Sisseastumine

Täiendav konkurss 2023. aastal õpingute alustamiseks, avalduste vastuvõtt elektroonselt SAIS-is 11. kuni 17. augustini (k.a). 

Avalduste esitamine ülikoolis kohapeal 11. kuni 17. augustini (k.a) tööpäeviti kell 9-15. 

Sisseastumist reguleerib Eesti Maaülikooli vastuvõtueeskiri. Magistriõppesse kandideerimise tingimus on bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon.

Üliõpilaskandidaat võib esitada kuni kaks avaldust.

 

AVALDUSE ESITAMINE

Kandideerimisel esitab kandidaat elektroonselt SAISis või paberkandjal järgmised dokumendid:

  1. avaldus;
  2. kõrgkooli diplom ja akadeemiline õiend;
  3. vajadusel nime muutmist tõendav dokument;
  4. maastikuarhitektuuri õppekavale kandideerides portfoolio, kui üliõpilaskandidaadi omandatud kõrgharidust ei ole nimetatud vastuvõtueeskirja lisas 3.

Avaldusi võtame vastu SAIS-is, paberkandjal võtame dokumente vastu vastuvõtuperioodil tööpäeviti kell 9.00 – 15.00 Eesti Maaülikooli peamajas aadressil Kreutzwaldi 1a, ruum 0038, Tartu.

 

TÄIENDAVA VASTUVÕTU AJAKAVA

Dokumentide esitamine 11. kuni 17. augustini (k.a) elektroonselt SAIS-is või tööpäeviti kell 9-15 ülikoolis kohapeal.
Vastuvõtukatse toimub vahemikus 22. augustil. Vastuvõtukatse koht on leitav SAIS-is või vastava eriala juures.
Vastuvõetute pingerea avalikustamine toimub 23. augustil.
Vabade õppekohtade täitmine pingerea alusel toimub kuni septembri lõpuni.

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

Magistriõppesse kandideerimisel arvestatakse:

  1. eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinde või vastuvõtukatse hinnet ja
  2. eelneva õppeastme kaalutud keskmist hinnet akadeemilise õiendi alusel.

Üliõpilaskandidaadil on õigus konkursipunktide parandamise eesmärgil sooritada vastuvõtukatse ka juhul, kui vastuvõtueeskirja lisa 3 alusel arvestataks vastuvõtukatsena tema lõputöö või lõpueksami hinnet. Tuleb meeles pidada, et sel juhul jääb kehtima vastuvõtukatse tulemus. Oma soovist sooritada vastuvõtukatse tuleb ülikooli teavitada avalduste vastuvõtu perioodil aadressil vastuv@emu.ee.

Paremusjärjestus koostatakse eelneva õppeastme lõputöö või -eksami hinde või vastuvõtukatse hinde ja eelneva õppeastme kaalutud keskmise hinde summa alusel.

NB! Elektroonilise avalduse juurde ei teki eelmise  astme õppetulemusi, sest riiklikesse registritesse neid ei kanta. Õppetulemused kannab SAISi vastuvõtutöötaja, võttes aluseks kandidaadi SAISis või paberkandjal esitatud kõrgkooli diplomi ja akadeemilise õiendi kinnitatud koopia. 

Eesti Maaülikooli lõpetajate avaldusele lisab vastuvõtutöötaja õppetulemused (eelmise õppeastme kaalutud keskmise hinde ja lõputöö/-eksami hinde) Eesti Maaülikooli õppeinfosüsteemi alusel, dokumendikoopiaid esitama ei pea.

Ülikool arvestab vastuvõtukatse hindena ülikooli teiste õppekavade lõpetanute ja teiste kõrgkoolide lõputöö või -eksami hinnet vastavalt vastuvõtueeskirja lisale 3. Eelneva haridustaseme eeskirja lisas 3 nimetamata õppekavadel omandanud üliõpilaskandidaat on kohustatud sooritama vastuvõtukatse, v.a juhul, kui VÕTA komisjon või vastuvõtukomisjon on otsustanud hinnata tema varasemad õpingud sobivaks magistriõppesse astumise tingimuste täitmiseks.

VÕTA taotlus varasemate õpingute hindamiseks (esitada vastuv@emu.ee)

 

ÕPPIMATULEMISE KINNITAMINE

Teate maaülikooli vastu võtmise kohta saadame SAISi vahendusel. Ära unusta teatamast, et tuled meile õppima! SAISis vastuvõetuks osutunud üliõpilaskandidaat peab oma õppima tuleku SAISis kinnitama 2 päeva jooksul alates enda vastu võetuks määramisest SAISis (määramise päev ja kaks järgmist päeva).

Kinnituse tegemata jätmise loeme õppekohast loobumiseks ja kutsume vabanenud õppekohale paremusjärjestuses järgmise üliõpilaskandidaadi. NB! Korraga mitmesse ülikooli kandideerimisel tuleb silmas pidada, et tähtajad õppimatulemise kinnitamiseks võivad ülikooliti erineda.

Magistriõppes kestab vabade õppekohtade täitmine sobivate üliõpilaskandidaatide olemasolul pingereas kuni septembrikuu lõpuni. Õppima tulekut kinnitanud üliõpilaskandidaadid immatrikuleeritakse üliõpilaseks alates 1. september 2023.

NB! Iga järgmine „Jah“ õppima tulemisele kustutab eelmise, st kehtima jääb viimasena kinnitatud õppimatulek!

 

Magistriõppe vastuvõtuinfo (sh VÕTA taotlused):

Tel: 731 3048

E-post: vastuv@emu.ee