2018

Doktoritööd 2018

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis, link avaneb doktoritöö pealkirjale klõpsates.

 

16. veebruar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava
Lea Tuvikene
The effect of natural variability on the assessment of ecological status of shallow lakes
Loodusliku muutlikkuse mõju madalate järvede ökoseisundi hindamisele
Juhendaja juhtivteadur Peeter Nõges

26. veebruar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava
Shuai Li
Induction of volatile organic compound emissions from leaves upon ozone and methyl jasmonate (MeJa) treatments
Taimelehtede lenduvühendite emissiooni induktsioon osooni ja metüül jasmonaadi mõjul
Juhendaja professor Ülo Niinemets

9. märts, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava
Kanagendran Arooran
Differential regulation of release of leaf stress volatiles: from terpene synthase gene expression to emission responses under heat, ozone and wounding stresses
Biogeensete lenduvühendite emissiooni regulatsioon stressitingimustes: geeniekspressioonist  lenduvühendite emissioonivastusteni erinevate abiootiliste stresside korral
Juhendaja professor Ülo Niinemets

6. aprill, tehnikainstituut, tehnikateaduse õppekava
Kaarel Soots
Post-harvest processing technology for cultivated berries
Kultuurmarjade koristusjärgse töötlemise tehnoloogia
Juhendaja professor Jüri Olt
 

1. juuni, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsanduse õppekava
Andres Jäärats
The effect of planting stock and soil scarification on forest regeneration
Istutusmaterjali ja maapinna ettevalmistamise mõju metsa uunedamisele
Juhendajad emeriitdotsent Heino Seemen, dotsent Ivar Sibul, vanemteadur Arvo Tullus (Tartu Ülikool)


15. juuni, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, põllumajanduse õppekava
Katrin Kaldre
Invasive non-indigenous crayfish species as a threat to the noble crayfish (Astacus astacus L.) populations in Estonia
Invasiivsed vähi võõrliigid ja nende ohustav mõju jõevähi (Astacus astacus L.) asurkondadele Eestis
Juhendajad emeriitprofessor Tiit Paaver, professor Riho Gross

 

24. oktoober, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia (80130) õppekava
Pille Tomson
Role of historical slash and burn cultivation in the development of cultural landscapes and forest vegetation in south Estonia
Ajaloolise alepõllunduse roll Lõuna-Eesti maastike ja metsataimestiku kujunemisel
Juhendajad professor Robert Gerald Henry Bunce, professor Kalev Sepp


12. detsember, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava
Gabriella Kovács
Effect of host plants and land use on cabbage seed weevil infestation and associated parasitoids
Peremeestaime ja maakasutuse mõju kõdra-peitkärsaka kahjustuse ja parasiteerituse tasemele
Juhendajad: dotsent Eve Veromann ja prof. emeritus Anne Luik


12. detsember, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsanduse õppekava
Mari Tilk
Ground Vegetation Diversity and Geobotanical Analysis in the South-West Estonian Dune Pine Forests
Alustaimestiku mitmekesisus ja geobotaatiline analüüs Edela-Eesti luitemännikutes
Juhendajad: vanemteadur Katri Ots, juhtivteadur Malle Mandre, teadur Tea Tullus