Vastutusvaldkonnad (varem kehtinud)

EMÜ nõukogu 31. 03. 2009.a otsuse nr 11 lisa 1

 

Eesti Maaülikooli akadeemilise tegevuse vastutusvaldkonnad* ja nende sisu

 

Jrk nr

Valdkonna nimetus

Tegevuse sisu

1.

 

Taimekasvatus ja taimebioloogia

Taimekasvatusteadus ja –tehnoloogiad, taimekasvatussaaduste töötlemine ja säilitamine, rohumaateadus, rohusöötade tootmine ja kvaliteet, rohumaataimede kasvu ja arengu bioloogia, produktiivsus ja majandamine, maaviljelussüsteemid, mahetaimekasvatus, bioenergiakultuurid, taimede stressibioloogia, biogeensed emissioonid

2.

Aiandus

Puuviljandus, marjakasvatus ja köögiviljandus, katmikaiandus, iluaiandus, aiasaaduste kvaliteet, töötlemine ja säilitamine, aiakultuuride sordiaretus ja aiakultuuride biokeemia

3.

 

Taimetervis

Taimekaitse – keemiline, integreeritud ja looduslik taimekaitse, fütosanitaaria, rakendusentomoloogia – ökoloogia, füsioloogia, etoloogia, morfoloogia, ökokeemiline kommunikatsioon, nematoloogia, fütopatoloogia – taimehaigused (seen-, bakter- ja viirushaigused) ja nende tõrje

4.

Mullateadus ja agrokeemia

Mullaökoloogia, -keemia ja –füüsika, muldade talitlused ja huumusseisund, aineringed süsteemis muld-taim-keskkond, taimede toitumine ja optimaalne väetamine, mullagenees ja taksonoomia; mullastikukaardid ja andmebaasid, ratsionaalne maakasutus

5.

 

Maastiku- ja keskkonnakorraldus

Keskkonnakaitse ja –korraldus, keskkonnaökonoomika, keskkonnaaudit ja –mõjude hindamine, keskkonnariskide analüüs, bioenergia, keskkonna abiootilised ja biootilised markerid, elupaiga kvaliteet, maastikuökoloogia ja –korraldus, maastikustruktuuri ja organismide vahelised seosed, maastike väärtused ja funktsioonid, maakasutuse muutused ja stsenaariumid, ruumiline planeerimine, maastikuhooldus, tehnogeensete maastike taastamine, loodushoid.

6.

 

Maastikuarhitektuur

Ajaloolised ja kaasaegsed kultuurmaastikud ning asustuskeskkond, maastikukujundus ja – esteetika, arhitektuuri- ja maastikuarhitektuuri ajalugu, avalike väliruumide, tervendavate maastike, välipuhkealade, tehnogeensete maastike kujundus, väliruumide universaalne disain

maastiku- ja visuaalse mõju hindamine, ruumiline planeerimine, maastikuplaneerimine ja -hooldus

7.

 

Elurikkus

Elurikkuse areng, kaitse ja seire, agroökosüsteemid ja nende ökoloogia, botaanika, zooloogia ja mükoloogia, floristika, faunistika ja fungistika, biosüstemaatika, populatsiooni- ja produktsioonibioloogia, loodusturism

8.

 

Rakendushüdro-bioloogia

Sisevete ökoloogia, hüdrokeemia ja -füüsika, limnoloogia, planktoloogia, vee mikrobioloogia, veekogude elustik, kaitse ja ressurssoloogia, veekogude ökotoksikoloogia, kalandus, sisevete kalavarude hindamine ja majandamine, ohustatud kalaliikide kaitse, limnoloogiline modelleerimine, siseveekogude tervendamine, tehisveekogude elustiku kujundamine

9.

Loomageneetika ja tõuaretus

Loomageneetika, tõuaretus ja biotehnoloogia

10.

Söötmisteadus

Söötmine, söötmisfüsioloogia, sh ainevahetus, söödad ja söötmise tehnoloogiad, looma ja linnukasvatussaaduste tootmine ja kvaliteet

11.

 

Vesiviljelus

Kala- ja vähikasvatus, kalade geneetika, aretus ja biotehnoloogia, kalavarude kalakasvatuslik taastootmine, ohustatud kalaliikide geneetiliste ressursside kaitse, ihtüopatoloogia ja kalade tervishoid

12.

Morfoloogia ja füsioloogia

Koduloomade anatoomia, histoloogia, tsütoloogia, embrüoloogia, loomade arengubioloogia ja füsioloogia, patoanatoomia ja -histoloogia ja -füsioloogia, kohtuveterinaaria

13.

Pidamiskeskkond, loomade heaolu ja karja tervis

Loomapidamine, saasteainete emissioon, loomade käitumine ja heaolu, loomakaitse, looma- ja karja tervishoid

14.

Veterinaarne mikrobioloogia ja parasitoloogia

Mikrobioloogia, viroloogia, parasitoloogia, immunoloogia, epidemioloogia, nakkushaigused, veterinaarne rahvatervishoid

15.

Kliiniline veterinaarmeditsiin

Haiguste diagnostika, ravi ja profülaktika, sigimise biotehnoloogia

16.

Toiduteadus ja toiduhügieen

Toiduainete biotehnoloogia, töötlemine ja säilitamine, kvaliteet ja kvaliteediohje, funktsionaalne toit, toiduainete biokeemia ja mikrobioloogia, toiduainete hügieen ja ohutus

17.

 

Metsakasvatus ja metsaökoloogia

 

Metsakasvatus ja metsaökosüsteemide talitus, metsade uuendamine, raiesüsteemid, metsade elurikkus ja tüpoloogia, metsa produktsioon, metsakõrvalkasutus, metsaselektsioon, metsaparandus, dendroloogia ja pargindus, metsakaitse ja -fütopatoloogia, jahindus, puude ökofüsioloogia, biokeemia ja anatoomia

18.

Metsakorraldus

Metsade majandamise ja loodushoiu kavandamine, dendromeetria, metsade inventeerimine, metsade struktuuri, kasvu ja häiringute modelleerimine, metsanduslikud info- ja juhtimissüsteemid, dendrokronoloogia, metsandusökonooomika, puidukaubandus, innovatsioon metsanduses, metsapoliitika, metsade sertifitseerimine, looduse kaugseire

19.

Metsatööstus

Puiduteadus, metsatööde tehnoloogiad ja metsamasinad, puidutöötlemine, puittoodete tehnoloogiad, puidukeemia ja -tehnoloogia, puitkütuste ressursid, omadused ja tootmistehnoloogiad, metsalogistika

20.

Geomaatika

Geodeesia, gravimeetria ja füüsikaline geodeesia, maakasutuse planeerimine, maakorraldus, maakataster, kinnisvara planeerimine, kinnisvara hindamine, fotogramm-meetria

21.

Maaehitus

Ehitusmehhaanika ja ehituskonstruktsioonide projekteerimine, säästlik ja keskkonnasõbralik ehitamine, ehitustehnoloogia, -materjalid, -korraldus, -ökonoomika, põllumajandusehitised, hoonete säästev renoveerimine

22.

Veemajandus

Veemajandus, veekaitse, vesiehitiste ja veekaitserajatiste projekteerimine, maaparandus, hüdraulika, hüdromeetria, jäätmekäitlus

23.

Biotehnilised süsteemid

Põllundustehnika ja põllumajandussaaduste töötlemine, farmitehnika, biokütused, ergonoomika

24.

Tootmistehnika

Põllumajanduslik masinaehitus, tootearendus, tehniline mõõtmine, masinate diagnostika ja korrashoid

25.

Energeetika

Taastuvenergia, energiakasutus, elektrivõrkude planeerimine

26.

Maamajanduse ökonoomika

Agraarökonoomika ja turundus, majandusarvestus ja –analüüs, äriinformaatika ja ökonomeetria, maamajanduse juhtimine ja maasotsioloogia, maaühiskonna arengu planeerimine

 

* vastutusvaldkond ühendab endas teadus- ja arendustegevust ja sellel tuginevat õppetööd, mille seisundi, konkurentsivõime ja arengu eest Eestis võtab Eesti Maaülikool endale vastutuse või kannab kattuvates valdkondades kaasvastutust teiste ülikoolidega.