad hakkajad üliõpilased. Tuutorikoolitus annab väärtuslikud 3 ainepunkti (mida saab arvestada vabaainete hulka) ning hindamatu kogemuse terveks eluks.

Õppeaines osalemiseks tuleb esitada motivatsioonikiri, mis tuleb saata e-postiga tuutorite koordinaatorile (ina.jarve@emu.ee) õppeosakonda hiljemalt 15. jaanuariks 2022. Motivatsioonikirjas vasta palun järgmistele küsimustele:

 1. Räägi pisut endast - mida õpid, millega oled varem tegelenud.
 2. Miks just Sina sobid kõige paremini tuutoriks?
 3. Millised on Sinu arvates tugitudengi ülesanded ja tuutori ülesanded ülikoolis?
 4. Kuidas Sa oma senises elus oled rakendanud abistamisoskusi (too vähemalt üks näide)?
 5. Millised on teadmised ja oskused, mida tahaksid tuutorina endas arendada?

Keda ootame tuutoriks? Bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppe 1. ja 2. aasta üliõpilasi, intengreeritud õppe 1.,2. ja 3. aasta üliõpilasi. Tulla võivad ka 1. aasta magistrandid.

Kui kõhkled, loe, mida on tuutorikogemus andnud varasematele tuutoritele:

"Olen õppinud vabamalt suhtlema."
"Hea meel on kedagi aidata :) "
"Praktiline ja kasulik psühholoogiakoolitus"
"Hästi palju positiivset energiat!"
"Tuutorlus hoiab vaimu värske - tuleb kursis olla ülikoolis toimuvate muutustega."
"Tuutorlus on andnu selge eelise nii suhtlemisel õppejõududega kui ka tööturul teistega konkureerides."

Tuutorid ja buddyd

Kes on tuutorid?

Tuutorid on koolituse läbinud aktiivsed ja sõbralikud vanema kursuse üliõpilased, kes abistavad esmakursuslasi õpingute alustamisel ja üliõpilaseluga kohanemisel koolis. Nad on mõistvad, tähelepanelikud ja neutraalsed kuulajad, kelle poole võib pöörduda iga raskustesse sattunud üliõpilane. Aasta või paar tagasi on nad ise samad sisseelamisraskused edukalt ületanud ja seega head nõuandjad noorematele üliõpilastele. Ükskõik, kas probleemiks on õige auditooriumi või õppematerjalide leidmine, linnakus orienteerumine või kojuigatsus, tuutor aitab lahendada kõiki ettetulevaid raskusi. Erivajadusega üliõpilaste toetamisega tegeleb ülikooli psühholoog, kelle kaudu saab infot ka pakutavate stipendiumite/toetuste kohta erivajadusega üliõpilastele.

Kes on buddy'd?

Buddy on üliõpilane, kellel on keeleoskust ja pealehakkamist olla "oma eestlane" maaülikooli õppima tulevatele välis- ja vahetusüliõpilastele. Ühel buddy'l on 2-3 välismaalasest sõpra, kuna võõra keele ja kultuuri keskel elavav välismaalane vajab intensiivsemat ja individuaalsemat suhtlemist ning abi. On hea, kui buddy'ks soovija on läbinud tuutorikoolituse, aga see ei ole kohustuslik. Peamine on optimistlik ellusuhtumine, soov suhelda ja valmidus aidata võõrkeeles suhtlevaid teisest rahvusest üliõpilasi.

Millist abi saab tuutorilt?

Tuutorid ja tugitudengid toetavad üliõpilasi nende õppetöö korraldamise, planeerimise ja vaba aja sisustamise küsimustes ning muudes üliõpilaselu probleemides, suunates abivajaja vajadusel vastava valdkonna spetsialisti juurde.

Tuutor teab ja tunneb:

 • õppetööga seotud info hankimise võimalusi (ülikooli struktuur, õppeinfosüsteem, õppekorralduseeskiri, listid, veebilehed);
 • ülikooli pakutavaid tugiteenuseid (kellelt millist nõu küsida);
 • ülikoolilinnakut (õppehooned, ühiselamud, arvuti kasutamise võimalused, auditooriumid, raamatukogu, jms);
 • üliõpilaste õigusi ja kohustusi (optimaalne koormus, ainepunktide arv, ainetele registreerimine,  eksamite, arvestuste ja hindamissüsteemiga seonduv, akadeemiline struktuur, tervisekindlustus, üliõpilaspilet, ISIC, õppelaen, akadeemiline puhkus jms);
 • vaba aja sisustamise võimalusi ja üliõpilasorganisatsioone (seltsid, korporatsioonid jms);
 • Tartu linna (raamatukogud, spordi- ja toitlustusasutused, transport jne);
 • buddy teab, kus ja kuidas käib välisüliõpilase elamisloa jms seotud asjaajamine.

Tuutorite fotod ja kontaktid leiab vasakust veerust instituutide lõikes, buddyde kohta leiab ülevaate ülikooli inglisekeelsel kodulehel.

Buddy'de koolitust ja tegevust maaülikoolis koordineerib Andres Soop (andres.soop@emu.ee; 731 3890).
Tuutorlust maaülikoolis koordineerib õppeosakond.

Miks saada tuutoriks?

Koolituse läbinud on välja toonud, et nende jaoks oli huvitav ja oluline kuulamis- ja suhtlemisoskuste arendamine. Osalenud on saanud juurde usku iseendasse, mõistvust kaaslaste suhtes ja probleemilahendusoskusi. Kõrgelt hinnatakse kursusel ja esmakususlasi nõustades saadud uusi tutvusi ja silmaringi laienemist. Ürituste korraldamine ja ühistegevuste koordineerimine tuleb kogemusena kasuks nii õppides kui tulevasel töökohal.

Tuutor: "Tuutori kõige tähtsam eesmärk on siiski see, et tudengid tunneksid ennast ülikooi astudes mugavalt, koduselt ning ei kardaks uute katsumustega silmitsi seista."

Kuidas saada tuutoriks?

Tuutoriks saamine saab alguse tuutorikoolitusel osalemisega. Kursus toimub kahes osas - esimene, teoreetiline osa toimub kevadsemestril ja teine, praktiline osa sügissemestril.
Koolituse esimene osa hõlmab:

 • nõustamiskoolitust, kus käsitletakse põhiliselt suhtlemise ja kuulamisega seonduvaid teemasid, mh kuulamisoskused, suhtlemisoskused, kriisid, väärtused, probleemide lahendamine, toimetulek raskete vestlustega, enesekehtestamine jne);
 • esialgset ülevaadet õppekorraldusest ja ülikooliga seonduvast;
 • suvekooli (augusti lõpus), kus toimub koolitus mõnel huvitaval ja tuutorile olulisel teemal (käsitletav teema oleneb kuulajate soovist) ning antakse põhjalikum ülevaade ülikooli ja õppimist puudutavast infost, mida tuutor peab teadma.

Koolituse teine osa toimub sügissemestril, mille vältel tuutorid planeerivad ja viivad läbi esmakursuslastele erinevaid üritusi ja tegevusi. Samal ajal toimuvad tuutoritele endile töönõustamised ehk supervisioonid, kus on võimalik jagada teistega oma kogemust ja küsida nõu.

Tuutorina võivad tegutseda alates 2. õppimise aastast kõik ülikoolis õppijad , kes on läbinud tuutorikoolituse ja osalevad peale tegutsema asumist supervisioonidel.