Teadus- ja arendustegevus

Eesti Maaülikool on põllu- ja metsamajanduse, loomakasvatuse, veterinaarmeditsiini, maaelu ja maamajanduse, toiduteaduste, bioloogilise mitmekesisuse, keskkonnakaitse, taastuvate loodusressursside ning keskkonnasäästlike tehnoloogiatega seotud valdkondades teadus- ja arendustegevuse keskuseks Eestis.

 

EMÜ teeb rahvusvahelisel tasemel teadus- ja arendustööd kõigis maaelu ja maamajanduse ning inimese eluks vajalike ressursside säästliku kasutamise ja elukeskkonna säilitamisega seotud interdistsiplinaarsetes valdkondades.

 

Peamised uurimissuunad:


maakasutusmuutuste mõju taimestiku liigirikkusele, kasvatustehnoloogiate mõju põllu- ja aiakultuuride tervisele, saagikusele ja saagi kvaliteedile, muldade omadused ja talitlused ning nende jätkusuutlik kasutamine, energiakultuuride jätkusuutliku kasvatamise tehnoloogiad, sisevete veeökosüsteemide seisund ja toimimine, looduslike ja inimtekkeliste survetegurite toime suurjärvede ökosüsteemile, kliimamuutuste mõju madalate järvede ja nende valgala süsinikubilansile;
loomakasvatus, aretus ja geneetika, kalakasvatus ja kalade geneetika, loomade sigimine ja sigimise biotehnoloogia, loomade söötmine, loomade käitumine, tervis ja heaolu erinevates pidamistingimustes, loomade nakkushaiguste diagnostika, epidemioloogia, ravi ja tõrje, veterinaarne rahvatervishoid, toiduhügieen ja toidu kvaliteet, piima- ja lihatehnoloogia ning toidu biotehnoloogia;
metsade majandamise ja bioloogilise mitmekesisuse seosed, kliimamuutuste mõju boreaalsete metsade häiringurežiimile, biomassi moodustumise ökofüsioloogilised alused metsaökosüsteemis, hoonete integreeritud elutsükli modelleerimine, jäätmete käitlemise tehnoloogiad; integreeritud taastuvenergeetika lahendused, fraktsioneeritud biomassi efektiivne kasutamine teise põlvkonna kütusena, loomafarmide tehnoloogia, tehnika ja biotehniliste süsteemide ergonoomika; põllumajandusökonoomika ja –poliitika, keskkonnaökonoomika, maasotsioloogia.

 

Ülikool arendab partnersuhteid riiklike institutsioonidega, erasektori ettevõtetega, välisülikoolidega (võrgustik NOVA-BOVA) jne.


Ühiskonnale suunatud teadmus ja tehnoloogiasiirede strateegiliste tegevusvaldkondadega seotud võtmepartnerid on Haridus- ja Teadusministeerium, Põllumajandusministeerium, Keskkonnaministeerium, Majandusministeerium, Tõuloomakasvatajate Ühistu, Veterinaar- ja Toiduamet, Veterinaar- ja Toidulabor, Jõudluskontrolli keskus, Eesti Lambakasvatajate Selts, Eesti Marjakasvatajate Selts, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, Eesti Tõusigade Aretusühistu, Riigimetsa Majandamise Keskus, Erametsaliit, Eesti Piimaliit, Eesti Lihaliit, Eesti Energia, Tallinna Vesi, Tartu linn.