Projekt "Väärtusahelapõhine biomajandus"

Väärtusahelapõhine biomajandusProjekti akronüüm: EMBio
Projekti algus ja lõpp: 01.01.2016 -31.08.2022      
Projekti number: 2014-2020.4.01.16-0036

Kogumaksumus: 6 752 537,75 €
Abikõlbliku kulu summa: 5 872 855,28 €
Taotletud toetuse määr: 95,00 %
Taotletav toetuse summa: 5 579 212,51 €
Omafinantseeringu summa: 293 642,77 €

Projekti lühikokkuvõte: Võimekuse kasv biomajanduse erinevate valdkondade sidusaks ja väärtusahelapõhiseks käsitluseks (biokütused; metsaressurss; toidutootmise väärtusahelad; jäätmekäitlus uute toodete arendamiseks; energia, toorme ja materjalide tootmise jätkusuutlik ning säästlik integratsioon) ning töörühmade jätkusuutlikkuse suurenemine alus- ja rakendusuuringute, õppe ja ettevõtluskoostöö sihipärase integratsiooni abil loob eelduse konkurentsivõime tagamiseks nutika spetsialiseerimise kasvuvaldkondades.

Projekti väljund: Luua võimekus biomajanduse valdkondade sidusaks ja väärtusahelapõhiseks käsitluseks, koondades töörühmades õppejõudude ja teadustöötajate erinevate ülesannete, sh ettevõtluskoostöö, täitmise vastutusvaldkonnapõhiseks ühtseks tervikuks.

Rakendusüksus: Sihtasutus Archimedes
Meede: 2014-2020.4.1 Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes
Taotlusvoor: ASTRA taotlusvoor (eeltaotluse rahuldamisotsuse saanud asutustele) - 20.04.2016-12.12.2016
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.4.1.1 Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele
 

Kontakt: Lili Veesaar, projektijuht, lili.veesaar@emu.ee, tel. 7313844