2017

Doktoritööde täistekstid on kättesaadavad EMÜ raamatukogu digitaalarhiivis, link avaneb doktoritöö pealkirjale klõpsates.

 

17. jaanuar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Leila Pazouki

Emission, gene regulation and function of terpenoids in tomato (Solanum lycopersicum) and yarrow (Achillea millefolium)
Terpenoidide emissooni füsioloogilised ja molekulaarsed kontrollmehhanismid tomati (Solanum lycopersicum) ja h. raudrohu (Achillea millefolium) näidetel
Juhendaja: professor Ülo Niinemets


3. veebruar, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Kadri Just

Begomovirus infection in tomato fruit
Begomoviiruste infektsioon tomati viljas
Juhendajad: professor Anne Luik, Dr. Anders Kvarnheden


13. veebruar, metsandus- ja maaehitusinstituut
Meelis Teder
The Role of Institutional Innovation in the Development of the Estonian Forest Sector
Institutsionaalse innovatsiooni roll Eesti metsasektori arengus
Juhendajad: DSc Paavo Kaimre, professor Peeter Muiste


3. märts, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Mailiis Tampere
Impact of slurry fertilization on nutrient leaching and on the abundance of antibiotic resistance genes in agricultural soil
Vedelsõnnikuga väetamise mõju toitainete leostumisele ja antibiootikumi resistentsusgeenide arvukusele põllumullas
Juhendajad: vanemteadur Evelin Loit, teadur Henn Raave
 

28. märts, metsandus- ja maaehitusinstituut
Kalev Adamson
Distribution and population genetic analysis of the agents of invasive needle and shoot diseases of conifers in Northern Europe
Invasiivsete okka- ja võrsehaiguste levik ja nende tekitajate populatsioonide võrdlev analüüs okaspuudel Põhja-Euroopas
Juhendaja: dotsent Rein Drenkhan

 

9. juuni, metsandus- ja maaehitusinstituut
Sandra Metslaid

Assessment of climate effects on Scots Pine (Pinus sylvestris L.) growth in Estonia
Kliima mõju hindamine hariliku männi (Pinus sylvestris L.) kasvule Eestis
Juhendajad: professor Andres Kiviste, dotsent Ahto Kangur

 

15. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Nele Nutt

The perceivable landscape a theoretical-methodological approach to landscape
Tajutav maastik. Teoreetilis-metodoloogiline käsitlus maastikust
Juhendajad: professor Juhan Maiste, professor Zenia Kotval (Michigan State University, USA; TTÜ Tartu Kolledž)


19. juuni, metsandus- ja maaehitusinstituut
Tiia Drenkhan

Interaction between large pine weevil (Hylobius abietis L.), pathogenic and saprotrophic fungi and viruses
Hariliku männikärsaka (Hylobius abietis L.) seos patogeensete ja saprotroofsete seente ning viirustega
Juhendajad: dotsent Kaljo Voolma, dotsent Ivar Sibul, dotsent Risto Kasanen
 

20. juuni, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Seyed Mahyar Mirmajlessi

Assessment of Verticillium dahliae Kleb. And Soil Fungal Communities Associated with Strawberry Fields
Mulla patogeeni Verticillium dahliae Kleb. ja mulla seenekoosluste iseloomustamine maasikapõldudel
Juhendajad: vanemteadur Evelin Loit, professor Marika Mänd


5. september, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Raivo Kalle

Change in Estonian natural resource use: the case of wild food plants
Eesti looduslike ressursside kasutamise muutus: looduslike toidutaimede näitel
Juhendajad: professor Tiiu Kull, Dr. Renata Sõukand, Dr. Rajindra K Puri


5. september, põllumajandus- ja keskkonnainstituut
Pille Meinson

High-frequency measurements -a new approach in limnology
Pidevmõõtmised - uus lähenemine limnoloogias
Juhendajad: juhtivteadur Peeter Nõges, teadur Alo Laas


15. september, metsandus- ja maaehitusinstituut
Reimo Lutter

Growth development and ecology of midterm hybrid aspen and silver birch plantations on former agricultural lands
Keskealiste hübriidhaava- ja arukaseistandike kasvukäik ning ökoloogia endistel põllumajandusmaadel
Juhendajad: professor Hardi Tullus, vanemteadur Arvo Tullus


27. oktoober, metsandus- ja maaehitusinstituut, tehnikateaduse (80133) õppekava
Evelin Jürgenson
Implementation of the Land Reform in Estonia: Institutional arrangement, Speed of Implementation and Land Plot Fragmentation
Maareformi elluviimine Eestis: Institutsionaalne korraldus, elluviimise kiirus ja maade tükeldatus
Juhendaja: dotsent Siim Maasikamäe


10. november, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse (80134) õppekava
Anna Pisponen
Lactose clustering and crystallization - an experimental  investigation of lactose pure solution and Ricotta cheese way
Laktoosi klasterdumine ja kristalliseerumine: puhta laktoosi lahuse ja ricotta juustu vadaku eksperimentaaluuring
Juhendajad: professor Avo Karus, Dr. Väino Poikalainen (Teadus ja Tegu OÜ)


27. november, majandus- ja sotsiaalinstituut, põllumajanduse (80132) õppekava
Anne Põder
The socio-economic determinants of entrepreneurship in Estonian rural municipalities
Ettevõtlust mõjutavad sotsiaal-majanduslikud tegurid Eesti valdades
Juhendaja: professor Rando Värnik


11. detsember, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, põllumajanduse (80132) õppekava
Ene Tooming
The sublethal effects of neurotoxic insecticides on the basic behaviours of agriculturally important carabid beetles
Neurotoksiliste insektitsiidide subletaalne toime põllumajanduslikult oluliste jooksiklaste põhikäitumistele
Juhendajad: vanemteadur Enno Merivee, teadur Anne Must


15. detsember, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, veterinaarmeditsiini ja toiduteaduse (80134) õppekava
Aimar Namm
Expression of BMP and Pax proteins in the central nervous system of human and rat embryos at early stages of development
BMP ja Pax signaalmolekulide avaldumine inimese ja roti embrüote kesknärvisüsteemi varajastel arenguetappidel
Juhendajad: professor Marina Aunapuu, professor Andres Arend (Tartu Ülikool)


15. detsember, põllumajandus- ja keskkonnainstituut, keskkonnateaduse ja rakendusbioloogia (80130) õppekava
Kadi Palmik
Effects of natural and anthropogenic pressures and disturbances on the macrophytes of Lake Peipsi
Looduslike ja inimtekkeliste survetegurite mõju Peipsi järve suurtaimestikule” filosoofiadoktori kraadi taotlemiseks.
Juhendajad: vanemteadur Helle Mäemets, Dr. Külli Kangur