Sisseastumine

TÄIENDAV VASTUVÕTT 12.-19. AUGUST 2022!

Sisseastumist reguleerib Eesti Maaülikooli vastuvõtueeskiri. Magistriõppesse kandideerimise tingimus on bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon.

Üliõpilaskandidaat võib esitada kuni kaks avaldust.

 

AVALDUSE ESITAMINE

Kandideerimisel esitab kandidaat elektroonselt SAISis või paberkandjal järgmised dokumendid:

  1. avaldus;
  2. kõrgkooli diplom ja akadeemiline õiend;
  3. vajadusel nime muutmist tõendav dokument;
  4. maastikuarhitektuuri õppekavale kandideerides portfoolio, kui üliõpilaskandidaadi omandatud kõrgharidust ei ole nimetatud vastuvõtueeskirja lisas 3.

Avaldusi võtame vastu SAISis alates 12. kuni 19. augustini, paberkandjal võtame dokumente vastu eelnimetatud perioodil tööpäeviti kell 9.00 – 15.00 Eesti Maaülikooli peamajas aadressil Kreutzwaldi 1a, 0038, Tartu.

 

VASTUVÕTU AJAKAVA

VÕTA avaldusi varasemate õpingute tunnustamiseks võtame vastu 12. kuni 17. augustini koos avaldustega SAISis.

Vastuvõtukatse neile, kellel ei arvestata lõputöö- või eksami hinnet katse tulemusena, toimub 23. augustil kell 10.

Vastuvõtukatse koht on leitav SAISis või vastava eriala juures.
Vastuvõetute pingerea avalikustamine toimub 25. augustil.
Vabade õppekohtade täitmine pingerea alusel toimub kuni septembri lõpuni.

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

Magistriõppesse kandideerimisel arvestatakse:

  1. eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinde või vastuvõtukatse hinnet ja
  2. eelneva õppeastme kaalutud keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel.

Üliõpilaskandidaadil on õigus konkursipunktide parandamise eesmärgil sooritada vastuvõtukatse ka juhul, kui vastuvõtueeskirja lisa 3 alusel arvestataks vastuvõtukatsena tema lõputöö või lõpueksami hinnet. Tuleb meeles pidada, et sel juhul jääb kehtima vastuvõtukatse tulemus. Oma soovist sooritada vastuvõtukatse tuleb ülikooli teavitada avalduste vastuvõtu perioodil aadressil vastuv@emu.ee.

Paremusjärjestus koostatakse eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinde või vastuvõtukatse hinde ja eelneva õppeastme kaalutud keskmise hinde summa alusel.

NB! Elektroonilise avalduse juurde ei teki eelmise  astme õppetulemusi, sest riiklikesse registritesse neid ei kanta. Õppetulemused kannab SAISi vastuvõtutöötaja, võttes aluseks kandidaadi SAISis või paberkandjal esitatud kõrgkooli diplomi ja akadeemilise õiendi kinnitatud koopia. 

Eesti Maaülikooli lõpetajate avaldusele lisab vastuvõtutöötaja õppetulemused (eelmise õppeastme kaalutud keskmise hinde ja lõputöö/-eksami hinde) Eesti Maaülikooli õppeinfosüsteemi alusel, dokumendikoopiaid esitama ei pea.

Ülikool arvestab vastuvõtukatse hindena ülikooli teiste õppekavade lõpetanute ja teiste kõrgkoolide lõputöö või -eksami hinnet vastavalt vastuvõtueeskirja lisale 3. Eelneva haridustaseme eeskirja lisas 3 nimetamata õppekavadel omandanud üliõpilaskandidaat on kohustatud sooritama vastuvõtukatse, v.a juhul, kui VÕTA komisjon või vastuvõtukomisjon on otsustanud hinnata tema varasemad õpingud sobivaks magistriõppesse astumise tingimuste täitmiseks.

VÕTA taotlus varasemate õpingute hindamiseks

 

ÕPPIMATULEMISE KINNITAMINE

Teate maaülikooli vastu võtmise kohta saadame SAISi vahendusel. Ära unusta teatamast, et tuled meile õppima! SAISis vastuvõetuks osutunud üliõpilaskandidaat peab oma õppima tuleku SAISis kinnitama 2 päeva jooksul alates enda vastu võetuks määramisest SAISis (määramise päev ja kaks järgmist päeva).

Kinnituse tegemata jätmise loeme õppekohast loobumiseks ja kutsume vabanenud õppekohale paremusjärjestuses järgmise üliõpilaskandidaadi. NB! Korraga mitmesse ülikooli kandideerimisel tuleb silmas pidada, et tähtajad õppimatulemise kinnitamiseks võivad ülikooliti erineda.

Magistriõppes kestab vabade õppekohtade täitmine sobivate üliõpilaskandidaatide olemasolul pingereas kuni septembrikuu lõpuni. Õppima tulekut kinnitanud üliõpilaskandidaadid immatrikuleeritakse üliõpilaseks alates 1. september 2022.

NB! Iga järgmine „Jah“ õppima tulemisele kustutab eelmise, st kehtima jääb viimasena kinnitatud õppimatulek!

 

Magistriõppe vastuvõtuinfo (sh VÕTA taotlused):

Tel: 731 3048

E-post: vastuv@emu.ee