Keskkonnakaitse

 

 
 • Meil õpid kujundama ja säilitama säästlikku ning kvaliteetset elukeskkonda.

 • Õpid erialal, mis väärtustab algatusvõimet ning kujundab juhtimis- ja meeskonnatööoskusi. Tugevad alusteadmised loodus- ja ühiskonnateadustest omandad keskkonnakaitse erialal!

 • Lõpetajana oskad kirjeldada ja analüüsida keskkonnakaitse valdkonna probleeme ning rakendada vajalikke keskkonnakorralduse meetmeid.

 

Keskkonnakaitse eriala lõpetajatel on süsteemne arusaamine keskkonnakaitse teoreetilistest printsiipidest ja uurimismeetoditest, arusaamine looduslike protsesside ning inimtegevuse mõjust elurikkusele, maastikele ja inimeste elukeskkonnale

 

Meil õpid:

 • keskkonnakaitset ja –poliitikat, keskkonnakorraldust, keskkonnamõjude hindamist;
 • looduskaitset ja maastikuhoidu, säästlikku metsa- ja põllumajandust, veekaitset;
 • maateadusi, geoloogiat, mullateadust, hüdroloogiat, üldbioloogiat, ökoloogiat ning tundma Eesti loodust;
 • geoinfosüsteeme, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid;
 • ühiskonnateaduslikke aineid, majanduse ja ettevõtluse aluseid, projektijuhtimist ning erialaseks tööks vajalikke suhtlusoskusi.

 

Õpingud on huvitavad ja mitmekesised, sisaldades nii loenguid, seminare kui ka praktikume. Samuti on Sul võimalus oma praktika teha eriala parimate ettevõtete juures.

 

Õpe toimub päevases õppevormis ja kestab kokku kolm aastat. Õppejõud on oma eriala tippspetsialistid, lisaks kaasatakse õppetöösse ka praktikuid era- ja avalik-õiguslikust sektorist.

 

Üha populaarsem on õppimine või ettevõtluspraktika ERASMUS-vahetusüliõpilasena välismaal. Välisülikoolides õppimise ja praktika kohta leiad lisainfot SIIT.

 

Bakalaureuseastmes omandatud teadmised ja oskused võimaldavad Sul tööle asuda keskkonnaministeeriumis ja selle allasutustes (keskkonnaamet, keskkonnainspektsioon, RMK, keskkonnaagentuur), kohalikes omavalitsustes, keskkonnaorganisatsioonides, loodushariduskeskustes ning riiklikes ja eraettevõtetes. Samuti võid töötada vastutava spetsialisti juhendamisel keskkonnakaitse spetsialisti või maastikuarhitekti kvalifikatsiooni nõudval ametikohal, nagu keskkonnakorraldus, ruumiline planeerimine ja maastikukujundus (sh pargiarhitektuur). Suurem osa keskkonnakaitse bakalaureuseõppe lõpetanutest jätkavad õpinguid magistriõppes kas keskkonnahoiu või mõne lähedase valdkonna õppekaval.

 

Keskkonnakaitse tudengeid ühendab erialaselts Keskkonnakaitse Üliõpilaste Selts, mille missioon on panustada mitteformaal-hariduse kaudu Eesti üliõpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmisesse elujõulise ja kompetentse liikmeskonna toel.

 

Vastuvõtunõuded:

 • eesti keele / eesti keele kui teise keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti (4-20 konkursipunkti)
 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti)
 • vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis) (3-5 konkursipunkti)

 

Avalduste vastuvõtt toimub SAISis 5. juuni kuni 6. juuli (k.a).

 

Lisainformatsioon vastuvõtutingimuste ja vastuvõtu kohta:

Tel: 731 3048

E-mail: vastuv@emu.ee

 

Hoia Keskkonnakaitse Üliõpilaste Seltsi tegemistel silma peal:

 

 

Küsi/Võta ühendust:

Pille Tomson
Keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetool
Põllumajandus- ja keskkonnainstituut
E-post: pille.tomson@emu.ee