Projekt "Väärtusahelapõhine biomajandus 2"

Eesti Maaülikooli Astra projekt „Väärtusahelapõhine biomajandus 2“ 

 

Projekti algus ja lõpp: 20.04.2020 - 31.08.2022

Projekti number: 2014-2020.4.01.20-0296

Kogumaksumus: 230 000 €

Abikõlbliku kulu summa: 230 000 €

Taotletud toetuse määr: 95,00 %

Taotletav toetuse summa: 218 500 €

Omafinantseeringu summa: 11 500 €

 

Projekti lühikokkuvõte: Projekti eesmärgiks on võimekuse kasv bio-, ring- ja rohemajanduse erinevate valdkondade sidusaks ja väärtusahelapõhiseks käsitluseks ning töörühmade jätkusuutlikkuse parandamine alus- ja rakendusuuringute ning õppe ja ettevõtluskoostöö arendamise kaudu. Kavandatavate tegevuste tulemusena suureneb ülikooli ja ettevõtete vaheline teaduspõhine koostöö. Luuakse võimalus ettevõtetel ja ülikoolil olla ring-, bio-, ja rohemajanduse uuenduste valdkonnas esirinnas.

Projekti väljund: Tekib võimekus pakkuda terviklikumat bio-, ring- ja rohemajanduse alast konsultatsiooni ja tootearenduse teenust ettevõtetele ja suureneb õppe- ja teaduskoostöö ettevõtete ning ülikooli(de) vahel.

 

Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Meede: 2014-2020.4.1 Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes

Taotlusvoor: ASTRA II taotlusvoor (eeltaotluse rahuldamisotsuse saanud asutustele) - 08.06.2020-31.12.2020

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.4.1.1 Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele

Kontakt: Lili Veesaar, projektijuht, lili.veesaar@emu.ee, tel. 7313844