Veski Mati stipendium

I ÜLDSÄTTED
1. Veski Mati stipendiumikonkursi eesmärk on ergutada üliõpilaste õppetööd ja tunnustada Eesti Maaülikooli üliõpilasi seniste õpitulemuste ja aktiivse Eestimaa maaellu panustava ühiskondliku tegevuse eest ning toetada teravilja kvaliteedi parendamisele ning tooraine vääristamisele kaasa aitava uurimistöö elluviimist.

2. Stipendiumikonkursi fond moodustub Balti Veski AS (edaspidi: Balti Veski) poolt sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond (edaspidi: Fond) annetatud summast.

3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas, konkurss kuulutatakse välja oktoobrikuu jooksul. Fond kuulutab konkursi välja Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) koduleheküljel ning elektroonilistes infokanalites. 

4. Balti Veski paneb välja kuni kaks stipendiumit.    

5. Ühe stipendiumi suurus on 2000 eurot, mida makstakse välja 8 kuu jooksul võrdsete osadena 250 eurot kuus, alustades novembrist kuni juunini.

 

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

8. Stipendiumile kandideerimise eeldused:

  8.1. Stipendiumi kandidaat on EMÜ bakalaureuseõppes täiskoormusel õppiv 2. või 3. kursuse üliõpilane, Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik.
  8.2. Stipendiumi kandidaat on stipendiumikonkursi väljakuulutamise ajal EMÜ üliõpilaste nimekirjas ning tal puuduvad õppevõlgnevused.

  8.3 Stipendiaadi kaalutud keskmine hinne eelneval semestril peab olema vähemalt 3,5.

  8.3.Stipendiumi kandidaadi uurimistöö peab aitama kaasa teravilja kvaliteedi suurendamisele ning tooraine vääristamisele.

  8.4 Stipendiumi taotleja peab olema aktiivse ja maaellu panustava ühiskondliku eluhoiakuga, tal peab olema soov end edaspidi õpitud erialal rakendada ning pühenduda uuritava valdkonna edasiarendamisele.

  8.5 Stipendiumi kandidaadil ei tohi olla töösuhet Balti Veskiga.

 

III STIPENDIUMI TAOTLEMINE
9. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
   9.1. Kirjalik motivatsioonikiri stipendiumi taotlemiseks, kus on kirjeldatud vastavust punktis 8 esitatud nõuetele ning võimalikku lõputöö uurimisteemat, mis aitab kaasa teravilja kvaliteedi parendamisele ning tooraine vääristamisele.
   9.2. Taotleja elulookirjeldus.
   9.3. Väljavõte õppeinfosüsteemist eelmise semestri kinnitatud õppetulemuste kohta (koos kaalutud keskmisega).

    9.4. Vähemalt ühe Eesti Maaülikooli õppejõu soovitus.

10. Taotlus koos lisadega esitada märksõnaga "Veski Mati stipendium" SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele aadressil Kreutzwaldi 1a, 51014 Tartu või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile tootsifond@emu.ee

 

IV STIPENDIUMI MÄÄRAMINE
11. Stipendiumi määrab vähemalt kolmeliikmeline komisjon (komisjoniliikmetest vähemalt üks on Balti Veski esindaja, Eesti Maaülikooli esindaja ja SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond esindaja).

12. Iga-aastane stipendium kuulutatakse välja kord aastas. 

13. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 10. novembriks.

14. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.
15. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium määramata.
16. Otsust stipendiumite määramise/mitte määramise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.

 

NB! Taotluste esitamise tähtaeg on 10. oktoober 2019.
Stipendiumitaotlused palume saata digiallkirjaga ühes konteineris aadressile tootsifond@emu.ee. Lisainfo telefonil 53455996.