Piimafondi stipendium

I ÜLDSÄTTED
1. Piimafondi stipendiumikonkursi eesmärk on ergutada üliõpilaste õppetööd ja tunnustada Eesti Maaülikooli üliõpilasi seniste õpitulemuste eest ning toetada piimanduse ja loomakasvatusega seotud teaduslikke ja innovatiivsete uurimistööde elluviimist.

2. Stipendiumikonkursi fond moodustub sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond (edaspidi: Fond) Piimafondi annetatud summast.

3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas, konkurss kuulutatakse välja veebruarikuu jooksul. Fond kuulutab konkursi välja Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) koduleheküljel ning elektroonilistes infokanalites. 

4. Piimafondist makstakse välja kuni kuus stipendiumit.    

5. Ühe stipendiumi suurus on 1500 eurot, mis jaguneb uurimistöö läbiviiva üliõpilase ja töö juhendaja vahel - 1000 eurot üliõpilasele ja 500 eurot juhendajale. Juhendajale määratud tasust peetakse kinni tulumaks vastavalt Tulumaksuseadusele.

6. Stipendium makstakse välja ühekordselt.

 

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

7. Stipendiumile kandideerimise eeldused:

  7.1. kandidaat on EMÜ-s täiskoormusel õppiv vähemalt bakalaureuseõppe 2. kursuse, magistrantuuri või doktorantuuri üliõpilane.

  7.2. kandidaat on stipendiumikonkursi väljakuulutamise ajal EMÜ üliõpilaste nimekirjas ning tal puuduvad õppevõlgnevused.

  7.3 kaalutud keskmine hinne eelneval semestril peab olema vähemalt 3,5.

  7.4. kandidaadi teaduslik ja innovatiivne (planeeritav) uurimistöö peab olema seotud piimakarjaga, kvaliteetse piimatoomisega läbi väärtus- ja tarneahela ning vastama ühele järgnevatest teemadest:

  1. Söödatootmine
  2. Söötmine ja looma heaolu
  3. Karjatervis ja vastutustundlik antibiootikumide kasutamine
  4. Ökonoomika ja turundus
  5. Piima väärindamine ja toiduohutus
  6. Tootmistehnoloogiad ja keskkonnamõjud

  7.5 Stipendiumi taotleja peab olema aktiivse ja maaellu panustava ühiskondliku eluhoiakuga, tal peab olema soov end edaspidi õpitud erialal rakendada ning pühenduda uuritava valdkonna edasiarendamisele.

 

III STIPENDIUMI TAOTLEMINE
8. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
8.1. Kirjalik motivatsioonikiri stipendiumi taotlemiseks, kus on kirjeldatud vastavust punktis 7 esitatud nõuetele
8.2 kirjalik uurimistöö või valmimisjärgus oleva uurimistöö projekt, tuues taotluses selgelt välja, millisesse punktis 7.4 kirjeldatud teemavaldkonda töö kuulub.
8.3. Taotleja elulookirjeldus.
8.4. Väljavõte õppeinfosüsteemist eelmise semestri kinnitatud õppetulemuste kohta (koos kaalutud keskmisega).
8.5. Juhendaja allkirjastatud kinnituskiri, et üliõpilase uurimistöö vastab punktis 7.4 kirjeldatud nõuetele ja teemale.

9. Taotlus koos lisadega esitada märksõnaga "Piimafondi stipendium" SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele aadressil Kreutzwaldi 1a, 51014 Tartu või digitaalselt allkirjastatult ühes konteineris e-posti aadressile tootsifond@emu.ee

 

IV STIPENDIUMI MÄÄRAMINE
10. Stipendiumi määrab vähemalt neljaliikmeline komisjon (komisjoniliikmed moodustuvad EMÜ Joosep Tootsi Fondi nõukogu liikmetest ning vastavalt laekunud tööde teemadele kaasatud erialaekspertidest).

11. Iga-aastane stipendium kuulutatakse välja kord aastas, hiljemalt 10. veebruaril.

12. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 10. aprilliks.

13. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.
14. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendiumid määramata.
15. Otsust stipendiumite määramise/mitte määramise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.

 

NB! 2019. aastal on taotluste esitamise tähtaeg 1. märts. Stipendiumitaotlused palume saata digiallkirjaga ühes konteineris aadressile tootsifond@emu.ee. Lisainfo telefonil 53455996.