Vastuvõtt väljaspool konkurssi

2023. aastal võtame rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppesse vastu väljaspool konkurssi:

  1. kuni kaks silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaskandidaati ülikooli spordiklubi soovitusel. Sportlike tulemuste alusel võetakse väljaspool konkurssi vastu üliõpilaskandidaat, kes ei ole antud soodustust varem kasutanud. Sportlike tulemuste alusel eritingimustel vastuvõtuks kandideerimiseks tuleb koos avaldusega esitada vormikohane ankeet.
  2. kuni kolm Setomaa vallast pärit üliõpilaskandidaati Seto Kongressi Vanemate Kogu ja Setomaa Valdade Liidu poolt tehtud ettepanekute alusel. Setomaa päritolu alusel võetakse väljaspool konkurssi vastu üliõpilaskandidaat, kes ei ole antud soodustust varem kasutanud;
  3. gümnaasiumiastmes alates 2018. aastast rahvusvahelistel aineolümpiaadidel osalenud üliõpilaskandidaate, kusjuures veterinaarmeditsiini eesti õppekeelega õppekavale kandideerijatel arvestatakse ainult loodusteaduslikel aineolümpiaadidel osalemist (kandidaat esitab SAISis lingi olümpiaadiprotokollile või saadab olümpiaadi diplomi/osavõtu tunnistuse skaneeritult vastuv@emu.ee);
  4. gümnaasiumiastme (10.–12. klass) alates 2018. aastast üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus osalenud üliõpilaskandidaate. Arvestatakse matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia olümpiaadide tulemust (kandidaat esitab SAISis lingi olümpiaadiprotokollile või saadab olümpiaadi diplomi/osavõtu tunnistuse skaneeritult vastuv@emu.ee);
  5. noorte teadusvõistluse Rakett 69  (ETV telesaade) finaalsaates osalenud üliõpilaskandidaate;
  6. kutseharidusasutuses sobival erialal keskhariduse omandanud kõrge keskmise hindega üliõpilaskandidaate vastavalt eeskirja lisale 1.

Taotledes vastuvõttu väljaspool konkurssi esitab üliõpilaskandidaat vajalikud tõendavad dokumendid (nt tõend olümpiaadil osalemise või sporditulemuste kohta) vastuvõtukomisjonile avalduste esitamise perioodil kas elektroonselt või paberkandjal. 

Väljaspool konkurssi vastu võetavatele üliõpilaskandidaatidele arvestatakse vastava õppekava konkursi paremusjärjestuses maksimaalne punktisumma.

Väljaspool konkurssi vastu võetud üliõpilaskandidaadid arvestatakse vastuvõtuarvu hulka.

 

LISAPUNKTID

Alates 2018. aastast Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli lõpetanutele arvestatakse kolm lisapunkti, kui nad kandideerivad ülikooli eesti õppekeelega õppekavale, välja arvatud õppekavadele "Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine" ja "Veterinaarmeditsiin" kandideerimisel. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge.

Eelneva haridustaseme kuld- või hõbemedaliga või kiitusega lõpetanud üliõpilaskandidaatidele arvestatakse kolm lisapunkti, välja arvatud õppekavale „Veterinaarmeditsiin“ kandideerimisel.

Eesti Maaülikooli õppekavadega seotud valdkondades kutse omandanutele arvestatakse kolm lisapunkti kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee/) kantud kehtiva kutsetunnistuse alusel vastavalt vastuvõtueeskirja lisale 5. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge.

Alates 2018. aastast Eesti Maaülikooli matemaatika riigieksami ettevalmistuskursuse positiivse tulemusega lõpetanud kandidaatidele arvestatakse üks lisapunkt, kui nad kandideerivad laia matemaatika nõudega konkursil ja on täitnud muud vastuvõtutingimused. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge. Lisapunktid lisatakse konkursipunktidele juurde pärast avalduste esitamise perioodi lõppu.

Õpilasleiutajate riikliku konkursi gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias preemia  saanud  üliõpilaskandidaadile arvestatakse kolm lisapunkti. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge.

Õpilaste teadustööde riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias preemia saanud üliõpilaskandidaadile arvestatakse kolm lisapunkti. Lisapunktide taotlemiseks tuleb SAISis teha avaldusele vastav märge.

Kitsa matemaatika riigieksami nõudega konkursil, v.a õppekavale „Veterinaarmeditsiin“ kandideerimisel, lisatakse vähemalt 20-le punktile sooritatud laia matemaatika või enne 2014. a sooritatud matemaatika riigieksami tulemusele juurde 16 punkti, arvestades, et suurim matemaatika riigieksami tulemus koos lisapunktidega võib olla 100 punkti.