RMK Heino Tederi nimeline stipendium

I ÜLDSÄTTED
1. Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi: RMK) Heino Tederi nimelise stipendiumikonkursi eesmärk on ergutada üliõpilaste õppetööd ja tunnustada magistriastme üliõpilasi nende seniste õppetulemuste ning aktiivse ühiskondliku tegevuse eest.

2. Stipendiumikonkursi fond moodustub RMK poolt sihtasutusele Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond annetatud summast.

3. Stipendiumikonkurss viiakse läbi üks kord aastas septembrikuu jooksul. Sihtasutus Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond kehtestab iga õppeaasta alguses stipendiumitaotluste esitamise tähtaja ning kuulutab septembrikuus välja konkursi ajalehes "Maaülikool" ja Eesti Maaülikooli (edaspidi: EMÜ) koduleheküljel www.emu.ee. Stipendiumitaotluse tähtaeg 2023. aastal on 22. september

4. Ühe stipendiumi suurus on 3200 eurot, seda makstakse välja võrdsete osadena 320 eurot kuus septembrist kuni juunini.

5. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.

 

II STIPENDIUMI KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUED

6. Stipendiumile kandideerimise eeldused:

   6.1. Stipendiumi kandidaat on EMÜ metsamajanduse ja metsaökoloogia õppekava magistriastmesse immatrikuleeritud Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik.
   6.2. Stipendiumi kandidaat on stipendiumikonkursi väljakuulutamise ajal EMÜ üliõpilaste nimekirjas.

 

III STIPENDIUMI TAOTLEMINE
7. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
    7.1. Kirjalik vabas vormis avaldus stipendiumi taotlusemiseks.
    7.2. Taotleja elulookirjeldus.
    7.3. Väljavõte kahe eelmise semestri õppetulemuste kohta.

8. Taotlus koos lisadega esitada märksõnaga "RMK Heino Tederi stipendium" varustatud ümbrikus SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond juhatusele digitaalallkirjastatult e-posti aadressile tootsifond@emu.ee või aadressil Kreutzwaldi 5 (ruum 2A4), 51014 Tartu.


IV STIPENDIUMIKONKURSI KOMISJON
9. Stipendiumikonkursi komisjon on vähemalt kolmeliikmeline (liikmetest vähemalt üks on RMK esindaja, metsandus- ja inseneeriainstituudi esindaja ja SA Eesti Maaülikooli Joosep Tootsi Fond esindaja).

10. Konkursikomisjoni moodustatakse EMÜ metsandus- ja inseneeriainstituudi direktori korraldusega.


V STIPENDIUMI MÄÄRAMINE
11. Stipendiumikomisjon teeb otsuse stipendiumi määramise kohta hiljemalt 15. oktoobriks.
12. Stipendiumikomisjonil on õigus jätta stipendium määramata, kui taotluse esitanud üliõpilase õpitulemuste keskmine on väiksem kui 3,0.
13. Otsust stipendiumite määramise/mitte määramise kohta ei pea põhjendama. Otsus ei kuulu edasikaebamisele.