Taimekasvatus

Põldkatsete korraldamine ja nõustamine
Teravilja (nisu, rukki, triticale) kvaliteedi määramine ning nõuanded tulemuste tõlgendamiseks
Umbrohutõrje
Haljasväetised
Hea eesti puuvili ja mari
Mahemesindus ja tolmeldamine
Sipelgad turismiobjektidena, nende tõrje aedadest, mesilatest ja hoonetest
Erinevate taimekahjustajate määramine mitmesugustel kultuuridel (aia- ja põllukultuuridel, ilupuudel ja -põõsastel)
Erinevate taimehaiguste määramine aia- ja põllukultuuridel
 

 

PÕLDKATSETE KORRALDAMINE JA NÕUSTAMINE

 

Kasutusvaldkond:         eraisikutele või mistahes juriidilistele isikutele

Ekspert-, test- ja demonstratsioonkatsete korraldamine ja nõustamine

Korraldame põldkatseid põhiliste põllukultuuridega (teravili, kaunvili, õlikultuurid, kartul, jt) vastavalt tellija soovile.

 

Uurimisobjektideks võivad olla

·                    erinevad sordid,

·                    agrotehnilised võtted,

·                    herbitsiidid ja nende normid jm.

Katsetulemuste põhjal soovitame optimaalseid võtteid erinevate kultuuride kasvatamisel.

Anname nõu erinevate põllukultuuride kasvatamisel tekkivate probleemide lahendamiseks.

 

Evelin Loit

vanemteadur
Tel:
731 3502
    5912 5549

E-post: evelin.loit@emu.ee

 

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

 

teravilja (nisu, rukki, triticale) kvaliteedi määramine ning nõuanded tulemuste tõlgendamiseks

Kasutusvaldkond:         taimekasvatus, maheviljelus

põllumajandustootjad, teravilja kokkuostjad, teadusasutused

Pakume teenust ja oskusteavet teravilja kvaliteedi alljärgnevate näitajate määramisel:

·                    langemisarv,

·                    teraliimi sisaldus jahus,

·                    teraliimi kvaliteedi hindamine (venivus, elastsus, gluteenindeks),

·                    1000 seemne mass,

·                    mahumass.

Teraviljade kvaliteeti määratakse nii teadusuuringute läbiviimiseks kui ka praktiliste taimekasvatuslike soovituste andmiseks.

Analüüsitulemuste põhjal antakse hinnang teravilja kvaliteedile, lähtudes vilja kasutusotstarbest (toiduks, söödaks).

Lähtudes taotletavast kvaliteedist, anname soovitusi teraviljakasvatamise agrotehnika osas.

 

Peeter Lääniste

lektor

Tel: 731 3505

E-post: peeter.laaniste@emu.ee

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Taimekasvatuse ja rohumaaviljeluse osakond

 

UMBROHUTÕRJE

Kasutusvaldkond:         mahe- ja tavaviljelejatele, taimekasvatuskonsulentidele

 

Demo- ja testkatsed herbitsiidide ja fungitsiididega teraviljal ja rapsil.

 

Nõuanded keemilise ja mehaanilise umbrohutõrje tegemiseks, pestitsiidide valikuks, nende dooside optimeerimiseks.

 

I-taimekaitseprogrammi kasutus- ja rakendusvõimaluste tutvustamine, abi programmi kasutamisel.

 

Enn Lauringson

dotsent

Tel: 5340 2207

       731 3522

E-post: enn.lauringson@emu.ee

 

Liina Talgre

teadur

Tel: 520 9804

       731 3520

E-post: liina.talgre@emu.ee

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
 

 

 

HALJASVÄETISED

Kasutusvaldkond:         tava- ja maheviljelejatele

 

Nõuanded haljasväetiste liigi ja kasvatustehnoloogia valikuks (allakülvid, puhaskülvid, järelkultuurid), ülevaade nende mõjust toitainete ja huumuse bilansile.

Nõuanded külvikordade koostamiseks, haljasväetiste külvikorda paigutamiseks ja huumusbilansi koostamiseks külvikorrale.

 

Enn Lauringson

dotsent

Tel: 5340 2207

       731 3522

E-post: enn.lauringson@emu.ee

 

Liina Talgre

teadur

Tel: 520 9804

       731 3520

E-post: liina.talgre@emu.ee

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
 

 

HEA EESTI PUUVILI JA MARI

Kasutusvaldkond:         äriaedade rajajatele, aiapidajatele

 

Konsultatsiooniteenus uute puuvilja- ja marjasortide kasvatamiseks. Asjatundjate nõuanne aitab äriaedade rajajail valida parimaid sorte oma istandikesse.

 

Lisaks nõuandele on võimalik sõlmida leping istutusmaterjali kasvatamiseks.

 

Ave Kikas

keskuse juhataja

Tel: 513 2081

E-post: ave.kikas@emu.ee

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Polli Aiandusuuringute Keskus

Tel: 433 1443

       433 1442

E-post: polli@emu.ee

Karksi vald, Polli

69104 Viljandimaa


 

MAHEMESINDUS JA TOLMELDAMINE

 

Kasutusvaldkond:         looduskaitseametkondadele, talupidajatele, turismitaludele, mesindustaludele, koolidele, lasteaedadele

Koolitus ja konsultatsioonid

 

·                    mahemesila rajamiseks,

·                    meemesilase, kimalaste ning seltsinguliste mesilaste kasutamiseks putuktolmlevate kultuuride efektiivsemaks tolmeldamiseks,

·                    meemesilase pungperede ja kimalaste kasutamiseks katmikkultuuride tolmeldamisel,

·                    kimalaste ja seltsinguliste mesilaste arvukuse tõstmiseks talumaastikes, et parandada nii metsamarjade kui ka kultuurkoosluste tolmeldamist,

·                    looduskaitsealuste kimalaseliikide kaitseks,

·                    mesilaselaadsete putukate kasutamiseks õuesõppe objektidena koolides ja turismitaludes,

·                    mesilaste ja kimalaste kasvatamiseks ja kasutamiseks õppevahendina loodusõppe eesmärgil katsepesades.

 

Pakutava oskusteabe abil on võimalik suurendada putuktolmlevate kultuuride (nagu liblik- ja ristõielised) seemnesaake, samuti suurendada puuviljade ja marjade saagikust ja parandada saagi kvaliteeti.

 

Ants-Johannes Martin

vanemteadur

Tel: 731 3396

E-post: Ants.Martin@emu.ee

 

Marika Mänd

dotsent

Tel: 731 3396

E-post: Marika.Mand@emu.ee

 

Reet Karise

teadur

Tel: 731 3396

E-post: Reet.Karise@emu.ee

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Taimekaitse osakond

Tel: 731 3396

       731 3351

 

 

Sipelgad turismiobjektidena, nende tõrje aedadest, mesilatest ja hoonetest

 

Kasutusvaldkond:         looduskaitseametkondadele, Riigimetsa Majandamise Keskusele, kinnisvaraarendajatele, turismifirmadele, talupidajatele, mesindustaludele, majaomanikele, koolidele, lasteaedadele

 

Konsultatsioonid, koolitus ja praktiline teenus sipelgate tõrjeks aedadest, mesilatest ning hoonetest, kus nad võivad osutuda tülikateks naabriteks või mesilates isegi olulisteks kahjuriteks.

 

Konsultatsioonid ja koolitus metsakuklaste kui looduskaitsealuste sipelgaliikide kaitseks ja vajadusel ümberasustamiseks.

 

Pakutava teenuse abil on võimalik sipelgatest vabaneda ilma neid hävitamata ja ümber asustada neile sobivamasse kohta, kus saame kasutada nende teenust kahjurputukate hävitamisel.

Pakume ainsana Eestis koolitust, konsultatsioone ja praktilist teenust kaitsealuste metsakuklase pesade ümberasustamiseks maaomanikule sobivasse metsa, et kaitsta metsa putukkahjurite kollete vastu.

 

Pakume metsaomanikele omaniku- ja sipelgasõbralikke raieviise, kus säiliks metsale kasulikud kuklased ja puistust ei jääks tulu saamata.

Konsultatsioonid ja koolitus sipelgate kasvatamiseks ja kasutamiseks õppevahendina loodusõppe eesmärgil katsepesades ja looduses sipelgaturismi korraldamiseks (sipelgaasurkonnad turismiobjektidena).

 

Ants-Johannes Martin

vanemteadur

Tel: 731 3396

       524 0909

E-post: Ants.Martin@emu.ee

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Tel: 731 3396

       731 3351

 

Erinevate taimekahjustajate määramine mitmesugustel kultuuridel (aia- ja põllukultuuridel, ilupuudel ja -põõsastel)

Kasutusvaldkond:         konsultatsiooniteenus põllumajandus- ja haljastusfirmadele, vastavatele spetsialistidele, ühistutele, eraisikutele

 

Konsultatsioonid

Pakume kvaliteetset oskusteavet taimekahjustajate määramise ja nende bioloogia kohta.

Soovitused kahjustajate tõrjeks (looduslikud vahendid, pestitsiidid).

 

Luule Metspalu
vanemteadur

Tel: 731 3351

E-post: luule.metspalu@emu.ee

 

Külli Hiiesaar

vanemteadur

Tel: 731 3351

E-post: kylli.hiiesaar@emu.ee

 

Märt Kruus

spetsialist

Tel: 731 3510

E-post: mart.kruus@emu.ee

 

Katrin Jõgar

teadur

Tel: 731 3351

E-post: katrin.jogar@emu.ee

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Taimekaitse osakond

Tel: 731 3351

 

 

 

ERINEVATE TAIMEHAIGUSTE MÄÄRAMINE AIA- JA PÕLLUKULTUURIDEL

Kasutusvaldkond:   mahe- ja tavaviljelejatele, taimekaitse- ja taimekasvatuskonsulentidele

Vaatluskatse kartulisortide lehemädanikukindlusest.

Konsultatsioonid.

Pakume kvaliteetset oskusteavet põhiliste aia- ja põllukultuuride haigustekitaja diagnoosimiseks, nende epidemioloogia, arengu ja leviku
kohta.

Soovitused haiguste tõrjeks (looduslikud vahendid, pestitsiidid).


Eve Runno-Paurson
lektor
Tel: 731 3396
E-post: eve.runno.paurson@emu.ee

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Taimekaitse osakond
Tel: 731 3396