Bakalaureuse-, ehitusinseneri-, loomaarsti- ja rakenduskõrgharidusõpe

Majandus- ja sotsiaalinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine (bakalaureuseõpe)

28 õppekohta (päevaõpe)

20 õppekohta (sessioonõpe)

riigieksamite summa - eesti keel /eesti keel teise keelena ja kitsas matemaatika (20 konkursipunkti) 

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Metsandus- ja maaehitusinstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus (bakalaureuseõpe)

30 õppekohta (päevaõpe)

riigieksamite summa - eesti keel / eesti keel teise keelena ja kitsas matemaatika (20 konkursipunkti)  

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Maaehitus (ehitusinseneriõpe)2

35 õppekohta (päevaõpe)

riigieksamid - eesti keel / eesti keel teise keelena (10 konkursipunkti) ja 

lai matemaatika või vastuvõtukatse matemaatikas (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Metsandus (bakalaureuseõpe)

50 õppekohta (päevaõpe)

riigieksamite summa - eesti keel / eesti keel teise keelena ja kitsas matemaatika (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Puidutöötlemise tehnoloogia 1,3

(rakenduskõrgharidusõpe)

25 õppekohta (päevaõpe)

riigieksamite summa - eesti keel / eesti keel teise keelena ja kitsas matemaatika (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Vesiehitus ja veekaitse (ehitusinseneriõpe)2

20 õppekohta (päevaõpe)

riigieksamid - eesti keel / eesti keel teise keelena (10 konkursipunkti) ja 

lai matemaatika või vastuvõtukatse matemaatikas (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Aiandus (bakalaureuseõpe)

20 õppekohta (päevaõpe)

riigieksamite summa - eesti keel / eesti keel teise keelena ja kitsas matemaatika (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Kalandus ja rakendusökoloogia (bakalaureuseõpe)

15 õppekohta (päevaõpe)

riigieksamite summa - eesti keel / eesti keel teise keelena ja kitsas matemaatika (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Keskkonnakaitse (bakalaureuseõpe)

34 õppekohta (päevaõpe)

riigieksamite summa - eesti keel / eesti keel teise keelena ja kitsas matemaatika (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus (bakalaureuseõpe)

20 õppekohta (päevaõpe)

riigieksamite summa - eesti keel / eesti keel teise keelena ja kitsas matemaatika (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

vastuvõtukatse (10 konkursipunkti)

Loodusturism (bakalaureuseõpe)

20 õppekohta (päevaõpe)

riigieksamite summa - eesti keel / eesti keel teise keelena ja kitsas matemaatika (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine (bakalaureuseõpe)

45 õppekohta (päevaõpe)

riigieksamite summa - eesti keel / eesti keel teise keelena ja kitsas matemaatika (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Tehnikainstituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Tehnika ja tehnoloogia (bakalaureuseõpe)3

40 õppekohta (päevaõpe)

35 õppekohta (sessioonõpe)

 

riigieksamid - eesti keel / eesti keel teise keelena (10 konkursipunkti) ja 

lai matemaatika või vastuvõtukatse matemaatikas (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Tartu Tehnikakolledž

Tehnotroonika

(rakenduskõrgharidusõpe)123

35 õppekohta (päevaõpe)

riigieksamid - eesti keel  / eesti keel teise keelena (10 konkursipunkti) ja 

lai matemaatika või vastuvõtukatse matemaatikas (10 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

 

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut

Õppekava

Sisseastumisnõuded*

Loomakasvatus (bakalaureuseõpe)1

20 õppekohta (päevaõpe)

 

riigieksamite summa - eesti keel / eesti keel teise keelena ja kitsas matemaatika (20 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (10 konkursipunkti)

Toiduainete tehnoloogia (bakalaureuseõpe)

25 õppekohta (päevaõpe)

riigieksamite summa - eesti keel / eesti keel teise keelena ja kitsas matemaatika (20 konkursipunkti)

lõputunnistuse hinne  - keemia (5 konkursipunkti)

keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (5 konkursipunkti)

motivatsioonikiri (20 konkursipunkti), esitatakse digiallkirjastatult SAISis koos avaldusega

Veterinaarmeditsiin (loomaarstiõpe)

34 õppekohta eesti õppekeelega õppekava (päevaõpe)

 

riigieksamite summa - eesti keel / eesti keel teise keelena ja kitsas matemaatika ( 20 konkursipunkti)

lõputunnistuse hinded -

bioloogia ( 5 konkursipunkti)

keemia ( 5 konkursipunkti)

matemaatika ( 5 konkursipunkti)

inglise keel ( 5 konkursipunkti)

eesti keel (5 konkursipunkti)

motivatsioonikiri (20 konkursipunkti), esitatakse digiallkirjastatult SAISis koos avaldusega

Veterinaarmeditsiin (loomaarstiõpe)

38 õppekohta inglise õppekeelega õppekava (päevaõpe)

Vastuvõtutingimused inglise õppekeelega veterinaarmeditsiini õppekavale

 

¹ Nutika spetsialiseerumise (SA Archimedese stipendiumi) erialad. Vt lähemalt siit.

² Õppekava lõpetanule omistatakse esmane kutse. Loe lähemalt õppekava kirjeldusest või www.kutsekoda.ee

³ Eriala, millele alates 2017. aastast sisseastunu saab taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Loe lähemalt siit.

Konkursipunktide arvestamisel viiakse nii riigieksamitulemused kui keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne 10-punktisüsteemi (riigieksamitulemus korrutatakse 0,1 ja keskhariduse keskmine hinne 2-ga). Keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne võetakse arvesse 5-punktisüsteemis toiduaine tehnoloogia õppekaval ning erinevate õppeainete hinded võetakse 5-punktisüsteemis arvesse veterinaarmeditsiini eesti õppekeelega õppekaval ning toiduainete tehnoloogia õppekaval. 

NB! Tehnikavaldkonna õppekavale kandideerimiseks vajalik minimaalne punktisumma laia matemaatika riigieksamilt on 20 punkti.

Riigieksamitulemuste asendamine

* Enne 2014. aastat riigieksamid sooritanutel arvestatakse kitsa matemaatika riigieksami nõude täitmiseks lõputunnistuse matemaatika hinne. Laia matemaatika riigieksami nõude täitmiseks arvestatakse kandidaadi enne 2014. a. sooritatud matemaatika riigieksami tulemus. Eesti keele riigieksami nõude täitmiseks arvestatakse kirjandi tulemus.

** Eesti keele riigieksami asemel saab arvestada eesti keele teise keelena riigieksami tulemust. Parema tulemuse korral on võimalik eesti keele teise keelena riigieksami asemel arvestada eesti keele B2 või C1 tasemeeksami tulemust, vaata lähemalt siit.

*** Kitsa matemaatika riigieksami nõue loetakse täidetuks laia matemaatika riigieksami tulemusega.  

**** Kui üliõpilaskandidaadi tulemus laia matemaatika riigieksamil on väiksem kui 20 punkti ja ta kandideerib laia matemaatika nõudega konkursil, siis tuleb sooritada vastuvõtukatse. Sama nõue kehtib, kui kitsa matemaatika riigieksami tulemus on alla 80 punkti. Vastuvõtukatse minimaalne kandideerimiseks vajalik punktisumma on 20. Konkursipunktide parandamise eesmärgil võib vastuvõtukatse sooritada kandidaat, kes on saavutanud laia matemaatika riigieksamil 20 ja rohkem punkti (kitsa matemaatika riigieksamil 80 ja rohkem punkti), kui ta kandideerib õppekavale, mille vastuvõtutingimustes on nõutud laia matemaatika riigieksam. Arvestatakse paremat tulemust. Vastuvõtukatse asemel on lubatud arvestada Eesti Maaülikooli matemaatika ettevalmistuskursuse lõputööd, kui lõputöö tulemus on vähemalt 20 punkti. 

Puuduvad riigieksamid asendatakse keskharidust tõendava dokumendi ühekordse keskmise hindega, v.a laia matemaatika riigieksam. Kui õppekavale kandideerimiseks on nõutav laia matemaatika riigieksami tulemus ja üliõpilaskandidaadil see puudub, sooritab üliõpilaskandidaat vastuvõtukatse.