Doktoritöö teemad 2023/2024

Doktoritööde teemad 2023/2024 õppeaastaks

Doktoritööde teemad 2023/2024 õppeaastaks

 

Keskkonnateadus ja rakendusbioloogia

Olavi Kurina, Heli Kirik

Tehis- ja pärandkooslused verdimevate putukate (Arthropoda: Diptera) elukeskkonna ja peremeesloomade kokkupuutekohana

Artificial and seminatural communities as habitats and contact points between blood-feeding insects (Arthropoda: Diptera) and their hosts

Mark J. McCarthy

Mikroobse lämmastiku ringluse (sisemise lämmastiku koormuse) rolli määramine fütoplanktoni koosluse struktuurile ja sinivetikate õitsengule Veisjärves ja Kaiaveres, Eestis

Determining the role of microbial nitrogen cycling (internal nitrogen loading) on phytoplankton community structure and cyanobacterial blooms in lakes Veisjärv and Kaiavere, Estonia

Ülo Niinemets

Puude abiootilise stressi taluvus, suurus ja eluiga metsa globaalmuutuste ökoloogias

Tree abiotic stress tolerance, size and longevity as key determinants of performance of forests under global change

Anton Shkaruba

Kultuurmaastiku ökosüsteemide pahateenused: hindamine, seire ja arvestamine ruumilises planeerimises

Ecosystem disservices in cultural landscapes: evaluation, monitoring and integration to spatial planning

Monika Suškevičs

Eesti keskkonnateemaliste harrastusteaduse algatuste kaasamismudelid ja nende potentsiaal toetada keskkonnaotsuseid

Citizen Science participation models in Estonia and their potential to support environmental decision-making

Ülo Väli

Röövlinnukooslused kui maastiku funktsionaalsete muutuste mõju indikaatorid

Raptor communities as indicators of functional changes in landscapes

 

Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohad 2023/2024:

Simon Bell, Joanna Tamar Storie

Linnade haljasalad ja ruumiline ebaõiglus: Iraani naiste juhtum

Urban green spaces and spatial injustice: the case of Iranian women

Tiina Tosens, Ülo Niinemets

Mesofüllijuhtivuse variatsioonimustrid keskkonnagradiendis ning läbi maa geoloogilise ajaloo

The variability of mesophyll conducatance in modern and ancient environments

 

Metsandus

Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

Kalev Adamson, Rein Drenkhan

Raviseente kasvatamise võimalused metsa kõrvalkasutusena

Boosting medicinal mushroom cultivation as non-timber forest products

Diana Laarmann, John A. Stanturf, Eneli Põldveer

Kas uudsed metsaökosüsteemid aitavad kaasa rohelise kokkuleppe eesmärkide saavutamisele?

Can novel forest ecosystems be managed to contribute to the goal of the Green Deal?

Sandra Metslaid

Hariliku männi, hariliku kuuse ja kase puidu moodustumine seoses keskkonnatingimustega

Wood formation in Scots pine, Norway spruce and Birch spp. in relation to environmental conditions

Tea Tullus, Reimo Lutter

Elurikkus endisele põllumajandusmaale istutatud kuuse-kase sega- ja puhtpuistutes

The biodiversity of spruce-birch mixed stands and monocultures planted on previous agricultural land


Põllumajandus

Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

Alar Astover, Endla Reintam

Põllumajanduspraktikate mõju mulla orgaanilise süsiniku ja struktuuriagregaatide stabiilsusele

Impact of agricultural management practices to the stability of soil structure aggregates and organic carbon

Kaire Loit, Mati Koppel

Võimalikud strateegiad seenhaiguste epideemiate prognoosimiseks teraviljadel

Potential strategies for predicting cereal disease epidemics in cereals

Indrek Melts, Ants-Hannes Viira, Mohan Geetha

Integreeritud mudelid ja lähenemiviisid poollooduslike rohumaade ja nende loodushüvede jätkusuutlikuks majandamiseks Eestis ja Jaapanis

Integrated models and approaches of environment, social and economy for the sustainable management of semi-natural grasslands and their ecosystem services in Estonia and Japan

Ulvi Moor, Evelin Loit

Pikaajalise haiguskindluse saavutamine õunapuu sordiaretuse lähtematerjalis muutuvas kliimas

Characterization of apple breeding material to achieve long-term disease resistance in changing climate

Meelis Ots, Priit Karis

Spetsiifilised biotooted piimalehmade üleminekuperioodi tervise parandamiseks

Specific bioproducts to improve health of transition cows

Lilian Pukk, Anti Vasemägi

Keskkonna DNA ja populatsioonigeneetika rakendamine ohtliku kalaparasiidi ja tema peremeesorganismi leviku ja ökoloogia mõistmiseks

Using environmental DNA and population genetics to understand the distribution and ecology of dangerous fish parasite and its invertebrate host

Merrit Shanskiy, Annely Kuu, Jordi Escuer Gatius

Muldade talitlemise hindamine läbi mullaelustiku indikaatorite ja käideldud süsiniku erinevates maaharimise süsteemides

Estimating the soil functioning through some soil biota indicators and sequestered C in different soil management systems

Tiina Tosens, Ülo Niinemets

C3 and C4 põllukultuuride lämmastiku, vee ja valguse kasutamise efektiivsuse kohanemine võra valgusgradiendis: hariliku nisu (Triticum aestivum) ja maisi (Zea maiz) näitel

Adaptation of photosynthetic nitrogen, water and light use efficiency of C3 and C4 crops within the canopy light gradient: the example of Triticum aestivum and Zea mays

Eve Veromann, Kristof De Schutter

DsRNA potentsiaal peitkärsakatest (Ceuthorhynchus) rapsikahjurite tõrjes

Potential of dsRNA for weevil pests (Ceuthorhynchus) of oilseed rape

 

Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohad 2023/2024:

Tiina Tosens, Ülo Niinemets

Pahkade mõju põllumajandustaimede ja metsapuude produktiivsusele

Impact of Gall-Forming Insects on agricultural and forests productivity

 

Tehnikateadus

Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

Timo Kikas, Tharaka Rama Krishna Chowdary Doddapaneni

Levoglükosaanist bio-kemikaalideni: tootmine, eraldamine ja mikroobne väärindamine

Levoglucosan-to-biochemicals: production, separation and microbial valorisation

Jüri Olt, Kallol Roy

Muutuvas keskkonnas kultuurtaimede tuvastamine tehisintellektiga

Cultivated Plant Sensing: Artifical Intelligence for Precision Agricultural in Dynamic Environment

 

Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohad 2023/2024:

Timo Kikas

Eeltöötlusmeetodi mõju uurimine lignotselluloossete inhibiitorite tekkele

Influence of pretreatment method on the production of lignocellulosic inhibitors

Eugen Kokin, Protima Rauwel

Andurite andmetel baseeruva praktilise andmehaldussüsteemi väljatöötamine tootmiskeskkonna parema juhtimise ja otsuste jälgitavuse saavutamiseks piimatootmise farmides
Development of a practical data management system based on embedded sensors data for improved production environment management and decision traceability at dairy farms

 

Veterinaarmeditsiin ja toiduteadus

Tulemuslepingu alusel finantseeritavad õppekohad:

Radu Ionescu, Marilin Ivask

Volatoloomilised uuringud elujõulise katseklaasis toodetud embrüo valimiseks veisel

Volatolomic studies for viable in vitro produced embryo selection in bovine

Suranga P. Kodithuwakku, Alireza Fazeli

Mesenhümaalsetest tüvirakkudest pärinevatel ekstratsellulaarsetel vesiikulitel põhinev veise endometriidi sihitud ravi

Mesenchymal Stem Cells Derived Extracellular Vesicles Based Targeted Therapy for Bovine Endometritis

Arvo Viltorop

Bioturvalisus loomakasvatuses – meetmete tõhusus ja nende rakendamine farmides

Biosecurity in animal production – effectiveness of measures and their implementation on farms 

 

Instituudi poolt finantseeritavaid õppekohad 2023/2024:

Alireza Fazeli, Suranga P. Kodithuwakku

Piima ekstratsellulaarsete vesiikulite arendamine terapeutilisteks rakendusteks

Development of Milk Extracellular vesicles for therapeutic applications

 

Doktorantuuri saab sisseastumisdokumente esitada aadressil www.sais.ee