Hanza stipendium

HANZA stipendiumi statuut

I ÜLDSÄTTED

1. HANZA Mechanics Tartu stipendiumikonkursi eesmärk on tunnustada Tehnotroonika ja Tootmistehnika valdkonna õppurite seniseid õppetulemusi ning ergutada üliõpilasi nende õppetöös, et tagada läbi tulevaste valdkonna spetsialistide õpingute toetamise tööstuse jätkusuutlikkus ning areng.

2. Stipendiumikonkursi fond moodustub HANZA Mechanics AS (edaspidi: HANZA) poolt sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond (edaspidi: Fond) annetatud summast.

3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas, konkurss kuulutatakse välja veebruarikuu jooksul. Fond kuulutab konkursi välja Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) koduleheküljel ning elektroonilistes infokanalites.

4. HANZA paneb välja kuni kaks stipendiumit.  

5. Ühe stipendiumi suurus on 750 eurot, mida makstakse välja ühe kalendriaasta vältel kahes osas. Summa makstakse võrdsete osadena, üks osa 375 eurot. Väljamaksmise kuupäevaks on hiljemalt märtsikuu ja septembrikuu 15. kuupäev.

6. Stipendiumi II osa maksmiseks esitab stipendaat hiljemalt stipendiumi väljamaksmisele eelneva kuu 5. kuupäevaks fondile eelmise semestri õpitulemuste väljavõtte õppeinfosüsteemist ja kinnitatud väljavõtte õpingute jätkamise kohta Eesti Maaülikoolis.

 

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

8. Stipendiumile kandideerimise eeldused:

  8.1. Stipendiumi kandidaat on Eesti Maaülikoolis täiskoormusel õppiv, Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik, kes õpib:

a) Tootmistehnika erialal, magistriõppes, 1. kursusel;

b) Tehnotroonika erialal rakenduskõrgharidusõppes 3. kursusel.

  8.2. Stipendiumi kandidaat on stipendiumikonkursi väljakuulutamise ajal EMÜ üliõpilaste nimekirjas ning tal puuduvad õppevõlgnevused.

  8.3. Stipendiumi kandidaat peab vähemalt ühe osa oma õppepraktikast teostama HANZAs.

  8.4 Stipendiumi taotlemisel tuleb kasuks erialaga seotud ühiskondlikust tegevusest osavõtt, osalemine võistlustel ja huviringides. Oluline on stipendiaadi soov ja tahe valdkonnas töötada ning ennast edasi arendada.

 

III STIPENDIUMI TAOTLEMINE

9. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

   9.1. Kirjalik motivatsioonikiri stipendiumi taotlemiseks, kus on toodud õpitava eriala valiku põhjendus ning kirjeldus, miks sobib kandidaat stipendiumile kandideerima.

   9.2. Taotleja elulookirjeldus.

   9.3. Väljavõte õppeinfosüsteemist eelmise semestri kinnitatud õppetulemuste kohta (koos kaalutud keskmise hindega).

    9.4. Vähemalt ühe Eesti Maaülikooli õppejõu soovitus.

10. Taotlus koos lisadega esitada märksõnaga "HANZA stipendium" SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele aadressil Kreutzwaldi 1a, 51014 Tartu või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile tootsifond@emu.ee

 

IV STIPENDIUMI MÄÄRAMINE

11. Stipendiumi määrab vähemalt kolmeliikmeline komisjon (komisjoniliikmetest vähemalt üks on HANZA Mechanics Tartu esindaja, Eesti Maaülikooli esindaja ja SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond esindaja).

12. Iga-aastane stipendium kuulutatakse välja kord aastas, hiljemalt 10. veebruaril.

13. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 15. märtsil.

14. Stipendiumikomisjonil on õigus vahearuande esitamise järel otsustada stipendiumi maksmise katkestamine, kui stipendiaat ei vasta enam esitatud nõudele.

15. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.

16. Kui stipendiaat jääb stipendiumi määramise aastal akadeemilisele puhkusele või eksmatrikuleeritakse, tehakse erakorraline otsus välja maksmata jääva summa osas HANZA volitatud esindaja poolt.

17. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium määramata. Otsust stipendiumite määramise/mittemääramise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.

18. 2022. aastal on taotluste esitamise tähtaeg 10. märts.