Arendusosak

 

Arendusosak on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) 35 000-eurone toetus, mida saavad taotleda väikese- ja keskmise suurusega ettevõtted, kelle arendusidee vajab teostamiseks kõrgetasemelist oskusteavet oma ala parimatelt spetsialistidelt.

 

Ettevõtte omafinantseering on 30%.

 

Arendusosaku eesmärk on toetada ettevõtjate koostööd teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega, et luua uuenduslik ning kõrgemat lisandväärtust pakkuv toode, teenus või tehnoloogia.

 

- Arendusosak on sihtotstarbeline toetus arendustegevusteks vajalike teenuste hankimiseks ja/või personali palkamiseks. 
- Toetust saab projekt, mis on suunatud uudse lahenduse arendamiseks, mis on vähemalt ühest TAIE fookusvaldkonnast ja mille teostamiseks puuduvad taotlejal ressursid, teadmised, oskused või kogemused..
- Projekt panustab Eesti 2035 aluspõhimõtete hoidmisse ja sihtide saavutamisse.
- Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud väike- ja keskmise suurusega ettevõtja.
- Toetust saab taotleda kuni kaks korda.
- Viimase kolme aasta jooksul ei tohi taotleja olla saanud vähese tähtsusega abi üle 200 000 euro.

 

Milleks saab taotleda?


- Prototüübi valmistamine.
- Komponentide tehnoloogiline arendus, testimine ja demonstreerimine.
- Tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamine, teostatavusuuringu läbiviimine.
- Ptendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitsealane nõustamine, uuring ja registreerimine.
- Akrediteerimine, sertifitseerimine, standardimine, vastavushindamine, metroloogia teenus.
 

Toetus on kuni 70% abikõlbikest kuludest

 

Toetuse suurus

Toetuse piirmääraks on kuni 35 000 eurot taotluse kohta ja kuni 70% abikõlblikest kuludest.

Omafinantseering peab olema vähemalt 30%.

 

Täpne info arendusosakute kohta, taotluse vorm, juhendid jm oluline teave on EASi veebilehel.  

 

Eesti Maaülikool ootab kõiki väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid koostööd tegema.

 

Palun võtke ühendust!

 

 

Eve-Liis Abroi
Teadus- ja arendusosakond
Telefon 731 3069
e-post eve-liis.abroi@emu.ee