Projekt CIRCLE – bioressursside kasutuse koostöö edendamine

Koostöö edendamine bioressursside jätkusuutlikuks ja ringmajandavaks kasutamiseks põllumajanduses, metsanduses ja vesiviljeluses

Projekti akronüüm: CIRCLE

Projekti kestvus: 01.10.2021 – 30.04.2024

Koordinaator: Balti uuringute keskus, BSC (Läti)

Partnerid: Põllumajandusressursside ja -ökonoomika instituut, AREI (Läti); Vilniuse ülikool (Leedu); Eesti Maaülikool, EMÜ maamajanduse ökonoomika - ja maaehituse ja veemajanduse õppetoolid (Eesti); Maaelu- ja regionaaluuringute instituut, RURALIS (Norra)

Projekti rahastus: Balti teaduskoostööprogramm, Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetused, projekti nr EEZ/BPP/VIAA/2021/9 (https://eeagrants.org/)

Projekti koduleht: https://circle-eea.eu/

 

Eesmärk: Projekti eesmärk on arendada erialade vahelist sidusust ringmajanduse arendamiseks Balti- ja Põhjamaades, integreerides teadmisi sotsioloogiast, majandusest, filosoofiast, politoloogiast ja keskkonnateadustest. Projekt keskendub põllumajanduse, metsanduse ja vesiviljeluse esmatootmise käigus tekkivate kõrvalsaaduste (bioressursside) sektoriülesele kasutamisele. Uuritakse ringmajanduspraktikate laialdasemat kasutamist ning sotsiaalset ja ärilist koostööd soodustavaid ja takistavaid tegureid.

 

Oodatav tulemus: Projekti CIRCLE käigus kogutakse olemasolevaid ning luuakse uusi teadmisi põllumajanduses, metsanduses ja vesiviljeluses ning nende sektorite vaheliste teaduspõhiste uuenduslike ringmajanduslike ärimudelite, koostöökokkulepete ja poliitikate kohta, mille rakendamine aitab soodustada bioressursside säästlikku kasutamist. Projekt annab ülevaate kasutatavatest bioressurssidest ning teguritest, mis nende kasutuselevõttu ning sektorisisest ja -vahelist ringlust võimaldavad ja takistavad. Töötatakse välja kriteeriumid ringmajanduse ärimudelite sotsiaalmajandusliku ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse hindamiseks. Põllumajanduses, metsanduses ja vesiviljeluses ringbiomajandusele ülemineku hõlbustamiseks arendatakse välja kava, mis põhineb jätkusuutlikel ja eetilistel ringmajanduse ärimudelitel, valdkondade vahelistel seostel ning neid toetavatel valitsemis- ja koostöökorraldusel. Projekti tulemused avaldavad laiemat

sotsiaalset mõju, sealhulgas panustavad poliitika kujundamisse ja ettevõtluse arendamisse, kasutades mitmesuguseid praktikale ja poliitikale orienteeritud väljundeid, mis edendavad bioressursside kasutamisel sektorisiseseid ja -vahelisi ringlahendusi. Projekt CIRCLE tugevdab osalevate organisatsioonide teadussuutlikkust ning arendab ringmajandust käsitlevat uurimistööd ja teadmussiiret Balti- ja Põhjamaades.

 

Kontaktisik: Kristina Hiir, kristina.hiir@emu.ee

Eraldatud toetuse summa: 984 224€