Erasmusega vahetusüliõpilaseks

2024/2025. sügissemestri ja terve õppeaasta taotlusvoor - tähtaeg 1. aprill 2024

Kes saavad osaleda?

 • üliõpilane peab olema immatrikuleeritud Eesti Maaülikoolis, st õpingud väliskõrgkoolis peavad lõppema enne vastava õppekava lõpetamist;
 • osaleda saab pikemas õpirändes bakaalureuseõppe 2. aastast (Erasmus+ intensiivprogrammides on võimalik osaleda juba 1. aastal). 

Kui kaua saab Erasmusega välismaal õppida?

 • Erasmus+ programmi raames saab välismaal õppida igas õppeastmes kokku 12 kuud, integreeritud õppes 12+12 kuud.
  NB! Varasemad Erasmuse programmis osalemised lähevad arvesse ja arvatakse maksimaalsest võimalikust ajast antud õppetasemel maha. Näiteks: kui varasemalt on 1. kõrgharidusastmel osaletud Erasmuse programmis 12 kuud, siis ei ole võimalik teist korda 1. kõrghariduse astmes enam Erasmuse programmis osaleda (ka siis, kui õppekava on muutunud - loeb see, et tegemist on endiselt kõrghariduse 1. astmega). Kui varasem samas õppeastmes osalemine on olnud lühem kui 12 kuud, siis on võimalik osaleda ka samas astmes teist korda 12-... kuud - arvestades, et järelejäänud kuude arv vastab programmis osalemise minimaalse perioodi nõudele (õppima minnes 3 kuud).
 • Õpingud väliskõrgkoolis peavad kestma vähemalt 3 kuud ja mitte rohkem kui 12 kuud. Vahetuse pikendamine üle ühe õppeaasta piiride (näiteks jaanuarist detsembrini) ei ole lubatud. Küll aga on lubatud suunduda õpirändesse mitmel järjestikusel perioodil, sh ka kahe järjestikuse õppeaasta raames, näiteks kevadsemestril ja sellele järgneval sügissemestril. Sellisel juhul tuleb mõlemaks lähetuseks eraldi kandideerida.

Õpingute tunnustamine

 • Välisülikoolis pead sooritama vähemalt 15 EAP-d semestris või tegema teadustööd (doktorandid) ja taotlema väliskõrgkoolis läbitud õppetöö arvestamist koduülikooli õppekavas. See tähendab, et välismaal sooritatud ainetest peab vähemalt 15 EAP mahus sooritusi minema arvesse maaülikooli õppekava täitmisel. Seetõttu on kindlasti soovitatav valida rohkem aineid!
 • Kui vastuvõtval kõrgkoolil on sissetulevatele vahetusüliõpilastele kehtestatud suuremad õppetöö minimaalsed mahu nõuded, siis tuleb neid järgida.
 • Erasmus+ üliõpilase õpinguid välisriigis, sealhulgas ka eksameid ning muid arvestuslikke töid, peab kodukõrgkool tunnustama kohalike õpingutega võrdväärselt.

Rahastamine

Erasmus+ programmis osalevatel üliõpilastel on õigus taotleda elamistoetust, mis aitab katta vahetusega seotud lisakulutusi. Reisitoetust ei ole ette nähtud.

2024. aastast Erasmus+ programmi õpirändes õppimise eesmärgil osalevate EMÜ üliõpilaste Euroopa Komisjoni stipendiumide määrad:

Riikide grupp Riigid Stipendiumimäär

1. ja 2. grupp (kõrgete ja keskmiste elamiskuludega sihtriigid)

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Austria, Belgia, Küpros, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Malta, Holland, Portugal, Hispaania

674 €/kuu (30 päeva kuus)

3. grupp (madalate elamiskuludega sihtriigid)

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Türgi

606 €/kuu (30 päeva kuus)

 

 

 

Eesti Vabariigi kaasfinantseerimine

Erasmus+ õpirändes osalevaid Eesti kõrgkoolide üliõpilasi kaasfinantseerib ka Eesti riik. Iga üliõpilane, kes osaleb Erasmus+ õpirändes, saab lisaks 135 eurot

Kõrgem toetuse määr vähemate võimalustega üliõpilastele

Kui üliõpilane kuulub ühte järgnevatest sihtgruppidest: 

 • vajaduspõhise õppetoetuse või vajaduspõhise eritoetuse saajad
 • alaealiste lastega üliõpilased
 • asenduskodu või eestkostja peres viibinu taustaga üliõpilased
 • vähenenud töövõimega üliõpilased
 • tervisliku erivajaduse või kroonilise haigusega üliõpilased

on võimalik saada Euroopa Komisjoni poolt rahastatavat Erasmus+ lisastipendiumi 250 eurot kuus. Taotlemiseks tuleb enne stipendiumilepingu sõlmimist allkirjastada ja esitada EMÜ Erasmuse koordinaatorile vähemate võimalustega üliõpilase kinnituskiri ja saata see: karoli.koiv@emu.ee. ;

Rohelise reisiviisi lisatoetus

Kui üliõpilane läheb õpirändesse, kasutades selleks keskkonnasõbralikku transpordivahendit, on selle toetuseks võimalik saada 50 eurot lisatoetust ja kuni 4 reisipäeva võrra suuremat elamistoetust

Keskkonnasõbralikud reisimisviisid: 

- jalgratas

- rong

- sõidujagamine (näiteks koos sõbraga autoga minek)

- buss

- mõni muu rohesõiduk, palume täpsustada

Erasmus+ programmijuhendi järgi ei ole rohesõidukid laev, lennuk ja auto või mootorratas (kui neid kahte viimast kasutatakse üksinda). Lisatoetuse saamiseks tuleb roheliselt reisida vähemalt pool distantsist saatvast asutusest vastuvõtvasse asutusse ja tagasi. Distants tuleks arvutada Erasmus+ distantsikalkulaatoriga. Toetuse saamiseks tuleb täita rohelist reisiviisi kinnitav dokument ja saata see karoli.koiv@emu.ee. ;

Lisatoetus erivajadustega üliõpilastele

Täiendav toetus on mõeldud üliõpilastele, kelle füüsiline, vaimne või tervislik seisund ei võimalda neil osaleda õpirändes ilma täiendava rahalise toetuseta. Õpirändega seotud (tõendatud) kulud, mille (osaliseks) katmiseks on võimalik lisatoetust taotleda, hõlmavad muuhulgas järgmist: kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jne. Küsi lisainfot: karoli.koiv@emu.ee

 

Erasmuse stipendium ei pruugi katta kõiki välismaal tekkivaid kulutusi ja seda tuleb käsitleda pigem toetusena leevendamaks välismaal õppimisega seonduvaid lisakulutusi.

Välismaal viibimise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke stipendiume, õppetoetusi ja laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Üliõpilane võib välismaal õppimise perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest (Kristjan Jaagu stipendiumi kasutamine koos Erasmuse stipendiumiga / Erasmuse tudengi staatusega pole lubatud). Erasmus-üliõpilase staatust ja privileege võib kasutada ka ilma stipendiumita (ehk kasutada Erasmus üliõpilase staatust omal kulul).

 

Keelenõuded ja keeleõpe

Vahetusüliõpilase keeleoskus peab olema piisav väliskõrgkooli õppetöös aktiivselt ja tulemuslikult osalemiseks. Paljudes Euroopa kõrgkoolides pakutakse mitmesuguseid loengutsükleid inglise keeles ning sellisel juhul ei ole kohaliku keele valdamine õppetöös osalemise eelduseks. Algtasemel kohalikku keeleoskust nõutakse sageli näiteks Hispaanias, Saksamaal, Portugalis, Prantsusmaal ja Itaalias. Reeglina pakuvad partnerkõrgkoolid võimalust õppida kohalikku keelt ka õpingutega paralleelselt toimuvatel keelekursustel.

Tavaliselt piisab kandideerimisel inglise keele tõendist, täiendavalt võidakse nõuda ka kohaliku keele oskuse tõendamist. Keeleoskuse tõendina sobib esitada kas mõne rahvusvahelise keeletesti sooritamise kinnitus (inglise keele puhul TOEFL, IELTS, saksa keele puhul Goethe instituudi test vmt), mõne ülikooli juures sooritatud keeletesti tulemus või Eesti Maaülikoolis inglise või saksa keele kursuse läbimise kinnitus. Mõned ülikoolid võivad nõuda CEFR keeletesti sooritamist, mida on võimalik sooritada Tartu Ülikooli Keelekeskuses. Lisainfot CEFR testi sooritamise kohta leiad siit. Kui oled Eesti Maaülikoolis õppinud inglise või saksa keelt vähemalt B2 tasemel, siis võta tõendi saamiseks ühendust keelekeskuse juhataja Ülle Sihveriga (ylle.sihver@emu.ee).

Vabatahtlikud online-keelekursused

Nii enne õpirännet kui õpirände ajal on võimalik osaleda online keelekursustel Euroopa Komisjoni portaalis Online Linguistic Support

Kindlustus

Üliõpilane on kohustatud omama välisõpingute ajal tervisekindlustust, soovitav on teha lisaks ka reisi- ja õnnetusjuhtumikindlustus. Uurida võib näiteks Kindlustusest Kindlustusmaakler OÜ või Dr Walteri pakkumisi, kellel on olemas vahetustudengite paketid. Kindlasti tuleb vormistada Euroopa Ravikindlustuskaart.

 

KONKURSS

Kuidas kandideerida?

 • Välismaale õppima minek eeldab üliõpilase enese aktiivsust ja iseseisvust. Ülikooli ja sihtmaa valikul tuleb lähtuda ennekõike oma õppekavast, keeleoskusest ja iseenda huvidest. Iga üliõpilasvahetuse eelduseks on kirjalik kokkulepe vastuvõtva kõrgkooli ning üliõpilase kodukõrgkooli vahel. Erasmuse partnerülikoolide nimekirja vaata siit.
 • Loe hoolikalt väliskõrgkooli kodulehel olevat infot vahetusüliõpilaseks kandideerimise kohta (exchange studies) ja uuri, kas seal õpetatakse Sulle sobivaid aineid Sulle sobivas keeles (Lõuna-Euroopa ülikoolides on üldjuhul hädavajalik kohaliku keele oskus!). Tee endale selgeks, millised dokumendid tuleb esitada väliskõrgkooli ning milliseks tähtajaks.
 • Kõigepealt kandideeri maaülikoolis Erasmus+ programmi toetusele, täites SoleMOVE keskkonnas taotluse. Et avaldust esitada, kirjuta karoli.koiv@emu.ee ning anname sulle keskkonnale ligipääsu. Taotluse juurde lisa passi või ID kaardi koopia, passipilt, motivatsioonikiri (inglise keeles), keeletõendõppetulemuste väljavõte. Kui väliskõrgkoolis ei õpetata Sinu emakeeles, tuleb tõendada õppetöökeele oskust. Kui oled maaülikoolis õppinud inglise või saksa keelt, küsi keeletõend meie keelekeskuse juhatajalt Ülle Sihverilt (ylle.sihver[at]emu.ee). Ingliskeelne õppetulemuste väljavõte (transcript of records) küsi oma instituudi õppekorralduse spetsialistilt.

TÄHTAJAD

2024/2025. sügissemestri ja terve õppeaasta taotlusvoor - tähtaeg 1. aprill 2024

Kui taotlus maaülikoolis on esitatud

 • Kui taotlus maaülikoolis on esitatud (SoleMOVE süsteemis sent), kontrollib maaülikooli Erasmuse koordinaator selle üle. Taotluse menetlemisel arvestatakse: 
  • üliõpilase akadeemilise edasijõudmist Eesti Maaülikoolis
  • keeleoskust välisülikooli õppekeeles
  • motivatsiooni
 • Kui taotlus rahuldatakse, esitatakse üliõpilase andmed väliskõrgkooli (nomineerimine). Pärast nomineerimist saad välisülikoolist juhendi, kuidas avaldus neile esitada. 
 • Kui mõnda väliskõrgkooli õppima minekuks on esitatud rohkem taotlusi kui ülikoolidevahelises lepingus kokku lepitud õppekohti, asetatakse üliõpilased pingeritta, võttes aluseks järgmised aspektid:
  • kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste
  • välisülikoolis nõutud võõrkeele tase (juhul, kui see ei ole üliõpilase emakeel)
  • konkreetse väliskõrgkooli järjekord üliõpilase taotluses.
 • Järgmise sammuna tuleb oma avalduse juures täita õppeleping (EMÜ koordinaator juhendab, kuidas). Selle lepinguga kinnitavad kolm osapoolt – üliõpilane, tema kodukõrgkool ning vastuvõttev kõrgkool – vahetusperioodiks üliõpilase õppeplaani. Õppelepingusse märgi ka need ained, mida soovid ülikooli õppekavas asendada välismaal tehtavate ainetega. Ainete asendatavuse osas tuleb kindlasti nõu pidada oma instituudi VÕTA nõustajaga.
 • Lisaks õppelepingule tuleb täita ja kooskõlastada välismaale õppima asuva külalisüliõpilase ankeet (KA). Selle VASAKUSSE tulpa kirjuta  õppeained, mida välisülikoolis läbida kavatsed. Ainete valiku juures on kõige tähtsamaks kriteeriumiks nende sobivus Sinu õppekavasse - kas valitud ained lähevad õppekava täiteks või vabaaineteks. Ankeedi PAREM tulp täida koos õppedirektoriga, seejärel esita ankeet koos välismaal tehtavate ainete ingliskeelsete kirjeldustega oma õppekava VÕTA komisjonile, kes kinnitab täpselt, millised ained asendavad konkreetseid õppekavajärgseid aineid, millised sobivad valikaineteks ja millised vabaaineks.
 • Esita välisülikooli poolt nõutud dokumendid, sh õppeleping vastavalt neilt saadud infole nende poolt kehtestatud tähtajaks nende avalduste keskkonnas! Nii nõutud dokumentide loetelu kui saatmise viis võib olla erinev (e-mailiga, tavapostiga)! 

Kui oled välisülikooli vastu võetud

 • Kohe, kui oled saanud välisülikoolist kinnituse vastu võtmise kohta (Letter of Acceptance), edasta see maaülikooli Erasmuse koordinaatorile.
 • NB! Sageli võib sündmuste järjekord olla teistsugune - üliõpilasele saadetakse vastuvõtu kinnitus ja siis hakatakse vormistama õppelepingut.

Stipendiumileping

 • Stipendiumileping välismaale suunduva üliõpilasega sõlmitakse eelpoolnimetatud dokumentide (õppeleping, vastuvõtva asutuse kinnituskiri ning külalisüliõpilase ankeet) esitamise järel. Stipendiumi arvestamise aluseks on välisülikooli vastuvõtukinnitus ning selles nimetatud kuupäevad. Kui lahkud välisülikoolist varem, väheneb ka stipendium.
 • Stipendiumileping sõlmitakse reeglina enne välismaale siirdumist, kuid mitte enne õppelepingu kooskõlastamist. See tähendab, et kui õppelepingu sõlmimine viibib, viibib ka stipendiumi kättesaamine.
 • Stipendium makstakse välja kahes või kolmes osas: üheks semestriks välismaale mineku korral makstakse 80% üldsummast enne õpinguid ja ülejäänu pärast välislähetusest naasmist ja nõutud dokumentide esitamist. Terve õppeaasta kestva lähetuse puhul makstakse sügis- ja kevadsemestri toetus eraldi enne vastava semestri algust 80% ulatuses ning ülejäänud summa pärast välislähetusest naasmist ja nõutud dokumentide esitamist.

Välisõpingute ajal

Õpingute pikenemine koduülikoolis

 • Välismaale õppima siirdunud üliõpilane loetakse ülikoolis õpinguid mitte katkestanuks ja tema nominaalne õppeaeg pikeneb väliskõrgkoolis viibitud semestrite võrra, kui väliskõrgkoolis viibiti vähemalt kolm kuud semestrist ning seal sooritatud õppeaineid arvestati üliõpilase õppekava täitmisel vähemalt 15 EAP mahus. Nominaalse õppeaja pikendamine vormistatakse pärast väliskõrgkoolis õppimise aja lõppu ja õpitulemuste ülekandmist. NB! Üliõpilasel, kes õppis välisülikoolis terve õppeaasta, aga õppekava täitmisel läks arvesse ainult 15 EAP, pikendatakse õppeaega ainult ühe semestri võrra. Pikendatud nominaalaeg annab võimaluse välismaal õppimise ajal tekkinud puudujääkide likvideerimiseks, aga tegelikult on võimalik tegemata jäänud õppeained ka jooksvalt järele teha ja ikkagi nominaalajaga lõpetada. 

Millised õigused ja kohustused kehtivad vahetusüliõpilasele välisülikoolis?

 • Vastuvõttev ülikool ei või nõuda vahetusüliõpilaselt õppemaksu ega lisamakse (kursuse-, registreerimise-, eksami- ja laboratooriumi kasutamistasud). Üliõpilaselt võib võtta väiketasusid näit. kindlustuse, üliõpilasliitude, õppematerjalide (fotokoopiad, laboritarvete jne) eest võrdsetel alustel kohalike üliõpilastega;
 • Üliõpilane peab enne välisõpinguid vormistama ja kooskõlastama õppelepingu (Online Learning greement) ja kui õppeplaanis midagi muutub, sellest maaülikooli Erasmuse koordinaatorit teavitama.

Millised on kohustused koduülikoolis?

 • Üliõpilased, kes hüvitavad õppekulusid eestikeelsel õppekaval osakoormusega õppes või ingliskeelsel õppekaval õppides, maksavad lepingujärgset õppeteenustasu ka välismaal õppimise ajal.

Õppelepingu muutmine

 • Sageli tekib tudengitel vajadus oma õppelepingut semestri alguses muuta, kui selgub, et mõni eelnevalt välja kuulutatud kursus ei toimu või ei sobitu hästi tunniplaani. Muudatused tuleks vormistada võimalusel mitte hiljem kui  üks kuu alates õpingute algusest. Õppelepingu muutmine kajastatakse õppelepingu muudatuste vormil, mis kinnitatakse mõlema ülikooli poolt. Koos õppelepingu muudatustega tuleb vormistada ka uus välismaale õppima asuva külalisüliõpilase ankeet.  Muudatuste leht kehtib ainult koos allkirjastatud originaal-õppelepinguga. Pane tähele, et õppeleping ei ole lihtsalt ainete loetelu, vaid see on siduv dokument, mille täitmise kohtustuse oled võtnud ning seda ei ole võimalik muuta tagantjärele. Välisõpingute lõppedes väljastataval õppetulemuste väljavõttel ja õppelepingus olevate ainete loetelu peab olema identne.

   

Välismaalt tagasi tulles

 • Esita välisülikooli Erasmus koordinaatori poolt väljastatud õppeperioodi kinnituskiri (confirmation letter) maaülikooli Erasmuse koordinaatorile. NB! Küsi välisülikooli koordinaatorilt varakult, millisest põhimõttest lähtuvalt välisülikool kinnituskirjale kuupäevad märgib, sest ka siin on erinevaid praktikaid: kas selleks on semestri ametlik viimane kuupäev, viimase loengu või eksami kuupäev või riigist lahkumise kuupäev. Selle kinnituskirja kuupäevad võiksid olla samad, mis olid neilt saadud vastuvõttu kinnitaval kirjal (kui õpingute periood on lõpuks kinnituskirjal lühem, väheneb stipendiumi kogusumma). 
 • Esita välisülikoolis kogutud õppetulemuste kinnituse (transcript of records) koopia Erasmuse koordinaatorile ja oma instituudi/osakonna koordinaatorile. Õppetulemused, mille kohta eelnevalt sõlmiti tunnustamise kokkulepe (on olemas allkirjastatud välismaale õppima asuva külalisüliõpilase ankeet), kantakse ÕISi.
 • Kui sooritasid välismaal aineid, mis ei olnud eelnevalt kokku lepitud, tuleb täita ja esitada VÕTA taotlus koos  õppetulemuste ja aine annotatsioonide koopiatega oma instituudi VÕTA nõustajale.
 • Pärast vahetusõpingute lõppu tuleb esitada online tagasiside-aruanne EU-Survey keskkonna vahendusel. Programmis osalenud tudeng saab e-posti teel teate, mis sisaldab linki tagasiside-aruande vormile. Aruande esitamine on eelduseks stipendiumi viimase osamakse saamiseks.
 • Löö kaasa ESN TARTU tegevustes ja hakka Eesti Maaülikooli välisüliõpilaste buddy'iks (kontakt: välissuhete spetsialist Ksenia Safonova ksenia.safonova@emu.ee)

Erasmusega praktikale

Kes saavad osaleda?

 • üliõpilane, kes on  praktika toimumise ajal Eesti Maaülikooli immatrikuleeritud;
 • äsja ülikooli lõpetanud üliõpilane. Sealjuures tuleb jälgida, et praktika periood peab jääma lõpetamisele järgneva 12 kuu sisse. Kui lõpetasite ülikooli 16. juunil 2023, peab teie praktika lõppema hiljemalt 15. juunil 2024. Siinjuures pidage meeles, et praktikataotlus tuleb esitada enne ülikooli lõpetamist!  Võimalik on rahastada kuni 6 kuu pikkust äsjalõpetanu praktikat. 

Kui kaua saab Erasmusega välismaal praktikal olla?

 • Erasmuse programmis võib osaleda (sh praktika) iga õppeastme raames mitme erineva kestusega perioodi jooksul kokku kuni 12 kuud;
 • praktika kestuseks on 2 - 12 kuud (miinimum 60 päeva);

Rahastamine

Euroopa-siseses õpirändes osalevatele üliõpilastele makstakse ainult elamistoetust, sõidutoetust ei maksta.

2024. aastast Erasmus+ programmi praktika õpirändes osalevatele EMÜ üliõpilastele makstavate Euroopa Komisjoni toetuste määrad: 

Riikide grupp Riigid Stipendiumimäär
1. ja 2. grupp (kõrgete ja keskmiste elamiskuludega sihtriigid)

Taani, Soome, Island, Iirimaa, Liechtenstein, Luksemburg, Norra, Rootsi, Austria, Belgia, Küpros, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Malta, Holland, Portugal, Hispaania

824 €/kuu (30 päeva kuus)

3. grupp (madalate elamiskuludega sihtriigid)

Bulgaaria, Horvaatia, Tšehhi Vabariik, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Põhja-Makedoonia, Türgi

756 €/kuu (30 päeva kuus)

Eesti Vabariigi kaasfinantseerimine

Erasmus+ õpirändes osalevaid Eesti kõrgkoolide üliõpilasi kaasfinantseerib ka Eesti riik. Iga üliõpilane, kes osaleb Erasmus+ õpirändes, saab lisaks 135 eurot

Kõrgem toetuse määr vähemate võimalustega üliõpilastele

Kui üliõpilane kuulub ühte järgnevatest sihtgruppidest: 

 • vajaduspõhise õppetoetuse või vajaduspõhise eritoetuse saajad
 • alaealiste lastega üliõpilased
 • asenduskodu või eestkostja peres viibinu taustaga üliõpilased
 • vähenenud töövõimega üliõpilased
 • tervisliku erivajaduse või kroonilise haigusega üliõpilased

on võimalik saada Euroopa Komisjoni poolt rahastatavat Erasmus+ lisastipendiumi 250 eurot kuus. Taotlemiseks tuleb enne stipendiumilepingu sõlmimist allkirjastada ja esitada EMÜ Erasmuse koordinaatorile vähemate võimalustega üliõpilase kinnituskiri ja saata see: karoli.koiv@emu.ee. ;

Rohelise reisiviisi lisatoetus

Kui üliõpilane läheb õpirändesse, kasutades selleks keskkonnasõbralikku transpordivahendit, on selle toetuseks võimalik saada 50 eurot lisatoetust ja kuni 4 reisipäeva võrra suuremat elamistoetust

Keskkonnasõbralikud reisimisviisid: 

- jalgratas

- rong

- sõidujagamine (näiteks koos sõbraga autoga minek)

- buss

- mõni muu rohesõiduk, palume täpsustada

Erasmus+ programmijuhendi järgi ei ole rohesõidukid laev, lennuk ja auto või mootorratas (kui neid kahte viimast kasutatakse üksinda). Lisatoetuse saamiseks tuleb roheliselt reisida vähemalt pool distantsist saatvast asutusest vastuvõtvasse asutusse ja tagasi. Distants tuleks arvutada Erasmus+ distantsikalkulaatoriga. Toetuse saamiseks tuleb täita rohelist reisiviisi kinnitav dokument ja saata see karoli.koiv@emu.ee. ;

Lisatoetus erivajadustega üliõpilastele

Täiendav toetus on mõeldud üliõpilastele, kelle füüsiline, vaimne või tervislik seisund ei võimalda neil osaleda õpirändes ilma täiendava rahalise toetuseta. Õpirändega seotud (tõendatud) kulud, mille (osaliseks) katmiseks on võimalik lisatoetust taotleda, hõlmavad muuhulgas järgmist: kohandatud majutus, reisiabi, meditsiiniline abi, tugiseadmed, õppematerjali kohandamine, tugiisik, jne. Küsi lisainfot: karoli.koiv@emu.ee

 

Erasmuse stipendium ei pruugi katta kõiki välismaal tekkivaid kulutusi ja seda tuleb käsitleda pigem toetusena leevendamaks välismaal õppimisega seonduvaid lisakulutusi.

Välismaal viibimise ajal on üliõpilasel õigus saada riiklikke stipendiumeid, õppetoetusi ja laene Eestis õppivate üliõpilastega võrdsetel alustel. Üliõpilane võib välismaal õppimise perioodiks taotleda lisatoetust ka riiklikest ning eraõiguslikest fondidest (Kristjan Jaak ja DoRa Pluss stipendiumide kasutamine koos Erasmuse stipendiumiga / Erasmuse tudengi staatusega pole lubatud). Erasmus-üliõpilase staatust ja privileege võib kasutada ka ilma stipendiumita (ehk kasutada Erasmus üliõpilase staatust omal kulul).

 

Keelenõuded ja keeleõpe

Praktikandi keeleoskus peab olema piisav asutuse töös aktiivselt ja tulemuslikult osalemiseks.

Tavaliselt piisab kandideerimisel inglise keele tõendist, täiendavalt võidakse nõuda ka kohaliku keele oskuse tõendamist. Keeleoskuse tõendina esitamiseks sobib kas mõne rahvusvahelise keeletesti sooritamise kinnitus (inglise keele puhul TOEFL, IELTS, saksa keele puhul Goethe instituudi test vmt), mõne ülikooli juures sooritatud keeletesti tulemus või Eesti Maaülikoolis inglise või saksa keele kursuse läbimise kinnitus. Kui oled Eesti Maaülikoolis õppinud inglise või saksa keelt vähemalt B2 tasemel, siis võta tõendi saamiseks ühendust keelekeskuse juhataja Ülle Sihveriga (ylle.sihver@emu.ee).

Vabatahtlikud online-keelekursused

Nii enne õpirännet kui õpirände ajal on võimalik osaleda online keelekursustel Euroopa Komisjoni portaalis Online Linguistic Support

Kindlustus

Üliõpilasel peab olema välispraktika ajal sihtriigis kehtiv tervise-, õnnetusjuhtumi- ja vastutuskindlustus. Kindlasti tuleb vormistada Euroopa Ravikindlustuskaart.
Erinevad kindlustusseltsid pakuvad eraldi kindlustuspakette just välismaal õppijatele: 
Kindlustusest Kindlustusmaakler OÜ

Dr Walter

IIZI Kindlustusmaakler

KONKURSS

Kuidas kandideerida?

 • Välismaale praktikale minek eeldab üliõpilase enese aktiivsust ja iseseisvust. Asutuse ja sihtmaa valikul tuleb lähtuda ennekõike oma õppekavast ja iseenda huvidest;
 • Praktikakoht tuleb tudengil endal leida (konsulteerige instituudiga ning tutvuge praktikanõuetega). Alustuseks võib abi olla siin lehel välja toodud portaalidest.
 • Kui oled sobiva praktika-asutuse leidnud ja neilt jah-sõna saanud, kandideeri maaülikoolis Erasmus+ programmi toetusele, täites SoleMOVE keskkonnas taotluse. Kirjuta karoli.koiv@emu.ee ja saad keskkonnale ligipääsu. Taotluse juurde lisa motivatsioonikiri, passi või ID kaardi koopia, keeletõend ja õppetulemuste väljavõte. Kui asutuses ei toimu töö Sinu emakeeles, tuleb tõendada õppetöökeele oskust. Kui oled maaülikoolis õppinud inglise või saksa keelt, küsi keeletõend meie keelekeskuse juhatajalt Ülle Sihverilt (ylle.sihver[at]emu.ee). Ingliskeelne õppetulemuste väljavõte (transcript of records) küsi oma instituudi õppekorralduse spetsialistilt.

Millal kandideerida?

Erasmus+ praktikale on võimalik kandideerida jooksvalt aastaringselt, kuni on vabu kohti. NB! Eraldi tingimused võivad kehtida veterinaaria kliinikupraktikale kandideerijatele, kuna ülikoolide kliinikutes on kohtade arv piiratud. Loe veterinaaria praktika kohta täpsemalt siit.

Kui taotlus Maaülikoolis on esitatud

 • Kui taotlus maaülikoolis on esitatud (SoleMOVE süsteemis submitted), kontrollib maaülikooli Erasmuse koordinaator selle üle.
 • Erisus veterinaaria ülikooli kliiniku praktika puhul: kui mõnda väliskõrgkooli praktikale minekuks on esitatud rohkem taotlusi kui ülikoolidevahelises lepingus kokku lepitud praktikakohti, asetatakse üliõpilased pingeritta, võttes aluseks järgmised aspektid:
  • kaalutud keskmine hinne üle positiivsete tulemuste;
  • välisülikoolis nõutud võõrkeele tase (juhul, kui see ei ole üliõpilase emakeel);
  • konkreetse väliskõrgkooli järjekord üliõpilase taotluses.
 • Järgmise sammuna tuleb täita praktikaleping ehk Learning Agreement for Traineeship. Selle lepinguga kinnitavad kolm osapoolt – üliõpilane, tema kodukõrgkool ning vastuvõttev asutus – vahetusperioodiks üliõpilase praktikaplaani. See leping peab olema kolme osapoole allkirjadega EMÜ Erasmuse koordinaatori käes enne välispraktika algust;
 • Välispraktika tunnustamiseks ning koduülikooli praktika või ainete asendamiseks tuleb lisaks praktikalepingule täita ja kooskõlastada välismaale õppima asuva külalisüliõpilase ankeet (KA).
 • Kui VÕTA komisjon on ankeedi kinnitanud, esita praktikaleping allkirjastamiseks instituudi õppedirektorile ja praktika EMÜ-poolsele juhendajale. Ankeet jääb aga ülikooli Erasmuse koordinaatori kätte  ning see võetakse jälle ette ainepunktide ülekandmise käigus.

Stipendium

 • Stipendiumileping välismaale suunduva üliõpilasega sõlmitakse eelpoolnimetatud dokumentide esitamise järel;
 • Stipendiumileping sõlmitakse reeglina enne välismaale siirdumist, kuid mitte enne praktikalepingu kooskõlastamist. See tähendab, et kui praktikalepingu sõlmimine viibib, viibib ka stipendiumi kättesaamine;
 • Stipendium makstakse välja kahes või kolmes osas: üheks semestriks välismaale mineku korral makstakse 80% üldsummast enne praktikat ja ülejäänu pärast välislähetusest naasmist ja nõutud dokumentide esitamist. Terve õppeaasta kestva lähetuse puhul makstakse sügis- ja kevadsemestri toetus eraldi enne vastava semestri algust 80% ulatuses ning ülejäänud summa pärast välislähetusest naasmist ja nõutud dokumentide esitamist.

Välispraktika ajal

Üliõpilasel on võimalus nominaalse õppeaja pikendamiseks, kui praktika periood on vähemalt 3 kuud ning praktika mahuks on vähemalt 15 EAP-d.

Millised õigused ja kohustused kehtivad mulle välismaal viibides?

 • Kui te maksate Eesti Maaülikoolis õppeteenustasu, tuleb seda teha ka välispraktikal viibides;
 • Riikliku õppetoetuse maksmine välispraktikat sooritavale üliõpilastele jätkub, juhul kui instituut ei otsusta teisiti;
 • Riikliku õppelaenu väljamaksmine välispraktikat sooritavale üliõpilasele jätkub.

Praktikalepingu muutmine

Kui välismaale kohale jõudes selgub, et praktika sisus on midagi teistsugust, kui alguses praktikalepingus kokku lepitud, tuleb praktikalepingut muuta. Muudatused tuleks vormistada võimalusel mitte hiljem kui üks kuu alates praktika algusest. Praktikalepingu muutmine kajastatakse praktikalepingu muudatuste vormil (Changes to the Learning Agreement for Traineeship), mis kinnitatakse nii ülikooli kui praktika-asutuse poolt. Muudatuste leht kehtib ainult koos allkirjastatud originaal-praktikalepinguga.

Välismaalt tagasi tulles

 • Esita maaülikooli Erasmus koordinaatorile praktika sooritamise kinnitus (Traineeship Certificate);
 • Kui kogusid praktika käigus ka ainepunkte, esita ka selle kohta tõend (transcript of records) maaülikooli Erasmus koordinaatorile;
 • Esita praktika läbimist kinnitavad dokumendid oma instituudis praktika eest vastutavale õppejõule;
 • Pärast praktika lõppu tuleb esitada online tagasiside-aruanne EU-Survey keskkonna vahendusel. Programmis osalenud tudeng saab e-posti teel teate, mis sisaldab linki tagasiside-aruande vormile. Aruande esitamine on eelduseks stipendiumi viimase osamakse saamisel;
 • Kui soovid, löö kaasa ESN TARTU tegevustes ja hakka Eesti Maaülikooli välisüliõpilaste buddy'iks (kontakt: välissuhete spetsialist Ksenia Safonova ksenia.safonova@emu.ee).

Juhend VETERINAARIA üliõpilaste välispraktika korralduseks Erasmus programmi raames