Õppeosakond

Kreutzwaldi 1a
Tartu 51014

 

Nimetus: ÕPPEOSAKOND (OK)
Ingl k: Department of Academic Affairs
Koht organisatsoonis: õppeprorektori vastutusala
Juht: õppeosakonna juhataja

 

Ina Järve

Õppeosakonna juhataja

tel 510 0770, ina.jarve@emu.ee ;


Anne Lüpsik

Õppekorralduse peaspetsialist (EHIS)

tel 731 3032, 503 1947, anne.lypsik@emu.eeoposak@emu.ee

Aime Jürgenson

Õppekorralduse spetsialist   

tel 731 3007, 522 3224, aime.jyrgenson@emu.ee

Diana Pungar

Doktoriõppe peaspetsialist tel 731 3071, 5750 3009, diana.pungar@emu.ee


Sirje Ruus


Andmebaaside peaspetsialist (ÕIS), vastuvõtt  

tel 731 3039, sirje.ruus@emu.ee

tel 731 3048 (vastuvõtt)

Nadežda Kolesnik Andmebaaside  spetsialist tel 731 3040, 5193 7002, nadezda.kolesnik@emu.ee

Veljo Kabin

Haridustehnoloog

tel 731 3009, 520 8199, veljo.kabin@emu.ee
Loretta Aganits Psühholoog-nõustaja vastuvõtuaeg: kokkuleppel (0,5k), loretta.aganits@emu.ee, psyhholoog@emu.ee, ruum nr 117
Ethel Rosenfeldt Psühholoog ethel.rosenfeldt@emu.ee
Saara Luna Uibopuu

Psühholoog-nõustaja
(tööleping peatatud)

 
Katriin Visnapuu Karjäärispetsialist (ettevõttepraktika) tel 731 3812, karjaar@emu.ee, katriin.visnapuu@emu.ee

Juhani Püttsepp

Peaspetsialist (loodusteaduste kool) tel 731 3010; 5159 644, juhani.pyttsepp@emu.ee
Vaike Reisner Peaspetsialist (tasemeõppe vastuvõtt) tel 731 3890; 5886 3890, vaike.reisner@emu.ee

Rahvusvaheline välissuhtlus:
Karoli Kõiv Peaspetsialist (Euroopa-sisene õpiränne, BOVA-NOVA, Nordplus)

tel 731 3026, karoli.koiv@emu.ee

Anastassia Safonova

Peaspetsialist (Euroopa-väline koostöö, Erasmus+ Credit Mobility, Migratsioonialane nõustamine, Riiklik välisriikide üliõpilaste, teadlaste ja õppejõudude stipendiumi programm, tasemeõppijate nõustamine)

tel 731 3074, anastassia.safonova@emu.ee
Ksenia Safonova Välissuhete spetsialist (sissetulevate üliõpilaste koordinaator) tel 731 3021, ksenia.safonova@emu.ee
Liis Mulk

Välissuhete peaspetsialist
(tööleping peatatud)

 Eesmärk: koordineerida ja arendada ülikooli tasemeõpet; kontrollida tasemeõppe vastavust kvaliteedinõuetele; koguda, analüüsida ja vahendada õppetööalast informatsiooni; nõustada ülikooli personali ja üliõpilasi õppetööga seotud küsimustes


Tegevusvaldkonnad:
 

1. Tasemeõppe koordineerimine ja arendamine
1.1. õppekorraldust reguleerivate õigusaktide ja alusdokumentide väljatöötamine, nende tutvustamine üliõpilastele, töötajatele ja vajaduse korral avalikkusele, ning täitmise järelevalve;
1.2. õppekorralduse koordineerimine tasemeõppe kõikidel astmetel ja kõikides õppevormides;
1.3. õppeinfosüsteemi (ÕIS) haldamine ja arendamine, kasutajate nõustamine ja koolituste korraldamine;
1.4. tasemeõppesse vastuvõtu ja õppimisvõimaluste tutvustamise kavandamine ja korraldamine koostöös turundus- ja kommunikatsiooniosakonnaga;
1.5. üliõpilaste vastuvõtu koordineerimine ja korraldamine, tulemuste analüüs ja kokkuvõtete esitamine;
1.6. üliõpilastele õpi- ja karjäärinõustamise ning psühholoogilise nõustamise tagamine;
1.7. õppetoetuste ja -stipendiumite taotlemise ja määramise koordineerimine;
1.8. digiõppe koordineerimine ülikoolis, innovaatiliste lahenduste leidmine ja rakendamine, õppejõudude nõustamine ja toetamine digivahendite kasutamisel õppeprotsessis, digiõppe koolituste korraldamine;
1.9. haridus- ja teadusministeeriumi ning ülikooli vahelise halduslepingu tegevusettepanekute ja täitmise aruannete ettevalmistamine, haridus- ja teadusministeeriumiga sõlmitud tasemeõpet puudutavate teiste lepingute täitmise koordineerimine;
1.10. üliõpilaste akadeemilise liikumise koordineerimine ja korraldamine, sh vastavate korralduste vormistamine;
1.11. diplomite ja akadeemiliste õiendite vormistamine;
1.12. õppetööalase informatsiooni edastamine Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS);
1.13. õppevaldkonna projektidega ja koostöölepingutega seotud tugiteenuste osutamine.

2. Tasemeõppe kvaliteedi tagamisega seotud tegevuste koordineerimine ja arendamine
2.1. õppekavade sisehindamise süsteemi arendamine;
2.2. õppekavade eneseanalüüsi läbiviimise koordineerimine, tulemuste analüüs ning informatsiooni edastamine asjaosalistele;
2.3. õppekavaarenduse, sh võõrkeelsete õppekavade ja programmide ning ühisõppekavade arendamise koordineerimine;
2.4. õppekava juhtimise auditeerimine;
2.5. tasemeõppe valdkonnas ülikooli arengukava täitmise jälgimine ning arengu analüüs;
2.6. tasemeõppega seotud tagasisidesüsteemi (õppeainete ja õpetamise hindamine, õppekava tagasiside jt) toimimise tagamine ja tulemuste analüüs;
2.7. ülikooli juhtkonna ja struktuuriüksuste nõustamine ja informeerimine õppetööga seotud küsimustes.

3. Õppetegevuse rahvusvahelistumise arendamine ja koordineerimine
3.1. rahvusvaheliste kõrgharidussuundumuste seire ja rektoraadi ning ülikooli asutuste konsulteerimine selles valdkonnas;
3.2. õppevaldkonnaga seotud ülikooliüleste rahvusvaheliste projektide ja koostöölepingute menetlemise koordineerimine, nende täitmise jälgimine ning tugiteenuste osutamine, sh informatsiooni vahendamine, nõustamine, taotluste vormistamine ja edastamine;
3.3. Erasmuse programmi jt õppetegevuse rahvusvahelisust toetavate programmide koordineerimine;
3.4. välisstipendiumide ja üliõpilasvahetuse võimaluste vahendamine üliõpilastele, rahvusvahelise üliõpilasvahetuse korraldamine;
3.5. välisüliõpilaste nõustamine migratsiooniküsimustes, toetamine Eestis kohanemisel ning neile kohaliku kultuuri tutvustamine.

4. Muud ülesanded
4.1. ülikooli senati õppekomisjoni koosolekute ettevalmistamine, sh vastavate dokumentide projektide vormistamine ning koosolekute protokollimine;
4.2. õppevaldkonda puudutavate otsuste, käskkirjade ja korralduste kavandite ettevalmistamine ja vormistamine;
4.3. üliõpilasstaatust ja õpitulemusi kinnitavate tõendite väljastamine;
4.4. oma vastutusvaldkonna piires täienduskoolituste ja infoseminaride korraldamine;
4.5. üliõpilastele väljastatud lõpudokumentide koopiate arhiveerimiseks ettevalmistamine;
4.6. õppealase informatsiooni kuvamine ja kaasajastamine ülikooli kodulehel;
4.7. muud osakonna eesmärgi täitmiseks vajalikud tegevused.

Õigused
1. saada ülikooli struktuuriüksustelt ja töötajatelt osakonna ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
2. kasutada tööülesannete täitmiseks ülikooli ruume, taristut ja töövahendeid.

Kohustused
1. järgida ülikooli eesmärke ja kehtestatud regulatsioone;
2. kasutada osakonna käsutusse antud ressursse eesmärgipäraselt;
3. täita ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
4. edastada ülikooli struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
5. säilitada ja anda õppetegevust puudutavad ettenähtud dokumendid arhiivi;
6. tagada ametialase informatsiooni vahendamine avaliku teabe seaduse nõuetele vastavalt.