Eesti Suurpõllumeeste Klubi stipendium

Eesti Suurpõllumeeste Klubi stipendiumi statuut

 

I ÜLDSÄTTED

1. Eesti Suurpõllumeeste Klubi (edaspidi: ESPK) stipendiumikonkursi eesmärk on ergutada Eesti Maaülikooli doktoriastme üliõpilase õpinguid, toetada põllumajandusteaduse arengut ning aidata kaasa teaduspõhisema praktika laialdasemale rakendamisele põllumajanduses.

2. Stipendiumikonkursi fond moodustub ESPK poolt sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond (edaspidi: Fond) annetatud summast.

3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas, konkurss kuulutatakse välja sügissemestril.

4. Fond kuulutab konkursi välja Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) koduleheküljel ning Eesti Maaülikooli elektroonilistes infokanalites.

5. ESPK paneb välja ühe stipendiumi.

6. Ühe stipendiumi suurus on 7000 eurot.

7. Stipendium makstakse välja kahes võrdses osas, millest üks osa on 3500 eurot. Väljamaksmise kuupäevad on hiljemalt 15. november ning hiljemalt 15. juuni. 

8. Stipendiumi II osa maksmiseks esitab stipendiaat hiljemalt 31. maiks fondile eelmise semestri õpitulemuste väljavõtte õppeinfosüsteemist ja lühiülevaate teadustöö arengutest lõppeval õppeaastal.

9. Stipendiumile kandideerimiseks viiakse läbi konkurss üks kord aastas, konkursile kandideerimise tähtaeg on 22. september. Konkurss kulutatakse välja vähemalt üks kuu enne konkursi tähtaega.

 

 

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

10. Stipendiumile kandideerimise eeldused:

10.1. Stipendiumi kandidaat on Eesti Maaülikooli taimekasvatuse, loomakasvatuse või veterinaaria valdkonna doktoriõppekavale immatrikuleeritud Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik, kes ei viibi taotlemise hetkel akadeemilisel puhkusel.

10.2. Stipendiumi kandidaat paistab silma hea õppeedukusega ning aktiivse ellusuhtumisega ja erialase huviga ka väljaspool õppetööd.

10.3. Stipendiumi kandidaadi teadustöö on seotud taimekasvatuse, loomakasvatuse või veterinaariaga.

 

 

III STIPENDIUMI TAOTLEMINE

11. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

11.1. Kirjalik vabas vormis motiveeritud avaldus stipendiumi taotlemiseks koos taotleja isikukoodi ja arveldusarve numbriga.
11.2. Elulookirjeldus.

11.3 Kinnitatud väljavõte õppeinfosüsteemist eelmise aasta õppetulemuste kohta.

11.4 Maksimaalselt 3 lehekülje pikkune kokkuvõte teadustöö peamistest eesmärkidest ning oodatavast kasust põllumajandussektorile.

11.5. Juhendaja allkirjastatud kinnituskiri, et üliõpilane ning tema uurimistöö vastavad statuudis kirjeldatud eeldustele.

 

12. Taotlus koos lisadega esitada hiljemalt 22. septembriks märksõnaga „ESPK stipendium" SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile tootsifond@emu.ee.
 

 

IV STIPENDIUMI MÄÄRAMINE

13. Stipendiumi määrab vähemalt kolmeliikmeline komisjon (komisjoniliikmetest vähemalt kaks on ESPK esindajad, üks SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond esindaja). Komisjonil on õigus kaasata valdkonna eksperte lähtuvalt stipendiumikonkursile laekunud tööde spetsiifikast.

14. Stipendiumikomisjon lähtub otsuse tegemisel eelkõige teadustöö vajalikkusest,  uuenduslikkusest ja rakendatavusest põllumajandussektori jaoks.

15. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 1. oktoobriks.

16. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium määramata. Otsust stipendiumite määramise/mittemääramise kohta ei pea põhjendama.