Doktoritööd 2006

Ulvi Moor- Aiasaaduste kvaliteedi parandamise võimalusi aedmaasika (fragaria x ananassa Duch.) ja aed- õunapuu (malus domestica Borkh.) viljade näitel. Juhendajad: dots. Ao Pae, prof. Kadri Karp.

Katrin Jõgar - Physiological state of hibernating lepidopterous pupae: role of larval food plants and effects of the bioinsecticide Neem EC. (Talvituvate liblikanukkude füsioloogiline seisund: vastse toidutaimede roll ja bioinsektitsiidi Neem EC efektid.) Juhendajad: vanemteadur Aare Kuusik, vanemteadur Luule Metspalu, vanemteadur Külli Hiiesaar.

Ave Kikas - Technological and entomological aspects of strawberry growing. (Maasikakasvatuse tehnoloogilisi ja entomoloogilisi aspekte.) Juhendaja: prof. Anne Luik.

Merrit Noormets - Some aspects of flower biology of lowbush blueberry (Vaccinium angustifolium Ait.) and velvet- leaf blueberry (V. myrtilloides Michx.); cultural management of lowbush blueberry and cranberry (Oxycoccus palustris Pers.) on exhausted milled peat areas. (Ahtalehise mustika (Vaccinium angustifolium Ait.) ja kanada mustika (V. myrtilloides Michx.) õie bioloogia mõningaid aspekte; ahtalehise mustika ja hariliku jõhvika (Oxycoccus palustris Pers.) kultiveerimine ammendatud freesturbaväljadel. Juhendajad: prof. Kadri Karp, vanemteadur Taimi Paal, prof. Arhtur Randall Olson (Nova Scotia Agricultural College)

Mait Lang - The performance of foliage mass and crown radius models in forming the input of a forest reflectance model. (Lehestiku massi ning võra raadiuse mudelite sobivusest metsa heleduse mudeli sisendandmete koostamisel.) Juhendajad: prof. Tiit Nilson (Tartu Observatoorium), prof. Andres Kiviste.

Kai Piirsoo - Structure of the phytoplankton community and its relation to environmental conditions in Estonian running waters. (Fütoplanktoni koosluse struktuur ja seda mõjutavad keskkonnategurid eesti vooluvetes.) Juhendaja: prof. Ingmar Ott.

Endla Reintam - Changes in soil properties, spring barley (Hordeum vulgare L.) and weed nutrition and community due to soil compaction and fertilization on sandy loam stagnic luvisol. (Muutused mulla omadustes, suviodra (Hordeum vulgare L.) ja umbrohtude toitumises ning koosluses sõltuvalt mulla tallamisest ja väetamisest liivsavilõimisega pruunil näivleetunud mullal.) Juhendajad: dots. Jaan Kuht, prof. Raimo Kõlli.