Akadeemilise tegevuse vastutusvaldkonnad

 

Akadeemilise tegevuse vastutusvaldkonda on ühendatud teadus- ja arendustegevus ja sellel tuginev õppetöö, mille taseme, konkurentsivõime ja arengu eest Eestis võtab Eesti Maaülikool vastutuse või kannab kaasvastutust teiste ülikoolidega kattuvates valdkondades.

 

Eesti Maaülikooli akadeemilise tegevuse vastutusvaldkonnad ja nende sisu

 

 

Valdkonna nimetus

Tegevuse sisu

1.

Taimekasvatus ja taimebioloogia

 

Taimekasvatusteadus ja –tehnoloogiad, taimekasvatussaaduste töötlemine ja säilitamine, rohumaateadus, rohusöötade tootmine ja kvaliteet, rohumaataimede kasvu ja arengu bioloogia, produktiivsus ja majandamine, maaviljelussüsteemid, mahetaimekasvatus, bioenergiakultuurid, taimefüsioloogia, biokeemia, taimede ökofüsioloogia, taimede stressibioloogia, abiootiliste ja biootiliste stressorite indutseeritud stressivastused ning geeniekspressioonid, taimede struktuursed ja füsioloogilised kohastumismehhanismid globaalsetele keskkonnamuutustele, biosfäär-atmosfäär interaktsioonid, taimede biogeensed emissioonid, fotosünteesiaparaadi kliimamuutustele kohandamine

2.

Aiandus

 

Puuviljandus, marjakasvatus ja köögiviljandus, katmikaiandus, iluaiandus, aiasaaduste kvaliteet, töötlemine ja säilitamine, aiakultuuride sordiaretus ja aiakultuuride biokeemia

3.

Taimetervis

 

Taimekaitse – keemiline, integreeritud ja looduslik taimekaitse, fütosanitaaria, rakendusentomoloogia – ökoloogia, füsioloogia, etoloogia, morfoloogia, ökokeemiline kommunikatsioon, nematoloogia, fütopatoloogia – taimehaigused (seen-, bakter- ja viirushaigused) ja nende tõrje

4.

Mullateadus

Mullaökoloogia, -keemia ja -füüsika, muldade talitlused ja huumusseisund, aineringed süsteemis muld-taim-keskkond, taimede toitumine ja optimaalne väetamine, mullagenees ja taksonoomia, mullastikukaardid ja andmebaasid, ratsionaalne maakasutus

5.

Keskkonnakaitse ja maastikukorraldus

Keskkonnakaitse ja -korralduse meetmed, maastikuökoloogia ja

-korraldus,  maakasutuse ajalugu ja stsenaariumid, maastike väärindamine, loodushoid, ökosüsteemiteenused ja nende kaardistamine, maastikuseire, kaugseire, keskkonnakorralduse ruumilised meetmed ning nende mõju analüüs, kliimamuutused ja maakasutus ning nende mõju elustikule, keskkonnaanalüüs, biogaas, looduspõhised lahendused, keskkonnapoliitika ja kaasamine

6.

Maastikuarhitektuur

Maastiku kujundamine, -ehitus ja -hooldus, välisruumi universaalne disain, ajalooliste alade ja mälestiste hoid ja renoveerimine, pargikunst, kaasaegne maastikuarhitektuuri teooria ja ajalugu, maastikukarakteri kirjeldamine, maastiku- ja visuaalse mõju hindamine, kultuurmaastiku ja elukeskkonna planeerimine, 3D virtuaalsed lahendused maastikuarhitektuuris

7.

Elurikkus ja loodusturism

Elurikkuse mustrid, areng, kaitse ja seire, agroökosüsteemid ja nende ökoloogia, botaanika, zooloogia ja mükoloogia, floristika, faunistika ja fungistika, biosüstemaatika, populatsiooni- ja produktsioonibioloogia, elurikkuse vahendamine läbi loodusturismi, selle planeerimine ja mõjude analüüs, elurikkuse varamute säilitamine koos nendel põhineva teadustööga

8.

Hüdrobioloogia ja kalandus

Limnoloogia, sisevete ökoloogia, hüdrokeemia ja -füüsika, limnoloogiline modelleerimine, planktoloogia, vee mikrobioloogia, ihtüoloogia, zoobentoloogia, fütobentoloogia. hüdrobotaanika, veekogude elurikkus, veekogude kaitse, veekogude ressurssoloogia, veekogude ökotoksikoloogia, veekogude setete geokeemia ja paleolimnoloogia, hüdromorfoloogia, kalandus, ohustatud veeliikide kaitse, hüdrobioloogiliste andmete statistiline analüüs, siseveekogude tervendamine ja korrastamine, tehisveekogude elustiku kujundamine, kliimamuutuste mõju veekogudele

9.

Tõuaretus ja biotehnoloogia

Tõuaretus, põllumajandusloomade geneetiliste ressursside säilitamine, loomageneetika, genoomika, transgeenne tehnoloogia, loomade sigimine ja sigimishäired, sigimise biotehnoloogia

10.

Söötmisteadus

Põllumajandusloomade söödad, söötmine, sh söötmise tehnoloogiad, toitumisfüsioloogia ja ainevahetus, loomakasvatussaaduste tootmine ja toodangu kvaliteet, põllumajandusloomade käitumine, heaolu ja pidamiskeskkond, loomakasvatuse mõju keskkonnale

11.

Vesiviljelus

Kala- ja vähikasvatuse tehnoloogiad, kalade geneetika, genoomika, aretus ja biotehnoloogia, kalavarude kalakasvatuslik taastootmine, ohustatud kala- ja vähiliikide geneetiliste ressursside kaitse, ihtüopatoloogia ja kalade tervishoid

12.

Veterinaarne bio- ja populatsioonimeditsiin

Loomade anatoomia, histoloogia, tsütoloogia, embrüoloogia ja arengubioloogia, füsioloogia ja immunoloogia, patoloogia, mikrobioloogia, viroloogia, parasitoloogia, epidemioloogia, looma- ja karjatervis, nakkushaigused

13.

Kliiniline veterinaarmeditsiin

Eestis oluliste loomaliikide kliiniline meditsiin: haiguste diagnostika, ravi ja profülaktika

14.

Toiduteadus ja toiduainete tehnoloogia

Toidukeemia ja -füüsika, toidu mikrobioloogia, toiduainete töötlemise tehnoloogiad ja alusprotsessid, tootearendus, toidu kvaliteet, toiduainete sensoorika, kvaliteediohje

15

Toiduhügieen ja rahvatervis

Toiduhügieen ja -ohutus, veterinaarne rahvatervis, mikrobioloogilised, keemilised ja füüsikalised ohud ning nende ohjamine loomse ja taimse toidu käitlemisel, tootmis- ja keskkonnahügieen, toidu- ja keskkonna toksikoloogia, loomadelt inimesele ja vastupidi üle kanduvad haigused, riigiveterinaaria ja veterinaarseadusandlus, riskihindamine toiduohutuse valdkonnas, bioterrorism ja veehügieen

16.

Metsakasvatus ja metsaökoloogia

Mets ökosüsteemina ja metsakasvatuse meetodid: metsa elurikkus ja häiringuökoloogia, metsatüpoloogia, süsiniku- ja toitainete ringed, metsa bioproduktsioon, metsaselektsioon, taimlamajandus, metsauuendamine, raied, metsaparandus, metsaistandikud, dendroloogia, metsandus ja kliimapoliitika, metsade mitmekülgne kasutus, metsakaitse, metsapatoloogia, -entomoloogia ja puidukaitse, ulukite bioloogia ja jahindus, asulametsandus ja pargindus, dendrofüsioloogia

17.

Metsakorraldus ja metsatööstus

Metsade majandamise ja loodushoiu kavandamine, metsaökosüsteemide taastamine, metsade inventeerimine, metsa ja puidu mõõtmine, metsade struktuuri ja kasvukäigu modelleerimine, metsanduslikud info- ja juhtimissüsteemid, metsandusökonoomika ja ettevõtlus, metsapoliitika, erametsandus, metsade kaugseire ja ruumiline planeerimine, metsatööde tehnoloogiad, metsalogistika ja puidukaubandus, saetööstuse tehnoloogia, puidu kuivatamine ja -kaitse, mööblitööstuse ja puidutoodete tehnoloogia, puidu ja puidupõhiste materjalide omadused, puitkütuste ressursid, puitkütuste tootmise ja kasutamise tehnoloogiad, innovatsioon ning tootmise juhtimine metsa ja puidutööstuses

18.

Geomaatika

Geodeesia, gravimeetria ja geodünaamika, satelliitpositsioneerimine, laserskanneerimine, fotogramm-meetria, kaugseire, maakorraldus, maade administreerimine, maapoliitika, maakataster ja katastri mõõdistamine, maaomandi ja -kasutuse suhete reguleerimine, maakasutuse planeerimine

19.

Maaehitus ja veemajandus

Ehituskonstruktsioonid, puit ja puidupõhised tarindid, kohalikud looduslikud isolatsiooni- ja viimistlusmaterjalid, ehitusmaterjalide ja konstruktsioonide mehaanika ja sisendenergia, hoonete ja tarindite kestvus ning ehitusfüüsikaline toimimine, ehitusjuhtimine, ehitiste renoveerimine, põllumajandus- ja tootmishooned, vesiehitised, kalamajanduslikud rajatised, maaparandus ja niisutus, veevarustus, hüdroenergeetika, rakendushüdroloogia, hüdraulika, tarbevee töötlemine ja reovee puhastamine, jäätmekäitlustehnoloogiad

20.

Biomajandustehno-loogiad

Põllumajandustehnika, farmitehnika, bioenergiatehnika, biokütused, autondus, diagnostika, tootmistehnika, töötlemistehnika, ergonoomika

21.

Energiakasutus

Taastuvenergeetika (tuule-, päikese- ja maasoojusenergeetika), energiatarbimise juhtimine, targa maja kontseptsioon, netonullenergiahooned, energia salvestamine, soojusenergeetika

22.

Maamajanduse ökonoomika

Põllumajandus-, keskkonna ja ressursiökonoomika, põllumajandus- ja maaelupoliitika, põllumajandussaaduste turundus ja toiduturg, maamajanduse konkurentsivõime ja jätkusuutlikkus, majandusarvestus ja finantsjuhtimine maamajanduses, maamajanduse infosüsteemid ja analüüsimeetodid, maapiirkonna ettevõtlus ja strateegiline juhtimine, maapiirkondade ja -kogukondade majanduslik ja sotsiaalne areng, ühistegevus ja koostöö biomajanduse väärtusahelates