Esindusala ideekonkurss

MAAÜLIKOOLI ESINDUSALA IDEEKONKURSS MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASTELE JA TÖÖTAJATELE

 

Algus 13. veebruar 2018

Lõpp 2. aprill 2018

Auhinnafond 2000 €

Väga oodatud on erinevate erialade esindajatest koosnevad võistkonnad. Osaleda saab ka individuaalselt. 

Korraldaja: EESTI MAAÜLIKOOLI ROHELINE ÜLIKOOL

KONKURSI KUTSE

 

Eesmärk

Leida hea ruumiline kujunduslahendus Maaülikooli linnakus kesksele alale, mis esindab meie ülikooli põhiväärtusi, tutvustab siin tehtavat sordiaretuslikku teadus- ja arendustööd ning on mõnus õppe- ja puhkeala.


Joonis 1. Kontuuriga on näidatud ideelahendust ootav ala.

 

Esindusala

 

Esindusala asub maaülikooli linnaku keskmes spordihoone ja metsamaja vahel, pindalaga ~7000 m2. Praegu on see haljasala, millel on isetekkeline metsamaja juurde viiv jalgrada. Rajamisel on kergliiklustee. Ala on kolmest küljest piiratud auto- ja kergliiklusteedega ning neljandas küljes asub autoparkla.

 

Kogu ala asub ümbritsevatest teedest madalamal, mõned madalamad kohad on ajuti liigniisked, konkursitöö alaga piirneva Fr. R. Kreutzwaldi tänava ääres kasvavad vahtrad ja teised puud. Esindusala peal kasvavad harilikud tammed, pärnad, saarvaher ja künnapuu.

 

Ala nurk, mille moodustavad Fr. R. Kreutzwaldi tänav ja metsamaja juurde viiv tee, on madalam ja sinna koguneb liigset niiskust. Ala sellesse nurka võib pakkuda lahendust, mis eeldab niisket pinnast.

 

Alal on viljakas pruun kahkjas ehk näivleetunud muld (LP). Huumushorisondi tüsedus varieerub ja on sügavam spordihoone poolses osas ulatudes kuni 65 cm-ni ning väheneb ala keskel kuni 42 cm-ni; Fr. R. Kreutzwaldi tänava ja metsamaja juurde viiva tee vahelises nurgas kohati 10–30 cm. Huumushorisondi lõimis on keskmine liivsavi (ls2). Mullastikuliste tingimuste kohta palun vaata suuremõõtkavalise mullastikukaardi väljavõtet.

pH varieerub 6,8–7,2 ja Corg sisaldus on 2,5%.

 

 

Konkursi korraldus

Ajakava

Konkurss algab 13. veebruaril 2018.

Küsimuste esitamise viimane tähtaeg on 23. märts 2018.

Tööde esitamise tähtaeg on 2. aprill 2018 kell 16:00.

Konkursi tulemuste väljakuulutamine: aprill 2018.

 

Konkurss toimub eesti keeles.

Osaleda võivad kõik Eesti Maaülikooli bakalaureuse-, magistri- ja doktoriastmes õppivad üliõpilased ja töötajad. Osalejate arv võistkonnas pole piiratud, soovituslikult kuuluvad rühma vähemalt kahe eriala inimesed. Konkursil ei tohi osaleda hindamiskomisjoni liikmed.

 

Hindamiskomisjoni koosseis

rektor Mait Klaassen

kinnisvara osakonna juhataja Toivo Ilves

rohelise ülikooli töörühma esindaja

maastikuarhitektuuri õppetooli dotsent Mari Nõmmela

maastikuarhitektuuri õppetooli nooremteadur ja praktiseeriv maastikuehitaja Liina Jürisoo

aianduse õppetooli dotsent Leila Mainla

metsandus- ja maaehitusinstituudi esindaja

Polli aiandusuuringute keskuse esindaja

Maaülikool üliõpilasesinduse esindaja

 

 

Preemiad

Auhinnafond on 2000 eurot, premeeritakse I, II ja III koht. Vajaliku tasemega töö puudumisel on komisjonil õigus jätta auhind välja andmata. Tehnilise teostatavuse parandamiseks on komisjonil õigus paluda autoritel teha oma töös täiendusi.

 

Konkursi tingimused

Otsime ruumiliselt ja ökoloogiliselt sobivat lahendust, mis väljendab maaülikooli väärtusi, on keskkonnahoidlik, funktsionaalne ja hariv. Ala kujundus ja istutuslahendus peab arvestama rajatava kergliiklusteega.

Aspektid, millega tuleb kujundust tehes arvestada:

 • Maaülikoolis aretatud viljapuude jt sortide demonstreerimine (täpsustada sordid ja asukohad). Valdav osa kujunduses kasutatavast istutusmaterjalist peab olema aretatud maaülikoolis, täiendavate liikide kasutamine on lubatud.
 • Vastupidavad ja ilmastikukindlad infotahvlid (täpsustada siltide kujundus ja konstruktsioon). Infotahvlitel käsitletakse näiteks sorte, sortide maitseomadusi, aretajaid, kooslusi jms.
 • Alale sobivad erinevad hariduslikud, esinduslikud ja rekreatiivsed tegevusruumid ja objektid; täpsustada nende kujundus või viidata sobivale tootele.
 • Ala rajamisel võib olla etapiviisilisi lahendusi, nt võimaldada tähtpäevade või mälestussündmuste puhul puude istutamist, pinkide paigutamist jms.
 • Alal olemasolevat haljastust võib vajadusel eemaldada.
 • Võib pakkuda elurikkust ja looduslikku mitmekesisust soosivaid lahendusi ja näitusesalasid erinevate projektide/objektide/teadustöö esitlemiseks.
 • Alal tuleb vältida elektrilisi lahendusi, suuremahulisi kaevetöid, suuri sillutatud, asfalteeritud või betoneeritud pindu, keerukaid ja kulukaid ehitus- ja haljastuslahendusi.
 • Alale ei ole lubatud püstitada ehitisi.

 

Konkursitöö sisu

Töö peab sisaldama:

 • Mõõtkavalist kujundusplaani koos legendide ja selgitavate tekstidega;
 • Visuaale, mis selgitavad kujunduse ja haljastuse väljanägemist ning ruumilist kompositsiooni (vaade, lõige, makett, kollaaž, visandid, skeemid, materjalide, toodete, taimede pildid);
 • Seletuskirja, mis sisaldab Maaülikooli esindusala kujundusidee selgitust ja toimimispõhimõtet, ruumi funktsionaalset toimimist, haljastuse kirjeldust, lisanduvate taimede nimistut, üldisi hoolduspõhimõtteid ja loodussõbralikkuse põhimõtte kirjeldust, infosiltide ja muude väikeobjektide kirjeldust ning nende värvi, materjali, mõõtmete, konstruktsiooni jm täpsustusi.

 

Konkursitöö vorm

Konkursitöö graafiline materjal esitatakse paberkandjal vabas formaadis (soovitav on A1/A2 poster). Jooniste kvaliteet peab olema trükikõlblik ja võimaldama korraldajatel demonstreerida konkursitöid avalikult näitusel.

Seletuskiri esitatakse jooniste lisana A4 formaadis trükitult ja köidetult. Soovituslik on seletuskirja kaustas lisada postritel esitatav graafiline materjal vähendatud kujul.

Konkursitöö graafiline materjal ja seletuskiri tuleb esitada digitaalselt mälupulgal, millel ei ole autorite isiklikke andmeid.

 

Konkursitööde esitamisel peavad kõik materjalid olema ühes kinnises pakendis, millel on märgusõna „Maaülikooli esindusala ideekonkurss“.

Konkursitöö pakendis peab olema:

 • graafiline materjal
 • seletuskiri
 • mälupulk
 • autorite nimesid sisaldav märgusõnaga tähistatud kinnine ümbrik.

 

Konkursitöö esitamine ja anonüümsuse tagamine

Konkurss on anonüümne ja märgusõnaline. Kõik üksikud joonised, seletuskiri ja muud materjalid peavad sisaldama konkursitöö pealkirja ehk märgusõna.

Autorite nimed ja kontaktandmed on üksnes märgusõnaga tähistatud kinnises ümbrikus.

Võistlustöö tuleb viia PKI raamatukokku (Fr. R. Kreutzwaldi 5, ruum D178) Kristel Kirsimäe kätte hiljemalt 2. aprillil 2018 kell 16:00.

 

Küsimuste esitamine

Vajadusel saab esitada küsimusi e-maili teel aadressil kristel.kirsimae@emu.ee. Teie küsimusele vastatakse viie päeva jooksul. Küsimuste esitamise viimane kuupäev on 23. märts 2018.

 

Hindamiskriteeriumid

Hinnatakse konkursitöö idee sobivust konkursi eesmärgiga, idee teostatavust, ülikoolisisest koostööd, loomingulist lähenemist, maksumust, funktsionaalsust ja sortide valikut.

 

 

Lisamaterjal

 1. .dwg fail
 2. .pdf
 3. Soovituslik sordivalik
 4. Mullakaart
 5. Puude ja põõsaste hooldus, valik ja üldine istutusnõu: http://eds.ee/eds/images/doc/Green_man_A5_EST.pdf
 6. Maaülikooli arengukavast väljavõte:

Põhiväärtused

 • Usaldusväärsus

Ülikool on oma tegevustes objektiivne, eetiline, aus, vastutustundlik, õiglane ja professionaalne. Ülikool hoolib oma üliõpilastest ja töötajatest ning hoolitseb akadeemilise järjepidevuse ja traditsioonide kestmise eest. Ülikool on säästliku ja loodushoidliku mõtteviisi kujundaja.

 • Akadeemiline vabadus

Ülikoolis on kõigil võimalus esitada oma seisukohti ja uurimistöö tulemusi vabana välistest piirangutest ja ettekirjutustest ning arendada parimal viisil teadmust ja teenida ühiskonda.

 • Avatus

Ülikool on avatud koostööle ja teadmiste edasiandmisele. Ülikool on võrdsete võimaluste, salliva õhkkonna ja sünergia looja ja hoidja.

 • Loovus

Ülikool on innovaatiline ja avatud uutele ideedele. Ülikool arendab akadeemilise pere ja üliõpilaste akadeemilise uudishimu toetamiseks loovat keskkonda.

 • Eesti keel ja kultuur

Ülikool väärtustab rahvuskultuuri säilimist ja arendamist, eesti teaduskeele loovat arendamist ja emakeelset ülikooliharidust. Ülikool annab kvaliteetse teadustöö ja haridusega ning ühiskonna teenimisega Eestimaa kestliku arengu heaks endast parima.

Siht nr 5: Liikmeskonna põhitegevusi toetav organisatsioon, tänapäevane ja atraktiivne õpi- ja töökeskkond.

Eesmärk: Funktsionaalne ülikoolilinnak ja välibaasid. Ajakohastatud õppe- ja teadusinfrastruktuur.

Tegevus: Linnaku ja välibaaside arendamine ülikooli teadus- ja arendustegevuse strateegia ning territoriaal-ruumilise arengukava alusel rohelise ülikooli põhimõtteist lähtuvalt.

Vaata täpsemalt siit: https://www.emu.ee/ylikoolist/yldinfo/arengukavad-ja-strateegiad/eesti-maaylikooli-arengukava/