Võrdse kohtlemise juhend

Eesti Maaülikooli eesmärk on tagada töökeskkond, kus töötajaid väärtustatakse ning koheldakse lugupidamisega. Ülikool väärtustab inimeste erinevusi ning kõikidel inimestel on õigus väärikusele ja võrdsele kohtlemisele olenemata rahvusest, rassist, nahavärvusest, soost, keelest, päritolust, usutunnistusest, veendumustest, varalisest või sotsiaalsest seisundist, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või muudest asjaoludest.

 

Eesti Maaülikooli võrde kohtlemise juhend