Ainekava põhiandmed

Põhiandmete muutmiseks valige link Muuda põhiandmeid.
Põhiandmeid saavad muuta nii vastutav õppejõud kui teised antud ainega sel semestril seotud õppejõud.

Osalejate piirarv märgitakse vaid siis, kui ainel osalevate üliõpilaste arv on mingil põhjusel piiratud (piirarv tekib automaatselt juhul, kui piirarvud on märgitud aine rühmade juurde, sel puhul on piirarvuks rühmade piirarvude summa). Piirarvu märkimine ei ole kohustuslik.
Õppeaines osalemise piirangud - määratakse võimalikud piirangud ainel osalemiseks (siia alla ei kuulu kohustuslikud ega soovituslikud eeldusained). Siia võib märkida näiteks õppeastme, kursuse vms.
Õpetamise keeled  valige loendist.
Töömahud ja vormid märgitakse akadeemilistes tundides (st à 45 minutit). Iseseisva töö mahu arvutab ÕIS ise lähtudes sellest, et 1 AP = 40 tundi tööd. Iseseisev töö peab moodustama vähemalt poole õppeaine mahust.
Iseseisvate tööde loetelu ja juhend nende tegemiseks ei ole kohustuslik väli. Siia märgitakse iseseisvad tööd, samuti tähtaeg ning nende esitamise viis.
Toimumisnädalad  märgitakse vastavalt akadeemilisele kalendrile ( sügissemester 1.-16. nädal, kevadsemester 22.-37. nädal).
Õppeastmete  juures tuleb märkida ära kõik õppeastmed, millele ainet antud semestril õpetatakse.
Kuulajaskond: konkreetsete ainel osalevate kursuste loetelu.
Kui aine on veebitoega (siinkohal mõeldakse veebipõhist õpet, nt WebCT, Moodle, Iva vms), märkige linnuke vastavasse lahtrisse.
Aine koduleht - märkige täisaadress kujul http://www.emu.ee.
Ainega seotud õppejõud saab ise lisada ka teisi õppejõude. Ära tuleb märkida kõik õppejõud, kes antud ainet õpetavad (korrektne on ära märkida  ka õppejõud, kes loeb aine raames kasvõi ainult ühe loengu).
Soovituslikud eeldusained on ained, millede läbimisel võib üliõpilasel olla kergem ainet omandada. Tegemist on üldinformatiivse loendiga, mis ei kohusta üliõpilast millekski. Kohustuslikud eeldusained, mida läbimata ainel osaleda ei saa, on kirjas aine üldinfo juures.
Hindamisviisid ja kriteeriumid märgitakse, kui positiivse hinde saamiseks (või hinde osana) on kohustuslik sooritada kontrolltöö, kirjutada essee vms.

Hindamisviisid ja kriteeriumid

Eksamile/arvestusele pääsemise tingimused 
on kohustuslik märkida, kui eksamile pääsuks on tarvilik  täita mingeid lisatingimusi (nt osalemine seminarides vms). Kui aine loengutes, seminarides vms kohal käimine on kohustuslik, tuleb see siin ära märkida.
Eksamihinde kujunemine kirjeldatakse eraldi, kui selleks on mingid eritingimused, nt kontrolltöö hinne moodustab mingi protsendi lõpphindest vms. (ÕKEs ära toodud hindamissüsteemi, mille kohaselt A = 91-100% aine omandamist jne, ei ole siin mõtet korrata).
Kui õppejõud ei sisesta eksamihindeid ÕISi viie tööpäeva jooksul (sätestatud ÕKEs), tuleb siia märkida konkreetne kuupäev, mil üliõpilane oma hinnet ÕISis näeb.
Võlgnevuste likvideerimise võimalused. Kui selles lahtris on märgitud konkreetne kuupäev, mil õppejõud veel kodutöid vms vastu võtab, ei ole tal kohustust seda hiljem teha. Üliõpilane, kes antud kuupäevaks tingimusi ei täida, peab ainekursust järgmisel semestil/õppeaastal uuesti kuulama. Kui õppejõud soovib, et kokkuleppeid tehtaks e-posti vahendusel, tuleb siia märkida ka e-posti aadress.
Minimaalne punktide kogusumma eksamile pääsemiseks ei ole kohustuslik väli.
Kohustuslikud loengumaterjalid peavad olema märgitud iga ainekava juures.
Kuulajate küsitlemise moodulit Maaülikool praegu ei kasuta.

Ärge unustage salvestada!