Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus

Alusõppekava maastikuarhitektuuri eriala magistrikraadiks

 

 

 • Meil õpid kujundama, planeerima ja haldama säästlikku ja hea kvaliteediga elukeskkonda​.

 • Tegutsed praktilisel erialal, mis väärtustab loovust, keskkonnahoidu ja meeskonnatööd.

 • Saad esmased teadmised ja -oskused maastikuarhitekti kutse omandamiseks.

 • Kui soovid osaleda linna- või maapiirkonna ruumiloomes professionaalina, vali maastikuarhitektuur!

 

Kui soovid kujundada reaalset elukeskkonda, vali maastikuarhitektuur!

 

Maastikuarhitektuuri pärusmaa on erinevate välisruumide kujundamine. Nii nagu arhitekt kavandab hooneid, kus inimestel oleks hea elada ja töötada, loob maastikuarhitekt mugavaid, turvalisi ja huvitavaid maastikuruume – nii elamupiirkondi kui ka puhke- ja mängualasid, nii avalikke linnaruume kui ka privaatseid välisruume eraklientidele. Lisaks osalevad maastikuarhitektid üld- ja detailplaneeringute koostamises, hindavad maastiku visuaalset kvaliteeti ning koostavad kavasid maastikuhoolduseks, haljasalade hooldamiseks ja maastikuväärtuste hoidmiseks. Maastikuarhitekt oskab hästi suhelda ja kaasata erinevaid osapooli oma lahenduste väljatöötamisel.


Meil õpid:

 • maastikukujundust ja –planeerimist, ruumilist planeerimist ning rohealade haldamist;
 • tundma erinevaid taimi, maastikke, inimkultuuri ja tehnilisi lahendusi;
 • mõtlema ruumiliselt, loovalt, analüüsivalt ja sünteesivalt;
 • end graafiliselt, kirjalikult ja suuliselt väljendama;
 • erialaseks tööks vajalikke info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid (GIS, CAD, fototöötlus).

 

Maastikuarhitektuuri alusõpingud annavad mitmekesise õppekogemuse: teadmisi omandad läbi stuudioprojektide, loengute, välitööde ja ekspeditsioonide, seminaride, rollimängude ja avalike esitluste. Lisaks arendavad õpingud meeskonnatöö- ja läbirääkimisoskusi ning esinemisjulgust. Oskusi saad täiendada erialapraktika raames maastikuarhitektuuri büroos, omavalituses, puukoolis või mõnes teises erialases asutuses.


Õpe toimub päevases õppevormis ja kestab kokku kolm aastat. Õppetöösse kaasatakse praktikuid era- ja avalik-õiguslikust sektorist. Õppimise ajal töötad sageli üheskoos välistudengitega ning Sul on võimalik minna vahetustudengina õppima mõnda teise ülikooli Eestis või välismaal. Välisülikoolides õppimise ja praktika kohta leiad lisainfot SIIT.

 

Bakalaureuseastmes omandatud teadmised ja oskused võimaldavad Sul tööle asuda vastutava spetsialisti juhendamisel nii era- kui ka avalikus sektoris maastikukujunduse, keskkonnakorralduse, ruumilise planeerimise, parkide ja teiste haljasalade hooldamise valdkondades.

Maastikuarhitektiks saamiseks tuleb aga jätkata õpinguid maastikuarhitektuuri eriala magistriõppes. Magistrikraad maastikuarhitektuuri erialal on vajalik erialaliidu liikmeks astumisel või kutsetunnistuse taotlemisel (tase 7). 

 

Maastikuarhitektuuri tudengeid ühendab Eesti Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Selts (EMÜS), mis teeb koostööd Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, sh Eesti Maastikuarhitektide Liiduga (EMAL), et toetada valdkonna arengut Eestis.

 

 

Vastuvõtunõuded:

 • eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti (4-20 konkursipunkti)
 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti)
 • vastuvõtukatse: joonistuskatse vähemalt 3 punkti 10-st (3-10 konkursipunkti)

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu kutsekeskharidusasutuse aianduse, arboristi, linnaaedniku või maastikuehitaja eriala lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0.

 

3 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule.

 

Avalduste vastuvõtt toimub SAISis 5. juuni kuni 6. juuli (k.a).

 

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee

 

Hoia Maastikuarhitektuuri Üliõpilaste Seltsi tegemistel silma peal:

 

 

Küsi/Võta ühendust:

Toomas Muru
Maastikuarhitektuuri õppetool
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
E-post: maastikuarhitektuur@emu.ee
Telefon: +372 731 3139