Metsandus

Metsandus on praktiline eriala, mis väärtustab metsa kui taastuva loodusressursi jätkusuutlikku kasutamist. Meilt saad laiapõhjalised erialased teadmised, mis võimaldavad sul töötada metsandusvaldkonnas erinevatel ametikohtadel. Sa omandad baasteadmised Eestimaa metsa- ja puiduressursside majandamise-, kaitse- ning hindamise meetoditest ning nende väärindamise võimalustest. 

Kas see eriala sobib sulle? 

Hinda 5-palliskaalal kuivõrd allolevad väited sinu kohta käivad:  

 1. Mulle meeldib viibida looduses. 

 1. Olen valmis töötama välitingimustes erinevate ilmastikutingimustega. 

 1. Tahan õppida praktilisi metsandusoskusi. 

 1. Mind paeluvad tööalane mitmekesisus ja erinevad karjäärivõimalused. 

 1. Erinevate teadmiste integreerimine (ökoloogia, majandus ja loodusressursside haldamine) ühe eriala raames. 

 

18-25 punkti „See õppekava sobib sulle suurepäraselt!“  

Tundub, et sinu väärtused ja huvid kattuvad suurel määral õppekava eesmärkidega. Meie õppekava pakub sulle võimalust oma teadmisi ja oskusi süvendada. Sinu positiivne suhtumine, kirg ja eelnevad kokkupuuted loovad hea eelduse sellel õppekaval õppimiseks ja tuleviku spetsialistiks saamisel. Ootame sind õppima!   

13-17 punkti „Sul on head eeldused õppekaval õppimiseks.“  

Näib, et su huvid ja väärtused vastavad üsna hästi meie õppekava eesmärkidele. Meie juures õppimine annab sulle täiendavaid teadmisi ja oskusi, samuti kindlust ja sügavamat arusaama sind huvitavatest teemadest. Julgustame sind seda võimalust kasutama, et nii isiklikult kui professionaalselt kasvada. Tee see samm ära ja alusta õpinguid!  

0-12 punkti „Kaalu veel, kas see õppekava on õige valik.“  

Praegu tundub, et su huvid ja eesmärgid päris täielikult õppekava eesmärkidega ei kattu. See ei tähenda, et sa ei võiks siiski selles valdkonnas oma teadmisi ja oskusi edendada, kuigi julgustame kaaluma ka teisi võimalusi, mis sinu praegustele huvidele ja tulevikuplaanidele paremini vastavad. Uuri lähemalt meie teisi erialasid!  

 

Mida ja kuidas õpid? 

Milles saad põhjalikumad teadmised?  

 • Anname sulle metsanduslikud teadmised erinevates valdkondades, mis võimaldavad metsanduslikke probleeme laialdaselt mõista ja neile lahendusi leida. 

 • Saad põhjaliku ülevaate metsa- ja puiduressursside hindamisest ja tööstuslike võimaluste kasutamisest, oskuse mõista ressursside olulisust, nende haldamist ja jätkusuutliku kasutamist. 

 • Oskad õppekava läbimise järel ka metsanduslikke andmeid koguda, analüüsida ning saadud tulemusi esitada ja tõlgendada. 

 

Mida õpid?  

 • Metsaökoloogiat, metsa ja puidu mõõtmist, metsakasvatust, metsa haldamist ja korraldamist, metsaökonoomikat, puiduteadust ja puidutöötlemise tehnoloogiaid, metsade mitmekülgset kasutamist vastavalt elurikkuse, jahinduse ja mittepuidulistele väärtustele. 

 • Siduma oma teadmisi metsade jätkusuutliku majandamise ning elurikkuse säilitamise ja kaitsega. 

 • Iseseisvalt koguma ja analüüsima metsanduslikke andmeid erinevates statistilistes keskkondades. 

 • Vaata õppekava siit

 • Vaata õppeplaani siit

 

Kuidas praktikat saad?  

 

Metsa- ja puidumõõtmise ainekursuse praktikum, laual on metsamõõdu tööriistad. 

 

Puurproovist või puidukettalt on võimalik mõõta puude aastarõngaste laiused kasvutrendide analüüsimiseks või loetleda aastarõngaste arv, et teada saada puu vanus (Dendrokronoloogia labor). 

 

Puidu anatoomiliste tunnuste uurimine mikroskoobi all (Dendrokronoloogia labor). 

 

 • Ettevõttepraktika eesmärgiks on tutvuda erialaga seotud valdkonna ettevõtte praktilise tööga. Kursuse läbimine aitab üliõpilastel paremini mõista erinevate teadmiste ja oskuste vajalikkust erialases töös. 

 • Ettevõttepraktika toimub praktikaasutuses, milleks on metsanduse, metsatööstuse, metsa ülestöötamise või puidutöötlemisega tegelev asutus või ettevõte, teadusliku tööga tegelev uurimisrühm, õppeasutus või omavalitsus. Tubli ja tragi praktikant leiab endale sageli ka tulevase tööandja. 

 

Tutvu õppejõududega 

Dendromeetria ja metsakorralduse professor Ahto Kangur on metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetooli juht, kes keskendub oma teadustöös metsaökosüsteemide dünaamika ja pikaajaliste metsanduslike püsikatsealade uurimisele. 

Maaülikooli teadlased: metsa majandamata jätmine on kliimavaenulik 

Maaülikooli teadlased: koalitsioon otsustab kohe Eesti metsa saatuse. Millele ta tugineb? 

 

Eesti Maaülikooli teadusprorektor, metsapatoloogia professor Rein Drenkhan keskendub oma teadustöös puude haigustele ja nende levikule ning võimalike ennetus- ning tõrjemeetodite leidmisele. 

 

Dendroloogia ja metsaentomoloogia kaasprofessor Ivar Sibul on keskendunud oma uurimistöös hariliku männikärsaka (Hylobius abietis L.) füsioloogia, ökoloogia ning käitumisbioloogiale ning töötab välja keskkonnasäästliku putukatõrje rakendamise viise ja biopestitsiide intensiivselt majandatavates metsades. Sealhulgas uurib ta, milline on keemiline kommunikatsioon ja lõhnaorientatsioon kahjurputukatel. Ivar Sibul on aktiivne kaitseliitlane ja raamatu „Sada aastat emakeelset akadeemilist metsandusharidust Eestis“ põhiautor. 

Loodusajakiri: Liigirohke ja mitmenäoline tammeperekond 

 

Metsastatistika ja metsandusliku modelleerimise kaasprofessor Allan Sims tegeleb puistu ehituse ja kasvukäigu modelleerimise, metsanduslike infosüsteemide haldamise ja kaugseire meetodite rakendamisega metsanduses. Lisaks ka statistilise inventeerimise (SMI) metoodika arendamisega. 

Allan Sims: metsastatistikat koostatakse teaduslikel alustel

Statistiline metsainventeerimine Eestis

 

Õppekeskkond 

  

Kuhu edasi? 

Õppimisvõimalused 

 • Sul on võimalik jätkata õpinguid Eesti Maaülikooli magistriastmes kas metsamajanduse ja metsaökoloogia või metsatööstuse õppekaval. 

 • Erasmus Forestry võrgustiku programmi raames on sul võimalik õppida ja praktiseerida ka välismaal. Samuti on sul ERASMUS+ Euroopa-sisese õpirände või ELLS võrgustiku suvekoolides osalemise võimalus. 

  

Karjäär 

 • Metsanduse bakalaureusekraad võimaldab sul asuda tööle metsandusvaldkonna spetsialistina riigiametites ja eraettevõtetes (näiteks metskonnas, puukoolis, metsakasvatus- ja puiduvarumis- ja  töötlemisettevõtetes jne). Samuti võid panustada teadusprojektides ning kujundada oma karjääri selliselt, et sinust saab tulevane teadlane/õppejõud. 

 • „Õpingute käigus sai kiiresti selgeks, et metsandus on väga põnev valdkond, mis vajab hädasti häid spetsialiste, kes meie metsi õigesti majandaks. Koolist saadud teadmised on aidanud teha tööd, mis mulle meeldib. Kuna metsad meie ümbert ei kao kuhugi, siis võib ka kindel olla, et tööd selles sektoris jagub veel pikkadeks aastateks.“ – Tarvo Aasver, vilistlane, Põhja-Eesti Metsaühistu juhatuse liige ja metsameister. 

 

Õppeaste: bakalaureuseõpe  

Õppevorm: päevaõpe 

Õppe kestus ja maht: 3 aastat, 180 EAP  

Õppekeel: eesti keel   

Õppekohtade arv: 50 

 

Vastuvõtt 2024

Avaldusi saab esitada 3. juunist 4. juulini elektroonselt aadressil www.sais.ee või 25. juunist 4. juulini tööpäeviti kell 9-15 ülikoolis kohapeal. 

 

Vastuvõtutingimused:

 • eesti keele ja kitsa matemaatika riigieksamite summa: kahe riigieksami peale kokku vähemalt 40 punkti (4­˗20 konkursipunkti);
 • keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne (3-5 konkursipunkti);
 • vastuvõtukatse: test vähemalt 3 punkti (3-5 konkursipunkti).

 

Asendusvõimalused:

 • eesti keel – eesti keel teise keelena riigieksam tulemusega vähemalt 80 punkti 100-st või eesti keele B2 tasemeeksam tulemusega vähemalt 80 punkti või eesti keele C1 tasemeeksam tulemusega vähemalt 60 punkti;
 • kitsas matemaatika – laia matemaatika riigieksam või enne 2014.a. sooritatud matemaatika riigieksam või eelnimetatute puudumisel enne 2014. aastat sooritatud füüsika, keemia või bioloogia riigieksam (nimetatuist parim tulemus) või matemaatika vastuvõtukatse.

 

Lisakonkursipunktid: 

Lisakonkursipunkte saad siis, kui oled vastuvõtutingimused täitnud ning neid võimalusi on seitse:  

 1. kui oled lõpetanud gümnaasiumi kuld- või hõbemedaliga või kutseharidusasutuse kiitusega (3 lisapunkti);
 2. kui oled lõpetanud Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 3. kui osalesid Eesti Maaülikooli matemaatika riigieksami ettevalmistuskursusel alates 2019. aastast ning lõpetasid selle positiivse tulemusega (1 lisapunkt);
 4. kui said preemia õpilasleiutajate riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 5. kui said preemia õpilaste teadustööde riiklikul konkursil gümnaasiumiastme (10.-12. klass) kategoorias alates 2019. aastast (3 lisapunkti);
 6. kui sooritasid laia matemaatika riigieksami, enne 2014. aastat sooritatud matemaatika riigieksami või matemaatika vastuvõtukatse vähemalt 20 punktile (16 lisapunkti, arvestusega, et suurim matemaatika riigieksami tulemus koos lisapunktidega võib olla 100 punkti);
 7. kui oled sooritanud kutseeksami ja sinu kutsetunnistus on kutseregistrisse (https://www.kutseregister.ee) kantud (3 lisapunkti). Arvestatakse järgmiste kutsete tunnistusi:
 • Arborist, tase 4;
 • Forvarderioperaator, tase 4;
 • Harvesterioperaator, tase 4;
 • Meisterarborist, tase 5;
 • Metsamajanduse spetsialist, tase 5;
 • Metsanduse spetsialist, tase 5;
 • Metsatehnik, tase 4;
 • Metsaväljaveo autojuht, tase 4;
 • Metsur, tase 4.

 

Ülikool võib väljaspool konkurssi vastu võtta:

 1. kuni kaks (kõigi õppekavade peale kokku) silmapaistvaid sportlikke tulemusi saavutanud üliõpilaskandidaati ülikooli spordiklubi soovitusel. Sportlike tulemuste alusel eritingimustel vastuvõtuks kandideerimiseks tuleb esitada dokumendid vastavalt vastuvõtueeskirja punktis 31.6 toodule;  
 2. kuni kolm (kõigi õppekavade peale kokku) Setomaa vallast pärit üliõpilaskandidaati Seto Kongressi Vanemate Kogu ja Setomaa Valdade Liidu poolt tehtud ettepanekute alusel;  
 3. gümnaasiumiastmes rahvusvahelistel aineolümpiaadidel alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate;  
 4. gümnaasiumiastme (10.–12. klass) üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus alates 2019. aastast osalenud üliõpilaskandidaate. Arvestatakse matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia olümpiaadide tulemust;  
 5. noorte teadusvõistluse Rakett 69 (ETV telesaade) finaalis osalenud üliõpilaskandidaate;
 6. kuni 3 Luua Metsanduskoolis keskhariduse omandanud lõpetanut keskmise hindega vähemalt 4,0 paremusjärjestuse alusel.

 

Õppekavajuht:

Maris Hordo, kaasprofessor, metsa- ja maakorralduse ning metsatööstuse õppetool, maris.hordo@emu.ee

 

Õppekorraldusspetsialist:

Anneli Veemees, õppekorralduse spetsialist (PU, MN, LO, ME & MT), anneli.veemees@emu.ee