Intellektuaalomandiõigus

Ülikool ja intellektuaalne omand

Intellektuaalomand koosneb isiklikest ja varalistest õigustest.

Isiklikud ehk mittevaralised õigused on õigus autorsusele, õigus autorinimele, õigus au ja väärikuse kaitsele. Autori isiklikud õigused on võõrandamatud ja kuuluvad autorile.

Varalised õigused autoriõiguse valdkonnas on õigus teost reprodutseerida, levitada, tõlkida, töödelda jne, tööstusomandi alal on see õigus taotleda patenti või kasuliku mudeli registreerimist ja saada patendi või kasuliku mudeli omanikuks.

Meie ülikooli intellektuaalse omandi käsitlemise põhimõtete kohaselt kuuluvad autori loomingulise tegevuse varalised õigused üldjuhul ülikoolile. Ülikool loobub varalistest õigustest autori kasuks teadusartiklite, konverentsiettekannete ja -materjalide (presentatsioon, teesid jms) osas. Õpikute ja monograafiate kirjastamisel tuleb varaliste õiguste kuuluvus igal konkreetsel juhul eraldi kokku leppida.
Ülikool võib patendi või kasuliku mudeli vms taotlemise õigusest autori kasuks loobuda, samas on autoril õigus saada õiglast tulu nendel juhtudel, kui leiutise omanikuks on ülikool. Ülikool maksab autorile tasu üldreeglina 2/3 leiutisest saadavast tulust, millest on maha arvatud leiutise õiguskaitse jm taolised kulud.

Nii nagu teisteski Euroopa ja Eesti ülikoolides, on Eesti Maaülikooli töötajatel kohustus teatada eeldatavast leiutisest, kasulikust mudelist, arvutiprogrammist, andmebaasist, konfidentsiaalsest teabest ja muust kommertsväärtusega loomingulise tegevuse tulemusest struktuuriüksuse juhile, selleks tuleb täita leiutisest teatamise vorm, mille leiate ülaltoodud loetelust.