Tehnika ja tehnoloogia

 

 

  • Õppekava lõpetanutel on laiapõhjalised tehnikaalased teadmised tootmistehnikast, ergonoomikast ja energiamajandusest.

  • Tudengitel on kasutada parimad erialalaboratooriumid ja õppejõududeks on noored innovaatilise mõtlemisviisiga õppejõud. 

 

Õppekava raames on võimalik spetsialiseeruda järgmistele erialadele:

 

Energiakasutuse eriala

Bakalaureuseastmes õpivad tudengid infotehnoloogiat, matemaatikat, füüsikat, elektrotehnikat, automaatikat ja soojusõpetust. Lõpetanud tunnevad arvutus- ja mikroprotsessortehnikat ning suudavad luua uut tarkvara, neil on head teadmised energiakasutuse, taastuvenergeetika ja energiasäästu valdkonnas. Lõpetanud võivad tööle asuda energeetikaettevõtetes keskastme juhtidena, energiasüsteemide projekteerijatena ning infotehnoloogia- ja arvutispetsialistidena. Energeetikaspetsialistide järele on suur nõudlus.

Ergonoomika eriala

Ergonoomika uurib inimest ja inimrühmi tööprotsessis töövahendite ja -tingimuste optimeerimise ning ettevõtte töökvaliteedi parendamise eesmärgil. Ergonoomika eesmärgiks on uurida ja luua ergonoomilis-majanduslikku tootmis- ja töötehnoloogiat. Tudengid uurivad tööstus- ja põllu­majandusettevõtetes töökeskkonda, töötamiskohtade ergonoomikat, mikrokliimat, valgustatust, müra, vibratsiooni ja teisi ohutegureid. Lõpetanud võivad tööle asuda töökeskkonna, -tervishoiu ja -ohutuse spetsialistina, riskianalüütikuna ning  konsultandina.

Tootmistehnika eriala

Tootmistehnika valdkonnas on nõutud spetsialistid, kes on pädevad nii põllumajandustehnika  kui ka masinaehituse  valdkonnas, tunnevad arvutiga  juhitavaid seadmeid masinaehituseettevõttes, loomafarmis ja põllul. Tudengid õpivad autode ja traktorite konstruktsiooni, automaatikat, elektroonikat, insenerigraafikat, raalprojekteerimist, materjalide töötlemistehnoloogiat. Lõpetanud võivad asuda tööle joonestaja, tehniku või esmatasandi tootmisjuhina.

 
 

 

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

 

Vastuvõtunõuded:

  • eesti keele / eesti keele kui teise keele riigieksam vähemalt 20 punkti (2-10 konkursipunkti)
  • laia matemaatika riigieksam vähemalt 20 punkti (2-10 konkursipunkti) või kitsa matemaatika riigieksam vähemalt 80 punkti (8-10 konkursipunkti) või vastuvõtukatse matemaatikas vähemalt 20 punkti (2-10 konkursipunkti)
  • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti)
  • vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis) (3-5 konkursipunkti)

 

Väljaspool konkurssi võetakse vastu kutsekeskharidusasutuse tehnika erialade lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,5.

 

3 lisakonkursipunkti annab kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiv kutsetunnistus vastavalt eeskirja lisas toodule.

 

Avalduste vastuvõtt toimub SAISis 5. juuni kuni 6. juuli (k.a).

 

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee

 

Hoia Tehnikaüliõpilaste Seltsi tegemistel silma peal:  

 

Küsi/Võta ühendust:

Külli Hovi

Energiakasutuse õppetool
Metsanduse ja inseneeria instituut
E-post: kylli.hovi@emu.ee
Telefon: +372 731 3056