Riskihindamisüksus

Eesti Maaülikooli riskihindamisüksus

Riskihindamisüksus (RÜ) loodi Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi juurde 2015 a. Üksuse tegevuse eesmärgiks on korraldada teadusnõu andmist kõigis valdkondades, millel on otsene või kaudne mõju toidu ja sööda ohutusele ning loomade tervisele ja heaolule.

RÜ korraldab ja koordineerib Maaeluministeeriumile ja tema allasutustele riskihinnangute läbiviimist ning sõltumatute teaduslike ekspertarvamuste andmist toidu- ja söödaohutuse, loomatervise, loomade heaolu ning põllumajandusloomade aretuse valdkonda kuuluvates küsimustes.

 

Struktuur

Riskihindamisüksuse moodustavad juhtrühm, valdkondlikud ekspertrühmad (loomatervise ja loomade heaolu (LT) ekspertrühma ning toiduohutuse (TO) ekspertrühm), projektijuht ning peaspetsialist.

 

 

 

Juhtrühma ülesanne on RÜ arendamine, strateegia ja tööpõhimõtete väljatöötamine. Juhtrühma kuuluvad projektijuht ja valdkondlike ekspertrühmade juhid.

 

 

Ekspertrühmadesse koondunud eksperdid koostavad riskihinnanguid, annavad ekspertarvamusi ning valdkondlike terminite eksperttõlgendusi. Ekspertrühma tööd juhib ekspertrühma juht. Parima võimaliku teadusnõu andmiseks on kaasatud erinevate teadusasutuste eksperdid.

 

 

Riskihindamine põhineb kättesaadasvatel teaduslikel tõenditel ning see tehakse sõltumatul, erapooletul ja läbipaistval viisil.

 

 

 

 

Ekspertrühmade töövaldkonnad:


Loomatervise ja heaolu ekspertrühm (LT)

- loomahaiguste riskiprofiilid ja riskihinnangud;

- söödad ja söötmine;

- loomade heaolu;

- põllumajandusloomadega tehtavad loomkatsed;

- põllumajandusloomade pidamine, tapmine ja transport;

- erinevate tõugude aretusprogrammid;

- geneetilised ressursid.

 

Toiduohutuse ekspertrühma (TO)

- toidu keemiline ohutus ( s.h lisa- ja saasteained);

- toidu bioloogiline ohutus (s.h toidu mikrobioloogia, parasitoloogia ja toidupatogeenid);

- toidu tehnoloogia ja protsessid;

- toitumine, eritoidud, uuendtoidud, allergeenid;

- toiduga kokku puutuvad materjalid ja esemed;

- geneetiliselt muundatud toit.