VÕTA erisused instituuditi

Majandus- ja sotsiaalinstituut:

1. Mitte arvestada VÕTA korras õppeainet Maksud, kui see on sooritatud varem kui 01.09.2004. a., kuna maksude arvestamise korraldus ja maksumäärad on 2004. a. alates suuresti muutunud.
2. Mitte arvestada VÕTA korras õppeainet „Majandusinformaatika“, kui see on sooritatud varem kui 1.09.2007. a., kuna eelnevalt õpetatud MS Office versioonid on paljuski erinevad praegu kasutatavatega ning nende mitte tundmine saab takistuseks mõningate järgnevate ainete pädevuste omandamisel.
(24.10.2011 Majandus- ja sotsiaalinstituudi õppe-metoodikakomisjoni otsuse alusel; õppedirektori korraldus nr 6-1/5 30.11.2011)

Metsandus- ja maaehitusinstituut:
Praktika arvestamiseks töökogemuse alusel peab erialase töökogemuse pikkuseks olema vähemalt üks aasta:
MI.0065 Teadus- ja menetluspraktika
MI.0194 Veemajanduse erialapraktika
MI.1846 Ehituseriala menetluspraktika
MI.1014 Ehitustehnoloogia menetluspraktika
MI.0732 Geodeesia erialapraktika I
MI.1722 Kinnisvara planeerimise ja maakorralduse erialapraktika

MI.0745 Kinnisvara- ja maakorralduse erialapraktika
MI.1071 Geodeesia erialapraktika 

(Õppedirektori korraldus nr. 128; 08.06.2015)

Õppeained, mille sooritamine ülikoolis on kohustuslik ja mille suhtes ei võimaldata rakendada VÕTAt:
MI.0293 Ehituseriala diplomipraktika
(Õppekomisjoni 07.03.13 koosoleku protokolli 6-5/6 otsus nr 4)

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut:
Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) taotluste esitamise tähtajad bakalaureuse ja magistriõppe tudengitele kohustuslike, valik- ja vabaaineteainete arvestamiseks:

25. august – kõikidele õppivatele tudengitele sügissemestri ainete arvestamiseks (alates 2013) ja kevadsemestril sooritatud ainete arvestamiseks;
30. september – sisseastujatele sügissemestri ainete arvestamiseks;
31. detsember – kõikidele õppivatele tudengitele kevadsemestri ainete arvestamiseks;
20. jaanuar – kõikidele õppivatele tudengitele sügissemestril sooritatud ainete arvestamiseks.

Kui ei soovita ainete arvestamist kindlaks semestriks, võib avaldusi esitada jooksvalt ning nende läbivaatamine toimub vastavalt Eesti Maaülikoolis kehtestatud korrale.

(06.09.2012; Õppedirektori korraldus nr. 61. PK/13)