Doktoriõpe

PRAEGU

Hea huviline!

2023. aastaks on vastuvõtt läbi saanud ja uus õppeaasta on alanud.

Oled teretulnud kandideerima järgmisel, 2024. aastal! Praegu on meie kodulehel info 2023. aastal lõppenud vastuvõtu kohta. Järgmise aasta vastuvõtutingimused ja ajakava leiad meie koduleheküljelt 2024 kevadel (aprill). 

Kõikidele vastuvõttu puudutavatele küsimustele vastab doktoriõppe peaspetsialist Diana Pungar:

Tel: 731 3071

E-mail: diana.pungar@emu.ee

 

 

Sisseastumist reguleerib Eesti Maaülikooli vastuvõtueeskiri.

AVALDUSTE VASTUVÕTT

Järelvastuvõtt

Avaldus esitada elektroonselt aadressil​ www.sais.ee

Vastuvõtu periood: 24. juuli – 15. august (k.a)

 

Vabad teemad:

Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia

Ülo Niinemets

Puude abiootilise stressi taluvus, suurus ja eluiga metsa globaalmuutuste ökoloogias

Tree abiotic stress tolerance, size and longevity as key determinants of performance of forests under global change

Tiina Tosens, Ülo Niinemets

Mesofüllijuhtivuse variatsioonimustrid keskkonnagradiendis ning läbi maa geoloogilise ajaloo

The variability of mesophyll conducatance in modern and ancient environments


Põllumajandus

Merrit Shanskiy, Annely Kuu, Jordi Escuer Gatius

Muldade talitlemise hindamine läbi mullaelustiku indikaatorite ja käideldud süsiniku erinevates maaharimise süsteemides

Estimating the soil functioning through some soil biota indicators and sequestered C in different soil management systems

Tiina Tosens, Ülo Niinemets

Pahkade mõju põllumajandustaimede ja metsapuude produktiivsusele

Impact of Gall-Forming Insects on agricultural and forests productivity

 

Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus

Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

Radu Ionescu, Marilin Ivask

Volatoloomilised uuringud elujõulise katseklaasis toodetud embrüo valimiseks veisel

Volatolomic studies for viable in vitro produced embryo selection in bovine

Suranga P. Kodithuwakku, Alireza Fazeli

Mesenhümaalsetest tüvirakkudest pärinevatel ekstratsellulaarsetel vesiikulitel põhinev veise endometriidi sihitud ravi

Mesenchymal Stem Cells Derived Extracellular Vesicles Based Targeted Therapy for Bovine Endometritis

Alireza Fazeli, Suranga P. Kodithuwakku

Piima ekstratsellulaarsete vesiikulite arendamine terapeutilisteks rakendusteks

Development of Milk Extracellular vesicles for therapeutic applications

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2023. aasta vastuvõtu ajakava

Avalduste vastuvõtt

Väljaspool Eestit magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud üliõpilaskandidaatidelt
1. aprill – 1. juuni (k.a) elektroonselt aadressil www.estonia.dreamapply.com

Eestis magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud üliõpilaskandidaatidelt
1. – 15. juuni elektroonselt aadressil www.sais.ee või ülikoolis kohapeal tööpäeviti kell 9–15, Eesti Maaülikooli peahoones aadressil Kreutzwaldi 1a (õppeosakond).

Vastuvõetute nimekirjade avalikustamine
Hiljemalt 13. juuli 2023

 

Kandideerimisel on nõutavad järgmised dokumendid (kõik nõutud dokumendid saab skaneeritult üles laadida SAISi):

1.    avaldus;
2.    doktoritöö kavand 1–2 leheküljel, millel on soovitavalt juhendaja nõusolek doktoritöö juhendamiseks;
3.    akadeemiline elulugu (CV);
4.    isikut tõendav dokument, kui avaldus esitatakse paberkandjal;
5.    vajadusel nime muutmist tõendav dokument;
6.    eelmise õppeastme diplom ja akadeemiline õiend;
7.    Euroopa Liidus magistrikraadi omandanud üliõpilaskandidaadil kõrghariduse eelmiste õppeastmete diplomid ja akadeemilised õiendid;
8.    väljaspool Euroopa Liitu magistrikraadi omandanud (v.a Eestis keskhariduse omandanud) üliõpilaskandidaadil keskharidust tõendav lõputunnistus ja kõrghariduse eelmiste õppeastmete diplomid ja akadeemilised õiendid;
9.    välismaal eelmise(d) õppeastmed lõpetanud üliõpilaskandidaadil tõend õppekava õppekeele oskustaseme miinimumnõuetele vastavuse kohta (eesti või inglise keel vähemalt B2 (CEF 2000) tasemel, TOEFL iBT 61 punkti, IELTS  (academic) > 5,0, PTE (academic) 51 punkti). Ülikool aktsepteerib järgmiste institutsioonide poolt väljastatavaid keeleoskustaset tõendavaid dokumente: Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, SA Innove, Briti nõukogu, TOEFL. Dokument ei tohi olla vanem kui kaks aastat. Teiste institutsioonide poolt väljastatud keeleoskust tõendavate dokumentide puhul otsustab vastuvõtukomisjon keeleoskustaseme sobivuse üle. Välismaal inglise keeles kõrghariduse omandanud üliõpilaskandidaadi inglise keele oskus loetakse ilma keeleoskust tõendava dokumendita piisavaks vastavas riigis tunnustatud haridust tõendava dokumendiga, millele on märgitud õppetöö läbiviimise keel.

 

NB! Sisseastumisavaldus ja nõutud dokumendid tuleb esitada elektroonselt aadressil www.sais.ee (vajalik ID-kaart). Juhul kui SAISis puuduvad eelneva lõpetatud õppetaseme andmed, palume esitada diplomi  ja akadeemilise õiendi kas vastuvõtu ajakavas näidatud perioodil maaülikooli vastuvõtulauda või õppeosakonda doktoriõppe peaspetsialistile. Ka sel juhul esitatakse avaldus ikkagi SAISis ja laetakse SAISi teised nõutavad dokumendid: CV, juhendaja nõusolek ja doktoritöö kavand. 

 

Kui oled saanud teate ülikooli vastuvõtmise kohta, siis Sa pead kindlasti kinnitama oma õppimissoovi Eesti Maaülikoolis 2 päeva jooksul pärast teate saamist. Kui Sa seda ei tee, siis märgib SAIS Sind maaülikoolis õppida soovijate nimekirjast loobunuks. Kui kandideerid mitmesse ülikooli, siis tuleb hoolega jälgida iga ülikooli vastavaid kuupäevi.

 

2023. aasta juhendajate konkursil välja valitud teemad

 

Doktoriõppe vastuvõtuinfo: 

Diana Pungar

Tel: 731 3071

E-post: diana.pungar@emu.ee