Maastikuarhitektuur ja keskkonnakaitse

Maastikuarhitektuur

Keskkonnakaitse ja maastikukorraldus

 

 

MAASTIKUARHITEKTUURI ÕPPETOOLI TEENUSED

 

Sihtrühm: kohalikud omavalitsused, kaitseala valitsejad, pargiomanikud ja -haldajad, ministeeriumid, RMK ja erametsaomanikud, riigiasutused ja sihtasutused, erafirmad.

 

Puhkealade ja avaliku linnaruumi ligipääsetavuse auditeerimine

 

Simon Bell

Tel 731 3136, 505 6106

E-post simon.bell@emu.ee

Maastikuarhitektuuri õppetool

http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture

 

 

Linna rohestruktuuri (haljastu) inventeerimine, hindamine ja planeerimine

 

Simon Bell

Tel 731 3136, 505 6106

E-post simon.bell@emu.ee

Maastikuarhitektuuri õppetool

http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture

 

Säästlikest sadeveesüsteemide planeerimine ja kujundamine

 

Jekaterina Balicka

E-post jekaterina.balicka@emu.ee

Maastikuarhitektuuri õppetool

http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture

 

 

Visuaalse ja maastikumõju hindamine maastikusimulaatori abil

Igapäevased ja silmapaistvad maastikud, milles me elame, loovad taustsüsteemi meie tegevusele ning moodustavad osa igaühe identiteedist. Seepärast läheb paljudele inimestele korda, kuidas kavandatud uued objektid välja paistma hakkavad ning milline on nende ehitiste mõju maastiku toimimisele. Eriti kohane on visuaalse ja maastikumõju hindamine:

- taastuvenergeetika projektide puhul,

- suuremate objektide kavandamisel kaitsealadel,

- teede ja liiklussõlmede kavandamisel.
 

Interaktiivne maastikuteater võimaldab kaardiandmete põhjal loodud ulatuslikus virtuaalses maastikus vabalt ringi liikuda ning uurida objektide nähtavust/varju jäämist, ruumiproportsioone ning suhestumist teiste maastikuelementidega. Kaasahaaravas vormis saab kuni 15-le inimesele korraga näidata uusi objekte, teha eskiiside arutelusid, hinnata ja tutvustada muudatuste visuaalset ja maastikumõju.

 

Peeter Vassiljev

Tel 731 3139

E-post peeter.vassiljev@emu.ee

Maastikuarhitektuuri õppetool

http://pk.emu.ee/struktuur/maastikuarhitektuur

 

Maastikukarakteri hindamine (vastavalt Euroopa Maastikukonventsiooni (ELC) põhimõtetele)

- omavalitsustele, kes väärtustavad kohalikku maastiku karakterit;

- maastikukaitsealadele.

 

Oma maastikulise ressursi kirjeldamine ja maastikukarakteri hindamine on üks peamisi lähtekohti ELC põhimõtete rakendamisel. Meil on pikaajaline kogemus maastikukarakteri hindamisel nii kohaliku omavalitsuse kui regionaalsel tasandil. Seetõttu pakume:

·         maastikutüüpide kaardistamist ja kirjeldamist erinevatel ruumi tasanditel;

·         välitööde ja hindamise kavandamist ja läbiviimist;

·         piirkonna maastikukarakterit kirjeldava ülevaateraporti koostamist.

 

Toomas Muru

Tel 731 3139, 506 7931

E-post toomas.muru@emu.ee

Maastikuarhitektuuri õppetool

http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture

 

Metsamaastiku planeerimine ja kujundamine kohtades, kus metsa visuaalsed ja esteetilised omadused on olulised.

 

Tootmismetsade lageraielankide kujundamine on kujunemaks tavapraktikaks Soomes, Suurbritannias ja mujal. Tuginedes eelnimetatud maade kogemusele ja Eesti metsamaastike iseärasustele, nõustame:

·         metsade raielankide kujundamisel;

·         suuremate metsaalade maastikuplaani koostamisel;

·         teedeäärsete ja teiste maastikus nähtavate metsaalade kujundamisel.

 

Toomas Muru

Tel 731 3139, 506 7931

E-post toomas.muru@emu.ee

Maastikuarhitektuuri õppetool

http://pk.emu.ee/struktuur/maastikuarhitektuur

 

Puhkealade strateegiline planeerimine ja puhkealade kujundamine

 

Rekreatiivsete tegevuste (sh väliruumis pakutavate turismiteenuste) mitmekesistumisel ja muutumisel suureneb üha enam vajadus planeerida ja kujundada puhkealasid nii strateegiliselt kui ka koha tasandil. Nõustame:

·         puhkealade (sh väliruumis pakutavate turismiteenuste keskkonna) strateegilisel planeerimisel suuremal territooriumil (sh rahvuspargis, maastikukaitsealal, RMK puhkealal või maakonnas);

·         puhkealade tundlikkuse ja taluvuse hindamine puhketegevuste suhtes;

·         puhkealade (sh väliruumis toimuvate turismiteenustele vajaliku) taristu planeerimisel, kujundamisel ja hooldusvajaduse kirjeldamisel.

 

Gloria Niin

E-post gloria.niin@emu.ee

Maastikuarhitektuuri õppetool

http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture

 

Tervendavate aedade ja terviseradade planeerimine ning kujundamine

Maastiku ja inimese tervise suhe on veel tõusev trend nii teaduses kui praktikas. Üks peamisi suundi on antud teema käsitlemine läbi kaasteemade või väga kitsa teemavaldkonnana. Eelnevast tulenevalt pakume välja järgnevad teenused:

 ·        maastiku kujunduslahenduse väljatöötamine EBD (Evidence Based Design) /teaduspõhine kujundus/ põhimõtteid järgides;

·         eksperthinnangud maastiku hindamiseks tervendavate maastike kriteeriumide täitmiseks (POE);

·         tervendavate maastike õppeprogrammid;

·         õppeprogrammid ja töötoad aiateraapiate kohta;

·         aiateraapia programmide koostamine erivajadustega aiakasutajatele;

·         konsultatsioonid samade teemadega eraisikule;

·         haigla-aedade kujundamine, hindamine ja aiateraapia programmide koostamine osakonna vajaduste põhiselt;

·         keskkonnapsühholoogial tuginevad rohealauuringud erinevatele kasutajaskondadele.

Kadri Maikov
Tel 55 598 155
E-post kadri.maikov@emu.ee
Maastikuarhitektuuri õppetool
http://pk.emu.ee/struktuur/maastikuarhitektuur 

 

Karjääride rekultiveerimisel pinnavormide, taimkatte ja järelkasutuse kujundamine

 

Simon Bell

Tel 731 3136, 505 6106

E-post simon.bell@emu.ee

Maastikuarhitektuuri õppetool

http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture

 

Nõustamine kultuuripärandiga maastike hoiul ja hooldamisel

 

Kalmistud, ajaloolised linna- ja maapargid ning aiad, raudteejaamade aiad ja pargid, kooliaiad ja -pargid jne.

 

Mari Nõmmela

Tel 731 3135

E-post mari.nommela@emu.ee

Maastikuarhitektuuri õppetool

http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture

 

Kolhoosi- ja sovhoosiaja kultuurmaastike osade pärandiväärtuse hindamine

 

Friedrich Kuhlmann

Tel 509 0881

E-post friedrich.kuhlmann@emu.ee

Maastikuarhitektuuri õppetool

http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture

 

Hoolduskava koostamine muinsus- ja looduskaitsealustele parkidele parkide hoolduskava põhjal

 

Liina Jürisoo

E-post liina.jyrisoo@emu.ee

Maastikuarhitektuuri õppetool

http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture

 

Linnaruumi kestlikkus (vastupidavus), tervis ja heaolu linnaruumis, ökosüsteemi teenused, kestliku linnaruumi planeerimine

 

Simon Bell

Tel 731 3136, 505 6106

E-post simon.bell@emu.ee

Maastikuarhitektuuri õppetool

http://pk.emu.ee/en/structure/landscapearchitecture

 

 

KESKKONNAKAITSE JA MAASTIKUKORRALDUS

 

·       Haneliste ja sookurgede tekitatud kahjude hindamine.

·       Kaasamisplaani koostamine ruumilise ja looduskaitselise planeerimise läbiviimisel (+ vastavad konsultatsioonid).

·       Kaitse- ja hoiualade kaitse-eeskirjade ja kaitsekorralduskavade koostamine ja/või konsulteerimine.

·       Kaitse- ja puhkealade kasutuskoormuse analüüs ja külastusseire.

·       Keskkonna-alaste eksperthinnangute koostamine.

·       Maastike ja looduskeskkonna keskkonnamõju hinnangud (nt sporditegevusega seotud trassid; tallamise mõjud puhkemaastikul jms).

·       Maastikuhoolduskavade koostamine.

·       Omavalitsuste ja maakondade arengukavad ja arengustrateegiad: koostamine ja konsultatsioonid.

·       Rannaalade korraldus ja planeerimine.

·       Regionaalarengute alased uuringud ja ekspertiisid.

·       Strateegiline keskkonnamõjude hindamine.

·       Traditsioonilise taluarhitektuuri teemaplaneeringud, pärandi ja miljööväärtusega seotud ehitussoovitused/konsultatsioon (NB! mitte-ehituslik).

·       Üldplaneeringute ja teiste planeeringute keskkonnaaspektide-alane konsultatsioon.

 

Bio- ja keskkonnakeemia labor

·       Biogaasi koostise analüüs.

·       Biogaasi tootmise lähtematerjalide metaanitootlikkuse analüüs.

·       Kemikaalide ja materjalide biolagunevuse hindamine.

·       Komposti, kääritusjäägi ja jäätmete bioloogilise stabiilsuse hindamine.

·       Kompostide hapnikutarbe analüüs.

·       Kääritusjäägi biogaasi jääkpotentsiaali määramine.

 

 

Koolitused

·       Droonide kasutamine keskkonnauuringutes.

·       Geoinformaatika või ArcGISi (sh ArcGIS Pro, kui koolitatavatel on vastava tarkvara võimalus) koolitus.

·       Keskkonna- ja loodushoiualase täiendusõppe korraldamine.

·       Keskkonnamõjude hindamise koolitus.

·       Keskkonnapoliitika ja korraldus.

·       Maastikuhoolduskavade koostamine.

·       Maastike hindamise ja analüüsimeetodid.

·       Rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike määratlemine ja planeerimine.​

 

Kalev Sepp

Tel 731 3777

E-post kalev.sepp@emu.ee

Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool

http://pk.emu.ee