Kutse ekspertidele

Kutse eksperdiks kandideerimiseks

Eesti Maaülikooli riskihindamisüksus (edaspidi RÜ) kutsub teadlasi eksperdiks kandideerima. Kutse eesmärk on parimate riskihinnanguid ja ekspertarvamusi andvate ekspertide kaasamisega vastavat andmekogu täiendada, selgitada välja ekspertide riskihindamiskoolituse vajadus ja selleks võimaluste pakkumine.

RÜ korraldab ja koordineerib riskihinnangute ja sõltumatute teaduslike ekspertarvamuste andmist toidu- ja söödaohutuse, loomatervise ja loomade heaolu ning põllumajandusloomade aretuse valdkonnas.

RÜ ekspertarvamuste ja riskihinnangute valdkonnad on järgmised:

 1. Loomatervis ja loomade heaolu
 • loomahaiguste riskiprofiilid ja riskihinnangud;
 • söödad ja söötmine;
 • põllumajandusloomadega tehtavad loomkatsed;
 • põllumajandusloomade pidamine, tapmine ja transport.
 1. Toiduohutus
 • toidu keemiline ohutus (sh lisa- ja saasteainete saadavuse hinnangud);
 • toidu bioloogiline ohutus (sh toidu mikrobioloogia, parasitoloogia ja toidupatogeenid);
 • toidu tehnoloogia ja protsessid;
 • toitumine, eritoidud, uuendtoidud, allergeenid;
 • toiduga kokku puutuvad materjalid ja esemed;
 • geneetiliselt muundatud toit.
 1. Põllumajandusloomade aretus
 • tõugude aretusprogrammid;
 • geneetilised ressursid.

Nõuded eksperdile ja valikukriteeriumid:

 1. vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ekspertiisivaldkonnas;
 2. vähemalt 5-aastane töökogemus (k.a doktorantuur) oma ekspertiisivaldkonnas, soovitavalt rahvusvahelises kontekstis;
 3. teaduspublikatsioonid ja muud avaldatud tööd ekspertiisivaldkonnas;
 4. teadushinnangute ja/või teadusnõu andmise kogemus;
 5. teadustööde ja publikatsioonide eelretsenseerimise kogemus, soovitavalt RÜ huvisfääris olevates valdkondades;
 6. erialane täiendkoolitus;
 7. baasteadmised riskihindamisest on lisaväärtus.

Avalduste esitamise ja käsitlemise kord

Huvitatud ekspertidel palume saata täidetud sooviavaldus elulookirjeldusega elektrooniliselt e-posti aadressile riskihindamisuksus@emu.ee.

Elulookirjeldus peab sisaldama eksperdi teaduspublikatsioonide loetelu ja muu erialase kogemuse kirjeldust. Registreerimislehel palume näidata ära ka riskihindamise alaste koolituste läbimine ja/või soov osaleda vastavatel koolitustel. Peale oma põhivaldkonna on soovitav ära märkida ka muud pädevusalad, mida võidakse arvestada ekspertide kaasamisel interdistsiplinaarsete ekspertarvamuste ja riskihinnangute koostamiseks.

Kõiki sooviavaldusi ja neis sisalduvad andmeid käsitletakse konfidentsiaalsena. RÜ poolt valitud ekspertide andmed (eriala, ekspertiisivaldkond, kontaktandmed) registreeritakse ekspertide andmekogus. Eksperdile saadetakse eksperdi huvide deklareerimise vorm. Selle allkirjastanud ekspert on nõustunud riskihinnanguid ja ekspertarvamusi koostama.

Avalduste esitamise tähtaeg on 12.02.2021.

Lisaküsimused palun saata e-posti aadressile riskihindamisuksus@emu.ee.