Loomakasvatus

Kvaliteetne, kohalik ja mitmekesine toit ei teki iseenesest – just loomakasvataja on see, kes tagab põllumajandusloomade heaolu ja tervise. Loomakasvatuse õppekava annab sulle teoreetilised teadmised ja praktilised oskused loomakasvatuse valdkonna jätkusuutlikuks majandamiseks ja arendamiseks. Eriala lõpetajana ootavad sind pikisilmi nii Eesti kui Euroopa farmid ja kontrollorganisatsioonid. Loomakasvatus on mitmekesine, põnev ja oluline eriala, kust saadud teadmised teenivad sind kogu elu. 

Kas see eriala sobib sulle? 

Hinda 5-palliskaalal kuivõrd allolevad väited sinu kohta käivad:  

 1. Mulle meeldivad loomad 

 1. Tahan loomade kohta rohkem teadmisi saada 

 1. Tahan omandada rohkem praktilisi kogemusi loomadega 

 1. Soovin põllumajandusloomade pidamistingimusi paremaks muuta 

 1. Soovin töötada või õpinguid jätkata loomakasvatusega seotud valdkonnas 

 

18-25 punkti „See õppekava sobib sulle suurepäraselt!“  

Tundub, et sinu väärtused ja huvid kattuvad suurel määral õppekava eesmärkidega. Meie õppekava pakub sulle võimalust oma teadmisi ja oskusi süvendada. Sinu positiivne suhtumine, kirg ja eelnevad kokkupuuted loovad hea eelduse sellel õppekaval õppimiseks ja tuleviku spetsialistiks saamisel. Ootame sind õppima!  

13-17 punkti „Sul on head eeldused õppekaval õppimiseks.“  

Näib, et su huvid ja väärtused vastavad üsna hästi meie õppekava eesmärkidele. Meie juures õppimine annab sulle täiendavaid teadmisi ja oskusi, samuti kindlust ja sügavamat arusaama sind huvitavatest teemadest. Julgustame sind seda võimalust kasutama, et nii isiklikult kui professionaalselt kasvada. Tee see samm ära ja alusta õpinguid!  

0-12 punkti „Kaalu veel, kas see õppekava on õige valik.“  

Praegu tundub, et su huvid ja eesmärgid päris täielikult õppekava eesmärkidega ei kattu. See ei tähenda, et sa ei võiks siiski selles valdkonnas oma teadmisi ja oskusi edendada, kuigi julgustame kaaluma ka teisi võimalusi, mis sinu praegustele huvidele ja tulevikuplaanidele paremini vastavad. Uuri lähemalt meie teisi erialasid! 

 

Mida ja kuidas õpid? 

Milles saad põhjalikumad teadmised?  

Aretus ja geneetika. Pärast selle teemaploki läbimist tunned sa loomageneetikat ja tõuaretust ning oskad läbi viia jõudluskontrolli ja koostada aretusplaane. 

Loomade söödad ja söötmine. Pärast selle teemaploki läbimist tunned sa põllumajandustaimi, söödatootmist, loomade söötmist ning oskad koostada söötmisplaane ja söödaratsioone erinevas vanuses põllumajandusloomadele ja lindudele. 

Loomade heaolu ja pidamine. Pärast selle teemaploki läbimist omad sa teadmisi põllumajandusloomade ja -lindude käitumisest, heaolust, tervishoiust, veterinaarprofülaktikast ja sigimisbioloogiast. Samuti on sul teoreetilised teadmised ja praktilisi oskused erinevate põllumajandusloomade ja -lindude aretuse, söötmise ja pidamise planeerimisest ja korraldamisest loomakasvatusettevõttes. Samuti oskad sa määrata loomsete saaduste kvaliteeti ja tunned selle töötlemise põhialuseid. Viimaseks saad sa ka teadmised maaettevõtlusest, põllumajandusökonoomikast ja loomakasvatusettevõtte majandamisest tervikuna. 

 

Mida õpid?  

 

Aretus ja geneetika 

Loomageneetika 

Aretusõpetus 

Loomade söödad ja söötmine 

Põllumajandustaimed 

Agronoomia alused ja söödatootmine 

Söötmisõpetus 

 

Loomade heaolu ja pidamine 

Loomade käitumine, heaolu ja kaitse (vaata ka selleteemalist videoloengut

 

Loomatervishoid ja veterinaaria alused 

Maheloomakasvatus 

Maaettevõtlus 

Maaettevõtluse alused 

Põllumajandusökonoomika 

Ideest äriplaanini 

 

 • Vaata õppekava siin.
 • Vaata õppeplaani siin.

 

Kuidas praktikat saad?  

Juba esimesel kursusel omandavad tudengid praktilisi kogemusi Eerika katsefarmis

Erinevate ainekursuste jooksul omandatakse praktilisi oskusi ka mitmetes tunnustatud laborites. Saadakse esmane ettevalmistus ja praktilise töö kogemus tööks biokeemia laboris. 

Ka tibud hautatakse munadest välja

 

Erialapraktika eesmärgiks on loomakasvatussaaduste tootmise õppesuundades omandatud teoreetiliste teadmiste kinnistamine, süvendamine ja arendamine. Praktika käigus omandatakse töökogemusi ja oskusi iseseisvaks ametialaseks tööks. Lisaks konkreetsete tööülesannete täitmisele tutvutakse ettevõtte tegevuse erinevate külgedega ja saadakse detailne ülevaade kogu ettevõtte toimemehhanismidest. 

Uuringute ja õpingute läbiviimist toetavad õppetooli juures olevad laboratooriumid – genoomika-, loomageneetika-, embrüo- ja hormoonanalüüsilabor. Meie loomageneetika labor on tunnistatud ka Rahvusvahelise Loomageneetika Ühingu (ISAG) poolt korraldatavate erinevate loomaliikide (veised, sead, hobused) genotüpiseerimise võrdlustestide tulemuste põhjal 1. kategooria laboriks.  

 

Praktikabaasid: 

Estonia OÜ, piimaveised.

Rakvere Farmid, EKSEKO seafarm

 

Tutvu õppejõududega 

Prof Haldja Viinalass on Tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetooli juht, kes õpetab aineid: loomageneetilised analüüsi meetodid, loomageneetika, veterinaargeneetika, hobusekasvatus.  

Tõuaretuse ja biotehnoloogia õppetool on ainus oma valdkonna kompetentsikeskus Eestis, kus õpetatakse üliõpilasi ning juhendatakse kraadiõppureid nii bakalaureuse-, magistri-, integreeritud õppe kui doktoriõppe tasemel. Lisaks tehakse alus- ja rakendusuuringud põllumajandusloomade tõuaretuse ja loomageneetiliste ressursside säilitamise, loomageneetika, genoomika, transgeense tehnoloogia, loomade sigimise ja sigimishäirete ning sigimise biotehnoloogia valdkonnas. Haldja on ka edukas konverentsikorraldaja, suhtleb aktiivselt loomakasvatajatega ja osaleb mitmetes hindamiskomisjonides

Prof Meelis Ots vastutab söötmisteaduse õppetooli igapäevase juhtimise eest, õpetab söötmisõpetuse ja toitumisfüsioloogia aineid. 

Söötmisteaduse õppetool vastutab oma akadeemilises tegevuses vastutusvaldkondade eest nagu põllumajandusloomade söödad, söötmine, söötmise tehnoloogiad, toitumisfüsioloogia ja ainevahetus, loomakasvatussaaduste tootmine ja toodangu kvaliteet, põllumajandusloomade käitumine, heaolu ja pidamiskeskkond, loomakasvatuse mõju keskkonnale õppetöö, teadus ja areng. 

Prof David Arney on loomade heaolu ja käitumise uurimisrühma vedaja, kes on tudengitele loomade heaoluga seonduvat õpetanud juba palju aastaid. Ta on väga karismaatiline õppejõud, kellel on väga suured kogemused ja tihe rahvusvaheline võrgustik. Arney korraldas enam kui kolmesaja osalejaga rahvusvahelise loomade käitumise uurimisele pühendatud teaduskonverentsi ISAE 2023, oli raamatu „Loomade heaolu. Õpik kõrgkoolidele" põhikoostaja ning pakkus koos kolleegidega välja uue metoodika lambakarja heaolu hindamiseks vähem kui tunniga

 

Kuhu edasi?  

Õppimisvõimalused 

Paljud lõpetanud jätkavad oma õpinguid loomakasvatuse eriala magistriõppes, mis toimub sessioonõppena, võimaldades paindlikult jätkata samal ajal ka töötamist. On ka neid tudengeid, kes on otsustanud jätkata õpinguid veterinaarmeditsiini erialal või magistriõpinguid muudel erialadel nagu põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, keskkonnakorraldus ja -poliitika. Mõningad on jätkanud õpinguid ka mõnes välisülikoolis. 

 

Karjäär 

Need, kes jätkavad õpinguid magistriastmes ja osalevad mõnes teadusuuringus oma lõputöö andmete kogumisel, on üldjuhul EMÜs tööle võetud katsetehnikuna. Tudengid on õpingute ajal leidnud tööd ka EMÜ loomakliinikutes. Peale lõpetamist on tudengid töötanud erinevates loomakasvatusettevõtetes (nt Rakvere Farmid ja Mangeni PM OÜ), aga ka ametiasutustes (nt PRIA ja PTA) või erialaorganisatsioonides nagu ETKÜ või ETSAÜ. Loomakasvatusest Eestis saad rohkemgi lugeda Põllumajandus- ja toiduameti kodulehelt

 

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu esimehe ja loomakasvatuse eriala vilistlase Tanel Bulitko ettekanne Coop Foorumil 2022: Eesti on piimatootmises Euroopas esikohal. Sellele on tugevalt kaasa aidanud ühistuline majandamine. 

Aasta Põllumees 2023 ja parim lihaveisekasvataja, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse liige, MTÜ Liivimaa Lihaveis asutajaliige ja BovINE Eesti eestvedaja on Puutsa talu perenaine ja meie eriala vilistlane Airi Külvet. Video: Kuidas maitseb kliimamuutus: veised. 

Loomakasvatuse eriala vilistlane Ragne Liigia Hiir jätkas magistriõpinguid Inglismaal ja töötab nüüd Eesti suurimas seakasvatusettevõttes söötmisspetsialistina.  

 

 

Õppeaste: bakalaureuseõpe  

Õppevorm: päevaõpe  

Õppe kestus ja maht: 3 aastat, 180 EAP  

Õppekeel: eesti keel   

Õppekohtade arv: 20 

 

Vastuvõtt 2024

Avaldusi saab esitada 3. juunist 4. juulini elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juunist 4. juulini tööpäeviti kell 9-15 ülikoolis kohapeal. 

 

Vastuvõtutingimused:

 • eesti keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti (4-20 konkursipunkti);
 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti);
 • vastuvõtukatse: motivatsioonikiri (esitatakse digiallkirjastatult SAISis) vähemalt 3 punkti (3-5 konkursipunkti).

 

Asendusvõimalused: 

 • eesti keel – eesti keel teise keelena riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti 100-st või eesti keele B2 tasemeeksam tulemusega vähemalt 80 punkti või eesti keele C1 tasemeeksam tulemusega vähemalt 60 punkti; 

 • kitsas matemaatika – laia matemaatika riigieksam või enne 2014.a. sooritatud matemaatika riigieksam või eelnimetatute puudumisel enne 2014. aastat sooritatud füüsika, keemia või bioloogia riigieksam (nimetatuist parim tulemus) või matemaatika vastuvõtukatse. 

 

Lisakonkursipunktid: 

Lisakonkursipunkte saad siis, kui oled vastuvõtutingimused täitnud ning neid võimalusi on seitse:  

 1. kui oled lõpetanud gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga või kutseharidusasutuse kiitusega (3 lisapunkti);
 2. kui oled lõpetanud Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 3. kui osalesid Eesti Maaülikooli matemaatika riigieksami ettevalmistuskursusel alates 2019. aastast ning lõpetasid selle positiivse tulemusega (1 lisapunkt);
 4. kui said preemia õpilasleiutajate riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 5. kui said preemia õpilaste teadustööde riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 6. kui sooritasid laia matemaatika riigieksami, enne 2014. aastat sooritatud matemaatika riigieksami või matemaatika vastuvõtukatse vähemalt 20 punktile (16 lisapunkti, arvestusega, et suurim matemaatika riigieksami tulemus koos lisapunktidega võib olla 100 punkti);
 7. kui oled sooritanud kutseeksami ja sinu kutsetunnistus on kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee) kantud (3 lisapunkti).  Arvestatakse järgmiste kutsete tunnistusi:
 • Hobuhooldaja, tase 4
 • Loomaarsti abiline, tase 4
 • Loomakasvataja, tase 4
 • Põllumajandustöötaja, tase 4
 • Põllumajandustootja, tase 5

 

Ülikool võib väljaspool konkurssi vastu võtta:

 1. kuni kaks (kõigi õppekavade peale kokku) silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaskandidaati ülikooli spordiklubi soovitusel. Sportlike tulemuste alusel eritingimustel vastuvõtuks kandideerimiseks tuleb esitada dokumendid vastavalt vastuvõtueeskirja punktis 31.6 toodule;  
 2. kuni kolm (kõigi õppekavade peale kokku) Setomaa vallast pärit üliõpilaskandidaati Seto Kongressi Vanemate Kogu ja Setomaa Valdade Liidu poolt tehtud ettepanekute alusel;  
 3. gümnaasiumiastmes rahvusvahelistel aineolümpiaadidel alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate;  
 4. gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate. Arvestatakse matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia olümpiaadide tulemust;  
 5. noorte teadusvõistluse Rakett 69 (ETV telesaade) finaalis osalenud üliõpilaskandidaate;
 6. kutsekeskharidusasutuses keskhariduse omandanud ning põllumajandusliku eriala lõpetanud keskmise hindega vähemalt 4,0.

 

Õppekavajuht:

Ragnar Leming, kaasprofessor, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, söötmisteaduse õppetool, ragnar.leming@emu.ee

 

Õppekorraldusspetsialist:

Piret Aus, vanemspetsialist õppe alal, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, piret.aus@emu.ee. tel 731 3442