Arendusosak

Arendusosak on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) 35 000-eurone toetus, mida saavad taotleda väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle arendusidee vajab teostamiseks kõrgetasemelist oskusteavet oma ala parimatelt spetsialistidelt.

 

Arendusosaku tulemuseks peab ettevõtja saavutama koos pädevate teenusepakkujatega uuendusliku, innovatsiivse, kõrgema lisandväärtusega toote, teenus või tehnoloogia arenduse. Arenduse tulemus peab olema rakendatav ja elluviidav ning sel peab olema selge majanduslik potentsiaal.

 

Milleks saab taotleda?


- Prototüübi valmistamine *;
- tehnoloogiliselt komponentide arendus, testimine ja demonstreerimine *;
- tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamine, teostatavusuuringu läbiviimine *;
- metroloogia, akrediteerimine, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alane nõustamine *;
- patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine.

*Antud tegevustega seotud toote- ja teenusearenduse tehnoloogiaalane nõustamine.

- Töölepingu alusel palgatud arendustöötaja personalikulu tingimustel, et arendustöötaja töötab taotleja ettevõttes projekti heaks minimaalselt  8 tundi nädalas vähemalt 0,2 töökoormusega. Abikõlbliku kulu maksimaalne määr projekti abikõlbulikust summast on kuni 50%. Arendustöötaja töökoht peab asuma Eestis ning arendustöötaja peab omama kõrgharidust ja vähemalt 5-aastast töökogemust viimase 10 aasta jooksul asjaomases valdkonnas.
Tegevuste elluviimiseks vajalike materjalide kulu tingimusel, et selle maksimaalne määr projekti abikõlbulikust summast on kuni 25%.

 

Toetuse suurus
 

Toetuse piirmääraks on kuni 35 000 eurot taotluse kohta ja kuni 70% abikõlblikest kuludest.

Omafinantseering peab olema vähemalt 30%.

 

Kes saab taotleda?


- Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud VKE (väike- ja keskmise suurusega ettevõtja).
- Toetust saab taotleda ettevõte, kes ei ole rohkem kui üks kord arendusosaku toetust saanud (toetus saab saada kaks korda).
- Kui ettevõtja on varem saanud innovatsiooniosaku toetust, siis peab projekt enne arendusosaku taotlemist olema lõppenud. Üheaegselt neid kahte toetust taotleda ei saa.
- Arendusosak on küll suunatud laiale  VKE-de grupile ent see ei laiene valdkondadele, mis on ära toodud meetme määruse §1 lõikes 6
- Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi (koos käesoleva meetme raames taotletava toetusega) üle 200 000 euro.
- Taotleja peab olema teinud tagasimaksmisele kuulunud makseid nõutud summas.
- Taotleja ei tohi olla majanduslikes raskustes.
- Projekti kestus on 4 kuni 18 kuud.

 

Täpne info arendusosakute kohta, taotluse vorm, juhendid jm oluline teave on EASi veebilehel.  

 

Eesti Maaülikool ootab kõiki väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid koostööd tegema.

Palun võtke ühendust!

 

Eve-Liis Abroi
Teadus- ja arendusosakond
Telefon 731 3069
e-post eve-liis.abroi@emu.ee