2021

Kaitstud doktoritööd 2021

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis, link avaneb doktoritöö pealkirjale klõpsates.

15. jaanuar, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava

Aleksandr Semjonov
Evaluation of a fixed-dose combination of butorphanol-azaperone-medetomidine (BAM) for chemical immobilisation of African lion, blesbok, and cheetah​
Butorfanooli-asaperooni-medetomidiini (BAM) fikseeritud annuste kombinatsiooni kasutamine aafrika lõvi, blesboki ja gepardi keemiliseks immobiliseerimiseks
Juhendajad: Dr. Vladimir Andrianov, konsultant Dr. Jacobus Phillippus Raath (Wildlife Pharmaceuticals South Africa) 
 
19. veebruar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Kairi Maileht

Ühytoplankton as ecological quality indicator of lakes

Fütoplankton järvede seisundi indikaatorina

Juhendajad: professor Emeritus Ingmar Ott, juhtivteadur Peeter Nõges

 

8. märts, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava

Paul Fridtjof Mõtsküla

Contribution to the diagnosis and prognosis of canine cardiac disease through electrodiagnostics and diagnostic imaging

Elektro- ja piltdiagnostika täiendavad rakendused koerte südamehaiguste diagnoosimisel ning prognoosimisel

Juhendajad: professor Toomas Orro, professor Virginia Luis Fuentes (The Royal Veterinary College, UK), professor David Connolly (The Royal Veterinary College, UK) ja doktor Ranno Viitmaa

 

12. aprill, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava

Jonathan Martin Willow

Examining thiacloprid, essential oils and double-stranded RNA for potential use in biosafe management of pollen beetle

Tiaklopriidi, taimsete eeterlike õlide ja kahe-ahelalise RNA rakendamise võimalused hiilamardikate keskkonnasäästlikus tõrjes

Juhendajad: professor Eve Veromann, professor Guy Smagghe

 

26. aprill, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, põllumajanduse õppekava

Maria Soonberg

Regrouping effects on behaviour and welfare of dairy cows

Grupeerimise mõju piimalehmade käitumisele ja heaolule

Juhendajad: professor David Arney, doktor Marko Kass ja professor Tanel Kaart

 

24. mai, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava

Mariana Maante-Kuljus
Viinapuu (Vitis sp) saagi küpsusnäitjad 
Maturity parameters of grapevine (Vitis sp) yield
Juhendajad: professor Kadri Karp, doktor Leila Mainla

 

28. mai, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Burak Öğlü

Kliimamuutuste ja teiste ökoloogiliste tegurite mõju valitud kalaliikide populatsioonidele ja kalapüügile Eesti suurjärvedes

Impact of climate change and other ecological factors on selected fish populations and fishery in Estonian large lakes

Juhendajad: professor Tanel Kaart, doktor Külli Kangur, doktor Fabien André Daniel Cremona

 

11. juuni:

majandus- ja sotsiaalinstituut, põllumajanduse õppekava

Tarmo Pilving

Koostöö Eesti Maaturismis 
Collaboration in Estonian Rural Tourism
Juhendajad: vanemteadur Ants-Hannes Viira, professor Tiiu Kull, nooremprofessor Monika Suškevičs

 

põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava

Marika Kose

Rannaniidud: säilimine, taastamine ja taastumine
Coastal meadows: maintenance, restoration and recovery

 

Juhendajad: vanemteadur Karin Kauer, vanemteadur Kadri Tali

 

15. juuni:

põllumajandus- ja keskkonnainstituutpõllumajanduse õppekava

Elina Karron

Erinevate kasvatustehnoloogiate mõju Fusarium spp. esinemisele ja mükotoksiinide tekkimisele teraviljadel

Influence of cultivation technologies on pathogenic Fusarium spp. occurrence and production of mycotoxins in cereals

Juhendajad: dotsent Eve Runno-Paurson, professor Ülo Niinemets, emeriitdotsent Enn Lauringson

 

veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava

Imbi Nurmoja

Sigade Aafrika katku epidemioloogia Eestis ja ühe viirustüve iseloomustus

Epidemiology of African swine fever in Estonia and characterization of one virus strain

Juhendajad: professor Arvo Viltrop, doktor Sandra Blome, doktor Klaus Robert Depner

 

16. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituutpõllumajanduse õppekava

Merili Toom

Erinevate vahekultuuride biomassi moodustamise ja lämmastiku sidumise võime sõltuvalt külviajast ning vahekultuuride mõju suviodra saagile
Biomass and nitrogen accumulation by cover crops depending on species and sowing date and the effect of cover crops on spring barley yield

Juhendajad: dotsent Enn Lauringson, dotsent Liina Talgre, dr. Andres Mäe (Eesti Taimekasvatuse Instituut)

 

22. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava

Kaire Loit

Patogeensed ja arbuskulaarmükoriissed seened Eesti kartulipõldudel

Pathogenic and arbuscular mycorrhizal fungi in potato fields in Estonia
Juhendajad: professor Alar Astover, doktor Maarja Öpik (Tartu Ülikool), doktor Leho Tedersoo (Tartu Ülikool)

 

27. august:

põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Nasime Janatian Ghadikolaei

Hüdrometeoroloogiliste ja kliimategurite mõju järvede fütoplanktonile: ajaskaalade olulisus

Hydrometeorological and climatic control over lake phytoplankton: the importance of time scales

Juhendajad: juhtivteadur Peeter Nõges, Biel Obrador, vanemteadur Fabien Cremona, vanemteadur Alo Laas

 

metsandus- ja maaehitusinstituut, metsanduse õppekava

Kristiina Aun

Raiete lühiajaline mõju süsiniku voogudele ja varudele erinevates Eesti metsaökosüsteemides
Short-term effect of felling on carbon fluxes and storages in different Estonian forest ecosystems

Juhendaja: professor Veiko Uri  

 

31. august, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, põllumajanduse õppekava 

Priit Karis

Toitumuse, lipomobilisatisooni ja insuliiniresistentsuse seosed piimalehmadel

Relationships between body condition, lipomobilization and insuliin resistance in dairy cows

Juhendajad: doktor Hanno Jaakson, doktor Katri Ling, doktor Meelis Ots

 

16. september, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia õppekava

Hares Khan

Kaltsiidi avaveeline sadenemine: põhjused ja tagajärjed globaalses ja kohalikus vaates 

Pelagic calcite precipitation in lakes: from a global to a local perspective on its drivers and implications

Juhendajad: doktor Biel Obrador (University of Barcelona, Hispaania), doktor Alo Laas (Eesti Maaülikool)

 

1. november 2021, tehnikainstituut, tehnikateaduse õppekava

Margus Arak

Ammendatud freesturbaväljadel kasvatatava ahtalehise mustika masinviljelustehnoloogia 

Cultivation technology for lowbush blueberry cultivation in milled peat field plantations

Juhendaja: professor Jüri Olt

 

 

11. november 2021, metsandus- ja maaehitusinstituut, metsanduse õppekava

Liina Jürisoo

Jalakasurma levik ja kahjustused põhjaeuroopas

Distribution of and damages caused by Dutch elm disease agents in Northeastern Europe

Juhendaja: professor Rein Drenkhan

 

25. november, 2021, tehnikainstituut, tehnikateaduse õppekava

Heiki Lill
Erinevate energia salvestustehnoloogiate uudsed rakenduspõhimõtted liginullenergiahoonetes
Novel application principles for energy storage technologies in nearly zero energy buildings
Juhendajad: teadur Alo Allik, professor Andres Annuk

 

 

10. detsember 2021, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse õppekava

Piret Raudsepp

Hariliku rabarberi (Rheum Rhaponticum L.) Ja musta sõstra (Ribes Nigrum L.) polüfenoolne koostis, nende taimede antibakteriaalse toime ja vabade radikaalide sidumise võime võrdlus mõnede teiste toidutaimedega

Polyphenolic composition of rhubarb (Rheum Rhaponticum L.) And blackcurrant (Ribes Nigrum L.), antibacterial and free radical scavenging properties of these plants in comparison with some other food plants
Juhendajad: professor Tõnu Püssa, vanemteadur Ave Kikas
 

17. detsember 2021, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse õppekava

Ingrid Bender

Maheviljeluse meetodite mõju porgandi saagile ja kvaliteedile ning umbrohtudele

Effect of organic management methods on yield and quality of carrot and on weeds
Juhendajad: prof. Emeritus Anne Luik, dotsent Evelin Loit, vanemteadur Ilmar Tamm (Eesti Taimekasvatuse Instituut)