Üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil auhinnatud Eesti Maaülikooli üliõpilaste tööd

 

2002

II preemia põllumajandusteaduste valdkonnas Raul Rosenvald “Metsamajanduse ja metsade struktuuri mõju must-toonekure (Ciconia nigra) pesitsemisele”

II preemia põllumajandusteaduste valdkonnas Talvi Roosmaa “Tootmistulemuste majandusstatistiline hindamine põllumajandusettevõtetes (testettevõtete näitel)”

III preemia  Eda Koskor “Kimalaste toitumiskäitumine heterogeenses põllumajandusmaastikus: õietolmu valik sõltuvalt kaugusest ja eelistustest”

III preemia põllumajandusteaduste valdkonnas Katrin Jõgar “Lülijalgsete kooslus ja arvukuse dünaamika maasikaistanduses sõltuvalt kasvatustehnoloogiast ja ääreala kaugusest”

Diplom arstiteaduse valdkonnas Marina Aunapuu  “Reparatiivne regeneratsioon neerus 5/6 nefrektoomia järgselt”

Diplom põllumajandusteaduste valdkonnas Eve Runno “Kartuli-lehemädaniku tõrje programmi NEGFRY kasutamine Eesti tingimustes”

Diplom põllumajandusteaduste valdkonnas Taavi Leola “Sõnniku pressimise protsessi uurimine”

Diplom põllumajandusteaduste valdkonnas Kaidi Kala “Mahepõllumajanduse olukord Põlva- ja Võrumaal”

 

2003

II preemia põllumajandusteaduste valdkonnas Oliver Sada "Sigade pidamistehnoloogiate võrdlushinnang töökeskkonna faktorite alusel”

II preemia põllumajandusteaduste valdkonnas Kadrin Juhkam “Lactobacillus acidophilus'e ja Bifidobacterium spp. Sisaldus Eesti probiootilistes piimatoodetes”

III preemia põllumajandusteaduste valdkonnas Reet Karise “Kimalase selektiivne õievärvi valik hübriidlutsernil (Medicago x varia)”

III preemia põllumajandusteaduste valdkonnas Allan Sims “Metsanduslike mudelite andmebaas”

Diplom bio- ja geoteaduste valdkonnas Viljo Vabrit “Eluvormilised ja kasvustrateegilised muutused taimkattes Laelatu pikaajalises väetuskatses”

Diplom põllumajandusteaduste valdkonnas Aivo Vares, Arvo Tullus, Ahto Raudoja “Hübriidhaab, ökoloogia ja
majandamine”

Diplom põllumajandusteaduste valdkonnas Ele Vool “Perekonna Rubus erinevate taksonite saagikus ja viljade kvaliteet”

Diplom põllumajandusteaduste valdkonnas Aire Albrecht “Mullaseene Trichoderma viride mõju kurgi arengule ja saagile”

Diplom põllumajandusteaduste valdkonnas Andres Sulg “Puidu termotöötlemine Eestis”

Diplom põllumajandusteaduste valdkonnas Toomas Tõrra “Erinevate väetusviiside ja -normide mõju kartuli saagile”

 

2004

I preemia põllumajandusteaduste valdkonnas Ivar Sibul "Monitoring of gas exchange cycles and ventilatory movements in the pine weevil Hylobius abietis: respiratory failures evoked by a botanical insecticide"

II preemia põllumajandusteaduste valdkonnas Priit-Kalev Parts "Väärtuste määratlemine maastikul"

III preemia põllumajandusteaduste valdkonnas Maris Hordo "Erindite diagnostika puistu kasvukäigu püsiproovitükkide andmestikul"

Diplom põllumajandusteaduste valdkonnas Eneli Viik "Erinevate kasvatustehnoloogiate mõju suvirapsi tolmeldajate arvukusele"

Diplom põllumajandusteaduste valdkonnas Heli Võõbus "Mullapinnal liikuvad lülijalgsed ning nende arvukus erinevatel kõlvikutel"

Diplom põllumajandusteaduste valdkonnas Reelika Kevväi "Suvirapsi kahjurid ja nende kiletiivalised parasitoidid erinevates maaviljelussüsteemides"

Diplom põllumajandusteaduste valdkonnas Tarmo Kannik "Timuti ja ohetu luste puhaskülvide püsivus ja saagikus sõltuvalt niidete ajast ja arvust"

Diplom põllumajandusteaduste valdkonnas Ave Lind "Laanekuklase (Formica aquilonia Yarr.) pesade kuju, juurdekasv ja seda mõjutavad tegurid"

Diplom tehnikateaduste valdkonnas Lehar Leetsaar "Ökoloogilised seinamaterjalid ja nende kasutamine eramu konstruktsioonides"

Eripreemia Tiina Laidvee "Suviteraviljade makroelementide sisaldusest taime erinevates arengufaasides sõltuvalt väetamisest"2005

I preemia inseneri-, majandus- ja põllumajandusteaduste valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes Ina Melnikova "Tartu linna ortofotomosaiigi valmistamine (programmi PHOTOMOD näitel) ja tema geomeetriline kvaliteet"

II preemia inseneri-, majandus- ja põllumajandusteaduste valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes Janika Sander "Geodeetiline tihendusvõrk Eestis. Satelliidi-, vastuvõtja- ja keskkonnapõhiste veaallikate mõju"

II preemia inseneri-, majandus- ja põllumajandusteaduste valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes Ulvi Moor "Kasvatustehnoloogiate ja taime vanuse mõjust aedmaasika (Fragaria x ananassa Duch.) kvaliteedile"

III preemia bioloogia, keskkonna- ja arstiteaduse valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes Merlin Haljak "Suvinisu morfoloogiliste tunnuste varieerumine"

III preemia inseneri-, majandus- ja põllumajandusteaduste valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes Ingrid Künnapas "Gravimeetrilise regionaalse andmebaasi kontrollimine"

III preemia humanitaarteaduste valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes Kreeta Sipelgas "Polli mõisapark võrdluses Õisu, Olustvere, Kehtna, Lohu, Oru parkidega 19/20. sajandi stiiliruumis"

Diplom inseneri-, majandus- ja põllumajandusteaduste valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes Aivo Albrecht "Silotootmistehnoloogiate võrdlushinnang"

Diplom inseneri-, majandus- ja põllumajandusteaduste valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes Matis Luik "Lüpsiseadme mõju piima kvaliteedile"

 

 

2006

I preemia terviseuuringute valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes Triin Hallap "Viljakusega seotud tunnuste määramine Eesti ja Rootsi aretuspullide sügavkülmutatud/sulatatud spermas”

III preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes Kairi Käiro "Selja ja Pühajõe bioloogilise kvaliteedi hindamine suurselgrootute taksonoomilise koosseisu järgi”

III preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes Merrit Noormets "Ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium Ait.) ja kanada mustika (V. myrtilloides Michx.) õie bioloogia mõningaid aspekte; ahtalehise mustika ja hariliku jõhvika (Oxycoccus palustris Pers.) kultiveerimine ammendatud freesturbaväljadel”

III preemia loodusteaduste ja tehnika valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes Martin Langel "Pilootprojekt torukujulise difraktsioonivõre valmistamiseks: madaladimensioonilise täpsusega seadmete konstrueerimise ja töötlemise metoodikakompleksi väljatöötamine”

Diplom bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes  Anne Must.

 

2007

III preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes Reet Karise "Mesilaselaadsete korjekäitumine ja füsioloogia: insektitsiidide mõju”

Diplom bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes Katrin Drenkhan "Neem EC mõju karukimalase B. terrestris L. korjekäitumisele”

Diplom bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes Eve Veromann "Rapsi kahjurid ja nende parasitoidid Eestis”

Diplom ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes Tea Soo "Kõrgem metsanduslik haridus Eestis ja Lätis enne 1920. aastat”

Diplom loodusteaduste ja tehnika valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes Martti-Jaan Miljan "Kohalike soojusisolatsioonimaterjalide kasutamine piirdekonstruktsioonides”

 

2008

I preemia terviseuuringute valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes Aile Kull "Lüpsilehmade kohanemiskäitumine ja käitumishälbed üleminekul lõaspidamiselt vabapidamisele”

I preemia terviseuuringute valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes Mati Roasto "Kampülobakterite esinemine Eestis kodulindudel ja tooretes linnulihatoodetes, tüvede tüpiseerimine ja antibiootikumidele tundlikkuse määramine

Diplom bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes Elsa Suuster "Kasutamata põllumajandusmaade potentsiaal bioenergia tootmiseks Saare maakonnas”

Diplom bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes Helen Agasild "Zooplanktoni toitumise mõju madalate eutroofsete järvede ökosüsteemile”

Diplom terviseuuringute valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes Annely Aleksejev "Brachyspira liikide identifitseerimine ja nende ravimtundlikkuse määramine Saaremaa sigalates

 

Tänukirjad konkursil 1. preemia pälvinud teadustööde juhendajatele  Anne Pavlenko ja Andres Aland - Aile Kulli konkursitöö „Lüpsilehmade kohanemiskäitumine ja käitumishälbed üleminekul lõaspidamiselt vabapidamisele” juhendamise eest terviseuuringute valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes

 

2009

III preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes  Merlin Liiv "Eestis enim kasutatavate taimekaitsevahendite mõju vee-elustikule”

Diplom Ahto Kangur bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes "Metsade pikaajaline dünaamika:püsikatsealade andmestik modelleerimiseks”

Diplom Talvi Roosmaa ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes "Piima kokkuostuhinna modelleerimine”

 

2010

II preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes Eve Runno-Paurson "Kartuli-lehemädaniku tekitaja Phytphthora infestans Eesti populatsioonide fenotüübiline ja gebotüübiline iseloomustamine”

III preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes Monika Nõmm "Fotosünteesipigmentide jaotus Peipsi järve Holotseeni setetes”

Tänukiri bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes Jaak Flink "Lämmastikväetise mõju rapsihaiguste esinemisele”

Tänukiri bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes Helen Schmidt "Multši mõju aed-puispetuunia Calibrachoa x hybrida dekoratiivsusele”

Tänukiri bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes Meelis Seedre "Boreaalse segametsa elus taimestiku maapealse osa süsinikudünaamika peale põlengut ja lageraiet”

 

2011

I preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes Margit Heinlaan "Sünteetiliste nanoosakeste ja tahkete keskkonnaproovide ökotoksikoloogiline hindamine”

II preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes Merike Lillenberg "Mõnede ravimijääkide sisaldus Eesti reoveesettes, nende stabiilsus keskkonnas ja akumuleerumine kompostväetisest toidutaimedesse”

III preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes Urmas Anijalg "Kasvuhoonegaaside emissiooni uurimine Verevi, Vellavere küla- ja Vellavere Kogrejärvel”

III preemia bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe üliõpilaste astmes Karin Zereen "Mahe- ja tavatoidu kvaliteeti võrdlevate uuringute analüüs”

Tänukiri bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas magistriõppe üliõpilaste astmes Merje Mölter "Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide riskianalüüs”

Tänukiri bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas doktoriõppe üliõpilaste astmes Anne Must "Jooksiklaste (Coleoptera:Carabidae) termo- ja hügroretseptsioon”


Tänukiri üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil I preemia pälvinud teadustööde juhendajale doktoriõppe üliõpilaste astmes Kalev Sepp - Margit Heinlaane konkursitöö „Sünteetiliste nanoosakeste ja tahkete keskkonnaproovide ökotoksikoloogiline hindamine” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas

Tänukiri üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil I preemia pälvinud teadustööde juhendajale doktoriõppe üliõpilaste astmes Henri-Charles Dubourguier - Margit Heinlaane konkursitöö „Sünteetiliste nanoosakeste ja tahkete keskkonnaproovide ökotoksikoloogiline hindamine” juhendamise eest bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas