Programm BeST

BeSt programm kestis aastatel 2008-2013.

Õpiobjektide ja e-kursuste tehnilist loomist toetab jätkuvalt haridustehnoloog, samuti anname alati heameelel tagasisidet valminud e-kursustele ja õpiobjektidele allolevate hindamismaatriksite alusel.

Valminud õpiobjektid

Kõik BeSt projekti raames ülikoolis välja töötatud e-materjalid on kättesaadavad www.e-ope.ee/repositoorium, kus neid säilitatakse kuni aastani 2025. Repositooriumis on võimalus tutvuda teistes koolides välja töötatud e-materjalidega.

Repositooriumit võib kasutada serverina oma e-materjalide säilitamiseks ka siis, kui need ei ole projektist finantseeritud. Sel juhul peab arvestama, et materjalid on avalikult kasutatavad kõikidele repositooriumi kasutajatele.

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Katrin Kreegimäe, Lilian Ariva

Personalijuhtimine

Katrin Kreegimäe, Lilian Ariva

Personalitöö valdkonnad

Katrin Kreegimäe

Juhtimine

Katrin Kreegimäe

Organisatsiooniõpetus

Katrin Kreegimäe

Konkurentsianalüüs

Katrin Kreegimäe

Tarbija ostukäitumine

Katrin Kreegimäe

Turunduse olemus

Katrin Kreegimäe

Juhtimisteooriad

Katrin Kreegimäe

Juhtimine ja rollid

Leo Luks

Filosoofilise teksti lugemine ja mõistmine

Leo Luks

Filosoofilise lühiessee kirjutamine

Leo Luks

Kriitilise referaadi ja oponeeringu koostamine

Riina Miljan

Tehted ja teisendused kahendarvudega

Riina Miljan

Arvjoonised

Tiiu Ohvril

Klassikalised kaubandusteooriad

Tiiu Ohvril

Alternatiivsed kaubandusteooriad

Tiiu Ohvril

Majandusliku arengu lõhed maailmas

Viia Parts, Juta Seilenthal

Residentsus ja maksulepingud

Viia Parts, Juta Seilenthal

Eesti residendi välismaalt saadud tulude maksustamine

Viia Parts, Juta Seilenthal

Mitteresidendi tulumaksuga maksustamise alused Eestis

Silver Toompalu

Andmete esmasanalüüs

Silver Toompalu

Valimite keskväärtuste võrdlemine – t-test ja ühefaktoriline dispersioonanalüüs

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Ene Ilves

Punkti geodeetiliste ja ristkoordinaatide määramine

Ene Ilves

Pindalade määramine

Ene Ilves

Joonte orienteerimine

Tarmo Kall

Mõõtkava

Tarmo Kall

Reljeefi kujutamine topograafilisel plaanil/kaardil

Jaan Miljan, Riina Miljan

Hobusetallide planeerimine, tarindid ja ehitamine

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Marina Haldna

Statistiliste seoste illustreerimine

Marina Haldna

Statistilise analüüsi meetodid

Marina Haldna

Liigilise koosluse analüüs

Katrin Kaldma

Molekulaargeneetilised meetodid ökoloogias

Karin Kauer

Eesti Kutsesüsteem. konsulendi kutsestandard

Karin Kauer

Karjamaade kasutamise alused

Karin Kauer

Liblikõieliste ja kõrreliste karjamaade võrdlus

Kadri Karp

Mesimurakas

Kadri Karp

Aedmustikas

Kadri Karp

Viinapuude võrakujundus

Kadri Karp

Metsamarjad

Anu Kisand

Mikroobide ainevahetuse alused

Anne Kull

Maastikuökoloogia ja –analüüsi praktikumid

Bellis Kullman

Kaasaegne seente süsteem

Bellis Kullman

Veeseenestik

Bellis Kullman

eSeeneriik

Bellis Kullman

Sissejuhatus mükoloogiasse

Bellis Kullman

Endofüütsed seened taimedes

Bellis Kullman

Seente olulisus

Toomas Kõiv

Hapnik järvedes

Toomas Kõiv

Järvenõgude tekkeviisid

Toomas Kõiv

Vee liikumised

Toomas Kõiv

Soolajärved

Toomas Kõiv

Meromiktilised järved

Toomas Kõiv

Järvede ontogenees

Toomas Kõiv

Järvede geomorfoloogia

Toomas Kõiv

Jõgede geomorfoloogia

Toomas Kõiv

Autotroofne toitumine

Toomas Kõiv

Vesi kui elukeskkond

Malle Leht

Taimede määramistunnused

Malle Leht

Süstemaatika põhimõisted

Mare Leis

Samblad

Mare Leis

Kl. Pärislehtsamblad

Evelin Loit

Nukleiinhapped ja geeni ekspressioon

Evelin Loit

Geenitehnoloogia ja GMO

Kadri Maikov, Erle Unt                  

CIVIL abifailide kogum maastikumudeli töötlemiseks

Kadri Maikov, Erle Unt

Universaalne disain

Kadri Maikov, Erle Unt

Harjutuskogu planeerijatele ja kujundajatele

Kadri Maikov, Erle Unt

Maketi koostamise tehnikad

Kadri Maikov, Erle Unt

Maastikuprojektide tehniline joonestamine

Kadri Maikov, Kristiina Päss

Joonestusülesannete kogu MH eriala tudengitele

Kadri Maikov, Kristiina Päss

Vectorworks 2010

Kadri Maikov, Kristiina Päss

CAD sõnavara tõlked joonestajale

Kadri Maikov

Tervendava maastiku kujunduspõhimõtted

Kairi Maileht

Fütoplanktoni liigid

Kairi Maileht

Fütoplanktoni indikaatorlus

Ingmar Ott, Katrin Saar

Biomanipulatsioon järvedes

Ingmar Ott, Katrin Saar

Järvede tervendamise keemilised ja kompleksmeetodid

Ingmar Ott, Katrin Saar

Järvede tervendamise üldmeetodid

Ingmar Ott, Kairi Maileht

Eesti järvede limnoloogiline tutvustus

Ingmar Ott, Kairi Maileht

Järvede ökoloogilise seisundi hindamise üldpõhimõtted

Ingmar Ott, Katrin Saar

Paradigmad vee-ökoloogias

Ingmar Ott, Katrin Saar

Siseveekogude seire põhimõtted

Ingmar Ott, Katrin Saar

Eesti väikejärvede seire

Kadi Palmik

Peipsi järve suurtaimestik

Kai Piirsoo

Sinivetikad

Priit Põldma

Köögivilja taimede ja seemnete tundmaõppimine

Eve Runno-Paurson, Ott Rakkaselg

Kartuli-lehemädanik, mugula pruunmädanik

Eve Runno-Paurson, Ott Rakkaselg

Oluline kartuli bakterhaigus: kartulivarrepõletik, mugulate märgmädanik

Eve Runno-Paurson, Ott Rakkaselg

Eestis esinevad teravilja roostehaigused

Eve Runno-Paurson, Ott Rakkaselg

Eestis enam esinevad teraviljade lehelaiksused

Olga Tammeorg

Peipsi järve seire

Anna-Liisa Unt

Mõõtkavas ja mõõtkavatud skeemid

Anna-Liisa Unt

Küljendamine maastikuarhitektidele

Anna-Liisa Unt

Euroopa maastikukonventsioon

Anna-Liisa Unt

Maastiku kiire visandamine

Anna-Liisa Unt

Adobe Photoshop’i algõpetus maastikuarhitektidele

Sirje Vilbaste

Mereorganismide kultiveerimine

Ele Vool

Istutustööd ja muru rajamine haljasalal

Ele Vool

Aiaelementide ehitamine: teed, veekogud, tugimüürid, piirdeaiad

Merle Ööpik

Rannarohumaad

Merle Ööpik

Maismaa- ja veekogude ökosüsteemid – ülevaade ja võrdlus

Merle Ööpik

Ökoloogia: skaalad, uurimismeetodid ja tulemuste teaduslik esinduslikkus

Eve Aruvee

Pika dokumendi vormindamine

Mati Heinloo

Nukkmehhanismi nuki süntees

Matis Luik

Söödajaotursegistid

Matis Luik

Isikukaitsevahendid ehitustöödel

Matis Luik

Ehitustööde tööohutuse plaanmõõtmine

Märt Reinvee

Müra mõõtmine

Heiki Tomann

2D algkursus I

Heiki Tomann

2D algkursus II

Heiki Tomann

2D algkursus III

Heiki Tomann

Raalprojekteerimise algkursus 4

Heiki Tomann

Raalprojekteerimise algkursus 5

Heiki Tomann

2D Algkursus VI

Heiki Tomann

2D Algkursus VII

Vaike Tomann

Õhutemperatuur

VaiKe Tomann

Õhuniiskuse määramine

Vaike Tomann

Õhurõhu määramine

Vaike Tomann

Tuule mõõtmine

Vaike Tomann

Seosed ajasüsteemide vahel

Hillar Vallner

Kordsed integraalid

Hillar Vallner

Kolmekordsed integraalid

Hillar Vallner

Diferentsiaalvõrrandid. II järku

Hillar Vallner

I järku diferentsiaalvõrrandid

Marina Aunapuu

Koduloomade seedesüsteemi histoloogia

Marina Aunapuu

Veri

Piret Aus

Sissejuhatus veterinaarmeditsiini õpingutesse

Piret Aus

Sissejuhatus tootmispraktikasse

Andres Elias

Bakteriraku ehitus ja endospooride moodustumine

Andres Elias

Põllumajandusloomade uimastamine

Andres Elias

Erinevate loomaliikide ante ja post mortem inspekteerimine

Andres Elias

Mikroobid erinevate ainete ringetes

Andres Elias

Kastmete valmistamine

Terje Elias

Liha morfoloogia

Terje Elias

Erinevate juhtumite lihainspektsiooni otsused

Terje Elias

Köögiviljadega seonduvad saasteained

Sirje Jalakas

Kalade inspekteerimine

Sirje jalakas

Loomade heaolu tagamine transpordil

Sirje Jalakas

Kalatoodete valmistamine

Sirje Jalakas

Määratud riskiteguriga materjal ja loomsed kõrvalsaadused

Sirje Jalakas

Sinkide valmistamine

Sirje Jalakas

Toorvorstide valmistamine

Sirje Jalakas

Keeduvorstide valmistamine

Tanel Kaart

Indiviidide vaheline aditiivgeneetiline sugulus

Tanel Kaart

Sissejuhatus maatriksalgebrasse

Tanel Kaart

MS Excelile mitteomased andmeanalüüsil kasutatavad joonised

Tanel Kaart

Selektsiooniindeksid

Tanel Kaart

Aretusväärtuste hindamine isa ja looma mudelist

Tanel Kaart

Sissejuhatus üldiste lineaarsete mudelite teooriasse

Tanel Kaart

Binaarsete tunnuste analüüsimeetodid

Tanel Kaart

Andmeanalüüs MS Excelis (MS Excel 2010 baasil)

Tanel Kaart

Genoomselektsioon

Allan Kaasik

Metaboliseeruv proteiin piimalehmade proteiinitarbe arvestuse alusena

Allan Kaasik

Loomatervishoid (praktikumid)

Katrin Kaldre

Vähikasvatus

Katrin Kaldre, Priit Pakk, Tiit Paaver

Vikerforellikasvatus

Piret Kalmus

Veise südamehaigused

Piret Kalmus

Veise libediku haigused

Piret Kalmus

Veise hingamiselundite haigused

Piret Kalmus

Vasikate ternespiimaperiood

Piret Kalmus

Veiste seedekulgla uurimine

Piret Kalmus

Veiste eesmagude haigused

Piret Kalmus

Veiste närvisüsteemihaigused

Marko Kass

Söödasegu koostamine sigadele

Heli Kiimann, Alo Tänavots

Lehmade lüpsmine ja lüpsiseadmed

Katrin Laikoja

Piima mehaaniline töötlemine

Katrin Laikoja

Isiklik hügieen toidukäitlejale

Anne Lüpsik, Piret Aus

Mutatsioonide muutlikkus

Anne Lüpsik, Piret Aus

Värvusgeneetika

Anne Lüpsik, Piret Aus

Geneetika arengu etapid

Kadrin Meremäe

Toiduainete kiiritamine

Kadrin Meremäe

Bacillus cereus piimas

Kadrin Meremäe

Piima termilise töötlemise liigid

Kadrin Meremäe

Jogurti tehnoloogia

Kadrin Meremäe

Mükotoksiinid

Peep Piirsalu, Alo Tänavots

Eestis aretatavad lambatõud

Peep Piirsalu, Alo Tänavots

Lammaste pügamine ja villa esmane käitlemine

Peep Piirsalu, Alo Tänavots

Lambakasvatus Eestis

Peep Piirsalu, Alo Tänavots

Lambakasvatussaadused

Peep Piirsalu, Alo Tänavots

Hõbe- ja sinirebaste värvusmutandid ja nende kasvatamine

Peep Piirsalu, Alo Tänavots

Minkide värvusmutandid ja nende kasvatamine

Diivi Põdersoo

Lindude gripp ja Newcastle’i haigus

Aarne Põldvere, Alo Tänavots

Sealiha hinnakujundus

Aarne Põldvere, Alo Tänavots

Liha kvaliteet

Aarne Põldvere, Alo Tänavots

Liha kvaliteedi määramine

Aarne Põldvere, Alo Tänavots

Sea lihakeha ja rümba kvaliteedi määramine

Aarne Põldvere, Alo Tänavots

Sigade rümba ja liha kvaliteet

Meeli Rannastu (Voore)

GM taimed

Meeli Rannastu (Voore)

Kvaliteedimärgid toiduainetel

Meeli Rannastu (Voore)

Maafond Eestis ja siin kasvatatavad peamised kultuurtaimed

Piret Raudsepp

Toidusüsivesikud

Piret Raudsepp

Toiduvalgud

Piret Raudsepp

Funktsionaaltoidud

Mati Roasto

Toiduhügieeni algkursus

Mati Roasto

Veehügieen

Mati Roasto

Listeria monocytogenes toidupatogeenina

Mati Roasto

Termofiilsed kampülobakterid toidupatogeenina

Mati Roasto

Toidupatogeenide ja toidumikrobioloogia algkursus

Riina Soidla, Dea Anton

Põllumajanduslindude algtöötlemine

Riina Soidla, Dea Anton

Koduküülikute algtöötlemine

Alo Tänavots

Eestis kasvatatavate sigade tõugude tutvustus, sigade aretus ja jõudluskontroll

Silvi Tölp, Irje Nutt

Söödaratsioonide koostamine veistele

Silvi Tölp, Irje Nutt (Leontjeva)

Põllumajandusloomade söötmisel kasutatavad söödad ja nende toiteväärtus

Keelekeskus

Irina Koksharova

Vestlusteema „Minu pere“ (prantsuse keel)

Irina Koksharova

Vestlusteema „Minu kodu“ (prantsuse keel)

Irina Koksharova

Analysis of online dictionaries and journals

Irina Koksharova

Verbiaspekt

Irina Koksharova

Vestlusteema „Minu kodu“ (vene keel)

Irina Koksharova

Vestlusteema „Minu pere“ (vene keel)

Külli Kõrgesaar, Ene Nõlvak-Donohoe, Lilian Ariva

English Tense System: Present Tenses

Külli Kõrgesaar, Ene Nõlvak-Donohoe, Lilian Ariva

English Tense System: Past Tenses

Külli Kõrgesaar,Ene Nõlvak- Donohoe, Lilian Ariva

English Tense System: Future Tenses

Üldained

Lilian Ariva

EMÜ VÕTA nõustajale

Triin Aus, Piret Aus

Kehakultuur vabaainena

Meeli Rannastu (Voore)

Prezi ja mõttekaardid

Meeli Rannastu (Voore)

Õpiobjekti koostamine Edicy programmiga

Diana Sarik

Õpiobjektide koostamine Weeblys

Ott Rakkaselg

Arvuti riistvara